Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samordnad tillsyn

Granskad:

Många samhällsproblem är komplexa och behöver mötas med gemensamma insatser på flera samhällsområden. Byggnadsnämndernas arbete med samordnad tillsyn är ett exempel på en sådan insats.

Regler om samordnad tillsyn

Det finns ett grundläggande krav i förvaltningslagen att myndigheter inom sina verksamhetsområden ska samverka med andra myndigheter.

8 §
  En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.

En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.

En enklare plan – och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

Myndigheter som arbetar med tillsyn över plan- och bygglagstiftningen ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten. I vissa tillsynssituationer kan det krävas åtgärder som rör flera kommuner eller län eller som sträcker sig in på andra myndigheters ansvarsområde. För sådana situationer bör det utformas former för samarbete, exempelvis gemensamma inspektioner. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 489)

En enklare plan – och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags webbplats)

3 §
  Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden
(tillsynsmyndigheterna).

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten.

Om en tillsynsmyndighet uppmärksammar en omständighet som kan föranleda tillsynsåtgärder med stöd av plan- och bygglagstiftningen men som omfattas av en annan myndighets ansvarsområde så ska tillsynsmyndigheten anmäla detta till den ansvariga myndigheten. De ansvariga tillsynsmyndigheterna ska också samordna tillsynen i de fall ett tillsynsobjekt omfattas av krav på tillsyn enligt lagar och förordningar som har ett nära samband med varandra.

10 §
  Om en tillsynsmyndighet uppmärksammar en omständighet som kan föranleda tillsynsåtgärder med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900) och anslutande föreskrifter men som omfattas av en annan myndighets ansvarsområde, ska tillsynsmyndigheten anmäla denna omständighet till den ansvariga myndigheten.

11 §
  Om ett tillsynsobjekt omfattas av krav på tillsyn enligt lagar och förordningar som har ett nära samband med varandra ska de ansvariga tillsynsmyndigheterna samordna tillsynen.

Samordning mellan olika tillsynsorgan är viktig, framför allt för att tillsynen ska vara effektiv, men även för att den tillsynspliktiga verksamheten inte ska störas mer än nödvändigt. (Skr 2009/10:79 sid. 25 f)

En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, skr 2009/10:79 (på regeringens webbplats)

Det finns alltså flera olika bestämmelser som ställer krav på att byggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagstiftningen ska samordna sitt tillsynsarbete och samverka med andra myndigheter inom och utom kommunen. Det anges dock inte närmare på vilket sätt detta ska ske utan det lämnas till byggnadsnämnderna att utforma.

Samordnad tillsyn i praktiken

Med samordnad tillsyn menas normalt sådan tillsyn som tillsynsmyndigheter utför samordnat på flera lagområden. Byggnadsnämndens tillsyn över plan- och bygglagstiftningen kan samordnas med annan tillsyn som utförs med stöd av annan lagstiftning av kommunen eller av olika statliga myndigheter, exempelvis lagen om skydd mot olyckor, miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen och sociallagstiftningen.

Till samordnad tillsyn kan även räknas när myndigheter samarbetar och hjälper varandra även om det inte alltid handlar om tillsyn. Det kan till exempel vara den hjälp och handräckning som Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten vid behov ska lämna till byggnadsnämnden. Detsamma gäller när byggnadsnämnden i sitt tillsynsarbete samarbetar med Polismyndigheten i dess brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. Andra sådana exempel är de samarbeten som sker med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i samband med deras verksamhet med skatteindrivning och verkställighet med mera.

9 §
  Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillträde enligt 8 §. Lag (2014:769) .

29 §
  Kronofogdemyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i 27 § tredje stycket.

Även de olika former av avtalssamverkan och samarbete om resurser och kompetens för handläggning och beslut i tillsynsärenden enligt plan- och bygglagstiftningen som i mer eller mindre formaliserad form sker mellan kommuner kan enligt Boverket ses som en variant av samordnad tillsyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen