På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsernas roll i samrådsskedet

Granskad: 
Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en 
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

Länsstyrelsen har flera uppdrag i samrådsskedet av kommunernas översiktsplanering. De ska bland annat ge stöd och råd till kommunerna om allmänna intressen och tillämpningen av PBL, tillhandahålla planeringsunderlag, samordna statens intressen och verka för att vissa specifika frågor beaktas i översiktsplaneringen samt medverkar vid avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen ska under samrådet särskilt ta tillvara och samordna statens intressen och hålla berörda statliga myndigheter underrättade om översiktsplanearbetet. De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen har en nyckelroll i statens dialog med kommunen om fysisk planering. Länsstyrelsen är alltså en central aktör för att ta till vara statens intressen, men också för att se till att dessa intressen inte i onödan hindrar den kommunala planeringen.

Länsstyrelsen har också ansvaret att förmedla samrådshandlingar till berörda statliga myndigheter, hämta in deras synpunkter och samordna dessa i ett statligt yttrande.

Översiktsplanen är den arena där staten och kommunen kommer överens om de stora dragen när det gäller hur mark och vatten ska användas. För att en sådan överenskommelse ska få reell betydelse måste översiktsplanens innehåll vara tillräckligt tydligt, så att planen ger goda förutsättningar för efterföljande planering och prövning. Det ställer även krav på tydliga besked från staten. Först när staten och kommunen når en samsyn om de stora dragen i mark- och vattenanvändningen, kan översiktsplanen ange en hållbar inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. För att översiktsplanen ska kunna bidra till att ge goda förutsättningar för efterföljande planering och prövning är det således angeläget att länsstyrelsen – och övriga statliga myndigheter – lämnar tydliga besked om hur staten ställer sig till kommunens planering.

Leverera underlag och ge råd

Länsstyrelsen ska ge kommunen underlag och råd i fråga om sådana allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Länsstyrelsen ska också sammanställa och tillhandahålla underlag om nationella och regionala mål och intressen.

Medverka vid avgränsningssamråd om miljökonsekvensbeskrivning

Ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram så tidigt som möjligt i samrådsprocessen. Kommunen har avgränsningssamråd tillsammans med länsstyrelsen för att fånga upp de viktigaste frågorna för att miljökonsekvensbeskrivningen inte ska bli för omfattande. I samrådet diskuteras omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen där länsstyrelsen med sin breda kunskap om olika frågor kan hjälpa kommunerna att fokusera på det som kan antas få betydande miljöpåverkan.

Verka för att riksintressen tillgodoses och att miljökvalitetsnormer följs

I länsstyrelsens uppgift ligger också att verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs. Det är under översiktsplaneprocessen kommunen och länsstyrelsen diskuterar sektorsmyndigheternas anspråk på områden av riksintresse. Det kräver bland annat en utvecklad dialog med kommunerna om hur riksintressen ska avgränsas och konkretiseras. Det förutsätter också att både länsstyrelsen och berörda sektorsmyndigheter tar ansvar för att precisera och aktualisera underlaget om riksintressen.

Läs mer om hur riksintressen ska hanteras i översiktsplaneringen.

Stödja kommunen i fråga om landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Under samrådet ska länsstyrelsen bistå kommunen med befintliga planeringsunderlag och föra en diskussion med kommunen om kriterierna för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. På detta sätt ska länsstyrelsen verka för att kommunens redovisning i översiktsplanen är förenlig med kriterierna i miljöbalkens sjunde kapitel om områdesskydd.

Verka för mellankommunal samordning

Länsstyrelsen ska också se till att frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår en eller flera andra kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Länsstyrelsen har en regional överblick och helhetssyn på strategiska frågor och har därför ansvaret för de mellankommunala frågorna.

Kommunala beslut som rör bebyggelseutvecklingen får ibland effekter för hela regionen, eller åtminstone för delar av den. Kommunerna är i dessa fall starkt beroende av varandra, och det är angeläget att de satsningar som görs blir samstämda. Under planprocessen ska länsstyrelsen därför göra kommunerna uppmärksamma på om planläggningen kan påverka utvecklingen i någon annan kommun. Länsstyrelsens uppgift är vidare att bevaka att planer från olika kommuner inte blir oförenliga och att planer inte får oacceptabla effekter för någon grannkommun. Det kan röra frågor som påverkan på vattenområden som delas av flera kommuner, utbyggnad av en ny väg, utbyggnad och lokalisering av ett nytt större köpcentrum eller en vindkraftspark.

Verka för människors hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen ska verka för att bebyggelse och byggnadsverk i förslaget till översiktsplan inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet. Förslaget får inte heller innebära ökade risker för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen ska kontrollera att kommunerna tar hänsyn till miljöstörningar som buller, markföroreningar, radon och luftföroreningar. Länsstyrelsens kontroll av hälsa och säkerhetsfrågor syftar till att planen ska utformas så att det inte, när planen väl har genomförts, finns risk för att olika tillsynsmyndigheter behöver ingripa.

Ge råd om tillämpningen av PBL

Länsstyrelsen ska om det behövs från allmän synpunkt ge råd till kommunerna om tillämpningen av samtliga delar av PBL. Rådgivningen bör inriktas mot att förhindra väsentliga fel. Det kan till exempel handla om att det finns behov av att fler konsekvenser behöver beskrivas, om det förekommer felaktig information om vilka åtgärder som bör föregås av detaljplaneläggning, förutsättningarna för enskilt huvudmannaskap på allmänna platser, vilka krav som kan ställas i ett exploateringsavtal eller när det gäller vilka åtgärder som omfattas av krav på bygglov.

10 §
  Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
   1. ta till vara och samordna statens intressen,
   2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden,
   3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap.
18 e § första stycket miljöbalken,
   4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
   5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. Lag (2020:76) .

Samråd med andra länder

Om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, eller om ett land som kan komma att påverkas betydligt begär det, ska det genomföras ett gränsöverskridande samråd. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att genomföra det gränsöverskridande samrådet. Om länsstyrelsen får kännedom om att en genomförandet av en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket. Det är även Naturvårdsverket som ansvarar för att lämna information till ett annat land i fråga om antagande av en plan. (Jfr prop. 2016/17:200 sid. 162)

4 §
  Om en regionplan eller översiktsplan antas, ändras eller upphävs, ska länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som har haft synpunkter på planförslaget eller som särskilt berörs av beslutet. Förordning (2020:78).

4a §
  Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan krävs samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket om detta. Underrättelseskyldigheten gäller också när en sådan plan antas, ändras eller upphävs, om den har varit föremål för samråd med ett annat land. Förordning (2020:78).

13 §
  Om planens eller programmets genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land eller om ett land som kan komma att påverkas betydligt av genomförandet begär det, ska den myndighet som regeringen bestämmer
   1. överlämna miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program till det andra landets ansvariga myndighet,
   2. om det andra landet vill delta i miljöbedömningen, samråda med det landet i fråga om den gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter, och
   3. ge det andra landet den information som behövs för samrådet och möjlighet att lämna synpunkter. Lag (2017:955) .

21 §
  Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 13,
18, 33 och 45 §§ miljöbalken och enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (SÖ 1992:1). Regeringen får efter anmälan av verket i ett visst ärende besluta att den ansvariga myndighetens uppgifter ska fullgöras av en annan myndighet. Förordning (2020:77).

22 §
  Om en statlig myndighet får kännedom om en plan, ett program, en verksamhet eller en åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska myndigheten underrätta Naturvårdsverket om detta.

Länsstyrelsens yttrande under samrådet

Länsstyrelsen bör ställa samman sina synpunkter från samrådet i ett skriftligt samrådsyttrande över planförslaget. Under samrådet är det viktigt att länsstyrelsen skiljer på sådana synpunkter som är att betrakta som råd till kommunen och sådana frågor som vid detaljplanering och bygglovsprövning kan utgöra grund för ingripande, till exempel påpekanden om att riksintressen, mellankommunala intressen eller hälsoskydds- och säkerhetsintressen inte har tillgodosetts.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen