Pågående arbete med digitala detaljplaner

Boverket och Lantmäteriet utvecklar regler om digitala detaljplaner och grundkartan.

Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för detaljplaner. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska formulera föreskrifter så att kommande detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar har en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och att informationen kan utbytas maskinellt. Regeringens ambition är också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Syftet med detta är att skapa nationell tillgänglighet till digital detaljplaneinformation för effektiva och innovativa tjänster.

Föreskrifterna är tänkta att omfatta sådant som regleras i 4 kapitlet plan- och bygglagen, PBL, och de kommer att gälla för detaljplaner som påbörjas från och med det datum då föreskrifterna börjar gälla.

Så här ser en ungefärlig tidplan för arbetet ut:

 • Under perioden april till och med juni 2019 var ett förslag ute på remiss. Berörda myndigheter, kommuner och organisationer och företag gavs möjlighet att svara på remissen.
 • Under hösten 2019 gör Boverket justeringar i förslaget och ett nytt förslag skickas ut på remiss.
 • Fram till sommaren 2020 färdigställer Boverket föreskrifterna som då beslutas inklusive regler om övergångstid. Övergångstid är den tid från föreskrifterna börjar gälla till det datum som bestäms då detaljplaner som tas fram måste följa föreskrifterna.
 • Boverket räknar idag med att detaljplaner som påbörjas från och med 1 januari 2022 ska följa föreskrifterna.
 • Boverket tar fram föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) eftersom detaljplaner och planbeskrivningar ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Föreskrifterna kommer främst att innehålla bestämmelser som syftar till en enhetlig reglering med möjlighet att överföra all relevant detaljplaneinformation.

Vad som gäller för äldre detaljplaner

Boverkets bemyndigande gäller endast nya detaljplaner. Det innebär att föreskrifterna inte kommer att gälla äldre planer.

Det står kommuner fritt att digitalisera äldre planer. Det finns alltså inga krav på att ett sådant arbete ska utföras. Om ett sådant arbete planeras bör man bland annat tänka på följande:

 • Det är alltid beslutet i sitt original som är den gällande detaljplanen. Den digitaliserade detaljplanen är en tolkning av den gällande planen. Detta är alltid viktigt att poängtera för den som ska använda det digitaliserade materialet.
 • Boverket rekommenderar att kommuner följer Boverkets planbestämmelsekatalog(se länk i "Relaterad information") och den ovan nämnda detaljplanestandarden vid digitalisering.
 • Noggrannheten vid tolkning av exempelvis fastighetsgränser är beroende av vad verktyget/tjänsten/stödet ska användas till.
 • Det är värdefullt att ha med en bred kompetens i arbetet med att tolka de äldre planerna.
 • Oavsett hur man genomför ett digitaliseringsprojekt måste man förstå att ett sådant arbete kan behöva uppdateras om eller när det kommer regler som innebär att sådana äldre planer ska digitaliseras. Därför är det viktigt att ett digitaliseringsprojekt genomförs på ett enhetligt och strukturerat sätt och att dokumentationen av tolkningar som görs finns med.

Det finns flera fördelar med att genomföra ett samlat digitaliseringsprojekt, det vill säga att digitalisera flera, om inte alla, detaljplaner i ett samlat projekt. Fördelarna är bland annat:

 • Samlad kompetens
 • Enhetlig och systematisk tolkning
 • Samlad dokumentation av hur och varför tolkningen görs
 • Skapar en struktur som i efterhand kan anpassas eller överföras till nya krav eller andra IT-system
 • Det ger en bra kunskap om kommunens planmaterial. Exempelvis var det finns brister som kan vara nödvändiga att rätta till.

Nyttan med digitalisering av äldre detaljplaner faller ut i de olika sammanhang som detaljplaner används, exempelvis:

 • när detaljplaneinformationen är nödvändig för beslutsfattande,
 • när fastighetsägare och intressenter behöver få information om vad planen reglerar,
 • i samband med att förändringar diskuteras eller
 • när byggnader eller fastigheter ska byta ägare.

Ett digitaliserat planmaterial ger beslutsfattarna en bättre överblick av hur situationen ser ut och det skapar möjlighet att effektivisera insamling av data och redovisning av statistik.

Du hittar mer vägledning om digitalisering av äldre planer på PBL Kunskapsbankeni "Relaterad information".

Inom ramen för Smart Built Environment drivs ett projekt, DigSam, där en aktivitet har varit att ta fram en handbok om digitalisering av detaljplaner för kommuner. Handboken  sammanställer erfarenheter och konkreta tips och råd från olika kommuner i arbetet med att digitalisera och vektorisera nya och gamla detaljplaner enligt gällande standard. Läs mer om DigSams handbok under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej