Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utformningskrav och slopat krav på hiss

Granskad:

Här hittar du generell information om utformningskraven och byggnadsnämndens prövning. Vägledning om möjliga anpassningar och avsteg hittar du under sidan lämplighet för avsett ändamål och tillgänglighet.

Utformningskrav

Utformningskraven innebär att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Anpassningar och avsteg från dessa krav ska göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Detta får dock inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Exempel på vad som kan anses utgöra skäliga anpassningar och avsteg finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA. Ta del av ATA- BFS 2016:5 under rubriken "På Boverket" i relaterad information.

Alla uppgifter och handlingar som behövs för prövningen av ärendet ska lämnas in till byggnadsnämnden så att den kan fatta beslut. Byggnadsnämnden prövar ansökan och bedömer skäligheten av anpassningar eller avsteg och att dessa inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Av bygglovsbeslutet bör tydligt framgå vilken bedömning som byggnadsnämnden har gjort.

Inget krav på hiss

Ett tillfälligt anläggningsboende behöver inte vara försett med hiss eller annan lyftanordning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen