På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsvägledning naturolyckor

Tillsynsvägledningen avseende naturolyckor syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande risken för översvämning, ras, skred och erosion.

Naturolyckor

Med naturolyckor avses i denna vägledning översvämning samt ras, skred och erosion.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, är det en kommunal angelägenhet att planera användningen av mark och vatten. Det är också kommunen som ansvarar för att bedöma ett områdes lämplighet för ett visst ändamål. I detta ligger bland annat att bedöma risken för naturolyckor och planera så att markanvändningen blir lämplig utifrån detta. Länsstyrelsen har tillsyn över vissa frågor, bland annat översvämningsrisk och risken för ras, skred och erosion. Att länsstyrelsen ska utöva tillsyn med avseende på dessa frågor påverkar inte kommunens ansvar för planeringen.

Genom länsstyrelsens medverkan i planprocessen är det meningen att de frågor som länsstyrelsen särskilt ska bevaka genom tillsyn, ska uppmärksammas tidigt, så att det är möjligt för kommunen att beakta länsstyrelsens synpunkter. Under samråden för både översiktsplan och detaljplan ska länsstyrelsen verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning, ras, skred eller erosion. Länsstyrelsen ska med aktiva insatser tidigt i planeringsprocessen bidra med sådant underlag, råd och synpunkter som ger kommunen möjlighet att utforma planförslaget så att ett senare statligt ingripande kan undvikas. (jfr prop. 2009/10:170 sid 444-445)

Tillsynsvägledning naturolyckor

I tillsynsvägledningen avseende naturolyckor redovisas förutsättningar och utgångspunkter för länsstyrelsernas tillsyn. Tillsynsvägledningen syftar till att stödja länsstyrelserna och skapa en gemensam grund för att tillsynen i så stor utsträckning som möjligt ska vara enhetlig och förutsebar. Vid varje beslut om att överpröva kommunens beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser krävs dock en platsspecifik bedömning för att avgöra om markanvändningen är olämplig för avsedd användning med hänsyn till risk för översvämning, ras, skred och erosion.

Avseende geotekniska säkerhetsfrågor har tillsynsvägledningen tagits fram tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI, som enligt sin instruktion ska stödja kommuner och länsstyrelser i geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen.

Boverket förespråkar att kommunerna analyserar risker för översvämning, ras, skred och erosion och tar ställning till åtgärder, strategier och riktlinjer för att hantera risker i kommunens fysiska planering. Detta görs lämpligen i tidiga planeringsskeden, till exempel i samband med kommunens översiktliga planering. Sedan den 1 augusti 2018 ska det av översiktsplanen framgå kommunens syn på risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion. Kommunens syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra ska också framgå.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej