Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beräkna byggnadens klimatpåverkan

Granskad:
De sju stegen i processen för en klimatdeklaration. Steg 3 Beräkning är markerat.

Byggherren ansvarar för att klimatdeklarationen görs och lämnas in till Boverket. Byggherren ansvarar också för att klimatdeklarationen är gjord på rätt sätt. Denna sida ger mer information om vad som behövs för att beräkna en byggnads klimatpåverkan. Den beräknade klimatpåverkan ska redovisas i klimatdeklarationen.

Den som gör beräkningen och lämplig kompetens inom området

Den som tar fram underlag till eller upprättar en klimatdeklaration behöver inte ha en speciell certifiering eller ackreditering men det är lämpligt med relevant kompetens inom området. Denna kompetens kan finnas internt eller så kan byggherren anlita en konsult eller entreprenör för detta.

Klimatdeklarationen baseras på beräkningsresultat

Byggnadens klimatpåverkan måste beräknas för att en klimatdeklaration ska kunna göras. Klimatdeklarationen utgörs av de uppgifter om beräknad klimatpåverkan som byggherren redovisar i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Illustration med dator med texten m2, kg och CO2e i skärmen.
Illustration: Infab

Flera olika beräkningsprogram kan användas

Det finns flera olika beräkningsprogram på marknaden för att underlätta klimatberäkningar. En del är ganska enkla och kan användas utan särskilda förkunskaper. Andra är mer avancerade. Vissa beräkningsprogram tillhandahålls gratis medan andra kräver licens. Det finns också särskilda LCA-program och klimatberäkningsfunktioner i BIM-program och i kostnadskalkylprogram. Boverket tillhandahåller en öppen klimatdatabas med klimatdata som kan användas i klimatberäkningsverktyg.

Det är fritt att välja beräkningsprogram, så länge beräkningarna utförs med klimatdata enligt reglerna och så länge alla efterfrågade uppgifter finns med i deklarationen. I Boverkets ”Vägledning om LCA för byggnader” se mer under Relaterad information, finns  övergripande information om beräkningsverktygen på marknaden.

Det går även att göra klimatberäkningen utan något speciellt utvecklat klimatberäkningsprogram, men detta rekommenderas enbart för dem som har mycket goda kunskaper om klimatberäkningar och för små byggprojekt.

I Boverkets vägledning om LCA för byggnader finns en generell vägledning i miljöberäkningar av byggprojekt, och inom byggsektorn utvecklas successivt fler beskrivningar av klimatberäkningar för byggnader baserat på erfarenheter och råd från pilotprojekt. Följande är några som kan nämnas:

  • ”Klimatkrav till rimlig kostnad” som IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram.
  • ”Lokal Färdplan Malmö 2030”, vilket är ett projekt som sammanställts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Observera att dessa vägledningar kan ha andra avgränsningar än reglerna om klimatdeklaration för byggnader. Se mer under Relaterad information.

Klimatpåverkan beräknas per kvadratmeter bruttoarea

Klimatpåverkan beräknas som utsläpp av växthusgaser i enheten kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea (BTA). Denna enhet inkluderar den sammantagna effekten av utsläpp av växthusgaser exklusive upptag och utsläpp av biogen koldioxid.

6 §
  I klimatdeklarationen ska den beräknade klimatpåverkan anges i kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea.

Bruttoarea, som förkortas BTA, är summan av alla våningsplans yta och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. BTA beräknas enligt standard SS 21054:2020 (se ordlista för hänvisning till äldre standard.) 

Olika klimatdata kan användas i olika skeden

I en klimatdeklaration får man använda antingen generiska klimatdata från Boverkets klimatdatabas eller specifika klimatdata för byggprodukter (EPD:er). I ett tidigt skede i byggprojektet vet man inte alltid vilka produkter som faktiskt ska användas. Då är det bästa alternativet att använda generiska klimatdata för klimatberäkningen. Men för att få ett grepp om förbättringspotentialen i byggprojektets inledning är det bra att redan tidigt försöka byta till specifika klimatdata för produkter med stor klimatpåverkan.

Generiska klimatdata för byggprodukters klimatpåverkan (modul A1–A3) samt energislag och bränslen finns i Boverkets klimatdatabas. Värdena för byggprodukter (modul A1–A3) i databasen är konservativt satta, med ett visst påslag på det medelvärde som beräknats för produktgruppen. Syftet är att stimulera användning av specifika klimatdata. Läs mer om konservativa klimatdata på sidan Om klimatdatabasen, som du hittar i menyn. I klimatdatabasen finns också uppgifter om den faktor som använts för att beräkna det konservativa värdet.

I tidiga skeden, när man jämför och väljer material, kan det vara mer relevant att använda genomsnittsvärden. Sådana värden finns också i Boverkets klimatdatabas men de får inte användas i den slutliga klimatdeklarationen.

Klimatdeklarationen ska registreras inför slutbesked, när man vet vilka produkter som faktiskt har använts i byggnaden. Att basera beräkningen på specifika klimatdata ger en mer korrekt klimatdeklaration av den färdiga byggnaden. Om det saknas specifika klimatdata för inköpta byggprodukter får generiska klimatdata från Boverkets klimatdatabas användas.

Lagen ger en gemensam metod för klimatberäkningar

Regler om klimatdeklaration för byggnader ger byggbranschen en gemensam metod för klimatberäkningar. Det betyder dock inte att resultaten för samtliga byggnader blir jämförbara, eftersom detaljer rörande byggnadernas funktion kan variera och påverka klimatpåverkan. Det krävs även en period av lärande och metodutveckling innan klimatdeklarationerna kan jämföras med varandra på ett rättvisande sätt.

Det kommer därför att saknas direktåtkomst till Boverkets klimatdeklarationsregister och de beräkningsresultat som finns där. Däremot kommer det vara möjligt att begära ut en enskild klimatdeklaration som en allmän handling.

Svårigheterna att jämföra klimatberäkningar för byggnader är också en av anledningarna till att det vid införandet av regler om klimatdeklaration för byggnader 2022 inte finns något gränsvärde för maximal klimatpåverkan i klimatdeklarationen. Men i takt med att branschen ökar kunskapen om hur man beräknar klimatpåverkan och Boverket utvärderar de klimatdeklarationer som registrerats, kan nästa steg i reglerna utformas. 

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. Regeringsuppdraget redovisades i maj 2023.

Rapport Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration

För mer beskrivning av jämförbarheten i LCA-beräkningar i olika skeden och med olika syfte, se ”Boverkets vägledning om LCA” under Relaterad information.

Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader

Boverket har låtit Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) genomföra en studie om klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Studien redovisar värden för klimatpåverkan som är representativa för dagens byggande i Sverige. Referensvärden har tagits fram för småhus, flerbostadshus, kontor, förskolor och skolor.

Referensvärdena har beräknats för samma systemgränser som gäller enligt reglerna om klimatdeklaration för byggnader, det vill säga för byggskedet (modul A1–A5) och byggdelarna klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke-bärande innerväggar. Dessutom redovisas referensvärden som även innefattar tekniska installationer, fast inredning och invändiga ytskikt. 

Du kan läsa mer om studien på sidan ”Referensvärden för byggnaders klimatpåverkan” som du hittar under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen