Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbehov som inte tillgodoses på marknadens villkor

Granskad:

Målet på bostadsmarknaden är att konsumenternas efterfrågan ska möta ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. För att det nationella målet ska kunna nås syftar kommunernas riktlinjer inom bostadsförsörjningen till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs, kommunerna har således ansvaret för att det nationella målet ska kunna nås. För att de åtgärder som genomförs ska kunna bidra till att målet uppfylls behövs det en gemensam bild av bostadsbehoven. 

Bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden

För att alla bostadsbehov ska omfattas i planeringen av bostadsförsörjningen ska det även göras en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Analysen ska genomföras med stöd av det underlag som Boverket tar fram över den behovsbaserade bostadsbristen. Det utesluter inte att det även går att använda andra underlag men att analysen behöver förhålla sig till det underlag Boverket tillhandahåller. I tolkningen av underlaget behöver kommunen utgå från sin egen situation och hur måtten passar in där eftersom måtten inte tar hänsyn till att förutsättningarna skiljer sig åt över landet.

Kvantitativt mått på behovsbaserad bostadsbrist

Det underlag som Boverket tillhandahåller innehåller åtta mått som på olika sätt beskriver hur hushållen bor. Måtten är framtagna för att fungera som underlag vid en bedömning av hur många hushåll som bor i bostäder som kan anses inte vara ändamålsenliga. Syftet är således inte att det ska finnas en enskild siffra som säger hur stor den behovsbaserade bostadsbristen är utan underlaget ska ge en bra beskrivning av hushållens möjligheter att bo i goda bostäder.

Tillgången på data begränsar

Möjligheterna att konstruera relevanta mått som täcker samtliga kriterier begränsas dock av brist på data. Exempelvis saknas heltäckande information på hushålls- och individnivå om antalet hemlösa, om hushållens faktiska boendeutgifter och om avtals- och kontraktsformer för boendet. En ytterligare begränsande faktor är osäkerheten kring hur korrekta uppgifterna är i de register som ligger till grund för beräkningarna. Detta påverkar framför allt bedömningarna för mindre kommuner och för små hushållsgrupper.

Öppna data för alla kommuner

Underlag och utfall för respektive kommun finns tillgängliga som öppna data på Boverkets webbplats. Här finns även beskrivningar av Boverkets beräkningsmodell, bedömningar och slutsatser. Avsikten är att dessa uppgifter ska kunna användas i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor och underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen. I ”Relaterad information” finns en länk till Öppna data – Bedömning av bostadsbrist.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen