På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Erosion mark, sjöar och vattendrag

Granskad: 

Erosion är nednötning och transport av jord och berg. Det är en ständigt pågående naturlig förändringsprocess i landskapet. Detaljplaner bör vid behov innehålla en beskrivning av förutsättningarna för erosion både med avseende på rådande förhållanden och till följd av planens genomförande.

Erosion orsakas av bland annat rinnande vatten, vågor, is och vind. Erosion i vattendrag och i mark kan även öka sannolikheten för ras och skred. SGI har tagit fram en rapport om erosion vid kuster och vattendrag. Du kan ta del av denna under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Erosionsbenägna jordar

De mest erosionsbenägna jordarna är välsorterade jordarter med en relativt enhetlig kornstorleksfördelning av finsand och mellansand. Månggraderad jord, det vill säga måttligt eller dåligt sorterad jord, är mindre erosionsbenägen. Detta kan exempelvis gälla morän, med undantag för sandig och siltig morän.

I en månggraderad jord kan sandfraktioner i de ytligaste jordskikten spolas bort av vågor och vattenströmmar medan de grövre fraktionerna lämnas kvar i ytan. Då bildas en så kallad stenpäls som har högre motståndskraft mot fortsatt erosion.

Klimatförändringar påverkar risken för erosion

Klimatförändringar väntas leda till förändrade vattennivåer och flödesförhållanden vilket påverkar risken för erosion. I reglerade vattendrag har klimatförändringarna begränsad effekt. Då styr oftast den tillämpade regleringen av vattendraget stranderosionen.

Hur hantera erosion i planärenden

Detaljplaner bör vid behov innehålla en beskrivning av förutsättningarna för erosion både med avseende på rådande förhållanden och till följd av planens genomförande. Det behöver framgå av planhandlingarna hur planområdet påverkas av erosion under bebyggelsens förväntade livslängd. Åtgärder inom planområdet kan också få konsekvenser för erosionsförhållanden utanför planområdet, vilket behöver beaktas. Exempelvis kan erosion på mark och i vattendrag komma att öka på grund av dagvattenavledning från hårdgjorda ytor.

Eftersom erosion kan leda till en ökad sannolikhet för ras och skred är det viktigt att erosionens omfattning och påverkan på stabiliteten över tid klarläggs.

Erosionsutredning

En erosionsutredning kan behöva innefatta en dokumenterad besiktning av platsen, samt en analys av pågående erosionsprocesser och förväntade eller möjliga erosionsförlopp på lång sikt. Erosionsutredningens omfattning behöver anpassas efter den tänkta markanvändningen. Standarden hos eventuella befintliga erosionsskydd behöver bedömas. Klimatförändringarnas förväntade påverkan på risker för erosion under bebyggelsens förväntade livslängd bör beaktas.

SGI har tagit fram en rapport som heter "Klimatlasters effekter på naturlig mark och geokonstruktioner". Ta del av denna under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Erosionsskydd

Erosionsskydd kan påverka och förhindra ett vattendrags naturliga förlopp. Att anlägga ett erosionsskydd inom ett område kan innebära att erosionen ökar i en annan del av vattendraget.

Erosionsskydd används ofta som komplement till övriga stabilitetshöjande åtgärder, men kan även användas som enskild åtgärd. För att markens stabilitet ska bibehållas på lång sikt kan det krävas underhåll av erosionsskydden. Ansvaret för underhåll behöver vara klargjort och beskrivet i planbeskrivningen.

Ofta krävs tillstånd eller prövning utifrån annan lagstiftning än PBL för anläggning av erosionsskydd. Som regel bör denna prövning vara klar innan planen antas. Länsstyrelsen utövar tillsyn och prövar åtgärder utifrån flera lagar och så långt möjligt bör de olika prövnings- och tillståndsprocesserna samordnas.

Här kan du läsa mer om skyddsåtgärder inom och utanför planområdet

Skredkommissionen har gett ut en rapport om erosionskydd i samband med förstärkningsåtgärder, ta del av denna under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Stöd av SGI

SGI ger kostnadsfritt stöd om geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen.

Läs mer om SGI:s arbete med stöd vid planärenden på SGI:s webbplats. Ta del av länk till webbplatsen under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Planeringsunderlag från nationella myndigheter

Planeringsunderlag som berör översvämning, ras, skred och erosion finns samlade i en myndighetsgemensam kartvisningstjänst. I den tillhörande vägledningen finns produktblad som anger detaljeringsgrad för de olika planeringsunderlagen och vad de är avsedda att användas till.

Det är viktigt att vara medveten om att det kan förekomma stora osäkerheter i planeringsunderlagen. Att okritiskt använda sig av underlagen kan i vissa fall leda till en överskattning av risken, och i andra fall till en underskattning. I de enklaste fallen kan nationella planeringsunderlag vara tillräckliga för att bedöma risken, men i andra fall behövs ofta komplettering med mer detaljerade utredningar.

SGI har en kartvisningstjänst med planeringsunderlag från nationella myndigheter. Ta del av länk till denna under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

SGI har tagit fram kartunderlag om ras, skred och erosion. Ta del av länk till denna under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen