På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under två eller flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Åtgärden får då upprepas utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på annat sätt återkommande på samma plats varje år. Exempel på sådana åtgärder är att uppföra en kiosk eller uteservering som ska tas bort och återuppföras varje år. Andra exempel är att ordna tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang eller att uppföra skyltar som sitter uppe under endast en del av året. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 56)

Bygglov kan beviljas för alla bygglovspliktiga åtgärder som har en sådan säsongskaraktär att den behöver upprepas under två eller flera år i följd. Om åtgärden upprepas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutades, så får åtgärden vidtas igen utan att ett nytt bygglov behövs. Det krävs inte rivningslov varje år när åtgärden ska avvecklas. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 74)

I ansökan om bygglov för ändamål av säsongskaraktär ska det framgå under vilken period åtgärden ska vara på platsen. Det måste tydligt framgå av lovbeslutet att det är att det gäller en åtgärd av säsongskaraktär och under vilken tid på året som bygglovet gäller. Det är även lämpligt att det framgår i beslutet att åtgärden får vidtas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutats utan att bygglov krävs på nytt.

Ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också ges inom områdesbestämmelser. Ett sådant lov kan antingen vara ett permanent bygglov eller ett tidsbegränsat bygglov.

Permanent bygglov av säsongskaraktär

Om förutsättningarna för ett permanent bygglov är uppfyllda ska permanent bygglov ges för en åtgärd som har säsongskaraktär. Åtgärden kan då upprepas under samma tid på året i ett obegränsat antal år.

Här kan du läsa mer om prövning av bygglov inom detaljplan.
Här kan du läsa mer om prövning av bygglov inom områdesbestämmelser.
Här kan du läsa mer om prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Om förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllda får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som har säsongskaraktär. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning görs innan giltighetstiden har gått ut. För tidsbegränsade bygglov för åtgärder av säsongskaraktär finns ingen begränsning för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas. Sådana tidsbegränsade bygglov får alltså förlängas till längre än 15 år om det är lämpligt.

Här kan du läsa mer om prövning av tidsbegränsat bygglov.
Här kan du läsa mer om förlängning av tidsbegränsat bygglov.

Handläggning

Alla generella bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om handläggningen av lovärenden gäller även för handläggning av bygglov för åtgärder som har säsongskaraktär. Det betyder exempelvis att bestämmelser om upplysnings- och underrättelseskyldighet, handläggningstid, beslutets innehåll samt expediering och kungörelse även gäller vid handläggning av sådana lov.

Nämndens beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om bygglov för åtgärder som har säsongskaraktär ska motiveras precis som andra beslut i bygglovsärenden.

Här kan du läsa mer om handläggning.

Giltighetstid

Ett beslut om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Detta gäller enbart första gången en åtgärd med säsongskaraktär ska utföras och inte när åtgärden ska upprepas. Det beror på att ett lov för åtgärder som har säsongskaraktär medger att åtgärden får upprepas årligen, under förutsättning att åtgärden upprepas inom ett år från att det att åtgärden senast avslutades. Bygglov för åtgärder av säsongskaraktär gäller enbart under den tidsperiod som framgår av lovbeslutet.

Avveckling

När en ansökan om bygglov gäller en åtgärd som har säsongskaraktär bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används. Det krävs inget rivningslov när åtgärden ska avvecklas. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 56)

Om åtgärden uppförs innan eller finns kvar efter den tid på året som lovet gäller för är åtgärden olovlig. Byggnadsnämnden ska i så fall ingripa genom tillsyn. Nämnden kan besluta om ett åtgärdsföreläggande som kan förenas med vite.

Om åtgärden har fått start- och slutbesked första gången den uppfördes kan byggnadsnämnden förmodligen inte ta ut byggsanktionsavgift om åtgärden uppförs igen innan den tid på året som lovet gäller för. Detsamma gäller om åtgärden finns kvar efter den tid på året som lovet gäller för. Detta eftersom bestämmelserna om byggsanktionsavgifter i de flesta fall utgår från att en åtgärd som kräver start- eller slutbesked har utförts utan dessa beslut. Det finns dock ingen rättspraxis i frågan.

Här kan du läsa mer om tillsyn.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej