Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under två eller flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär. Åtgärden får då upprepas utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.

Bygglov kan beviljas för alla bygglovspliktiga åtgärder som behöver upprepas under två eller flera år i följ. Om åtgärden upprepas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutades, så får åtgärden vidtas igen utan att en ny lovansökan behöver göras. Det krävs heller inte rivningslov varje år när åtgärden ska avvecklas. Det är lämpligt att det framgår i beslutet att åtgärden behöver vidtas igen inom ett år från det att åtgärden senast avslutats för att lov inte ska krävas på nytt. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 74)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 9 §

Permanent bygglov av säsongskaraktär

En åtgärd som har säsongskaraktär kan beviljas antingen ett permanent bygglov eller ett tidsbegränsat bygglov. Detta innebär att om samtliga förutsättningar för bygglov är uppfyllda ska ett permanent bygglov beviljas för en åtgärd som har säsongskaraktär. Åtgärden kan då komma att upprepas under ett obegränsat antal år.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 30-31a §§

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 9 §

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Om förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov är uppfyllda får ett tidsbegränsat bygglov beviljas för en åtgärd som har säsongskaraktär. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Sökanden kan innan tiden har gått ut genom en ansökan begära att tiden förlängs, vilket får göras med högst fem år åt gången. Om åtgärden har säsongskaraktär så gäller dock inte den högsta sammanlagda tiden på 15 år. Det tidsbegränsade bygglovet får i så fall förlängas till längre än 15 år om byggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 9 §

Här kan du läsa mer om Tidsbegränsade bygglov

Villkor om begränsning till vissa tidsperioder under året

Bestämmelsen om bygglov för ändamål av säsongskaraktär ger inget stöd för byggnadsnämnden att begränsa användningen av lovet till vissa tider på året. Däremot kan nämnden förena ett lov för en åtgärd av säsongskaraktär med de villkor som kan anses behövas. Detta kan vara villkor om att åtgärden bara får pågå under vissa tidsperioder på året. Sådana villkor kan vara motiverade om ett beviljande av bygglovet är beroende av att åtgärden bara företas under vissa tidsperioder. Det är viktigt att villkor är tydliga och preciserade.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 40 §

För vad kan ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär ges

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på annat sätt återkommande på samma plats varje år. Exempel på sådana åtgärder är att uppföra en kiosk som ska tas bort och återuppföras varje år. Andra exempel är att ordna tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang eller uppföra skyltar som sitter uppe under endast en del av året. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 56)

Handläggning

Alla generella bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om handläggningen av lovärenden gäller även för handläggning av bygglov för åtgärder som har säsongskaraktär. Det betyder exempelvis att bestämmelser om upplysnings- och underrättelseskyldighet, handläggningstid, beslutets innehåll, expediering och kungörelse gäller vid handläggning av tidsbegränsade bygglov. Bestämmelserna om handläggning gäller även vid förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för åtgärder som har säsongskaraktär.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 20-29 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 41-41b §§

Prövning av bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ett permanent bygglov för åtgärder som har säsongskaraktär kan beviljas både i ett område som omfattas av detaljplan och även i ett område där det inte finns någon detaljplan. Ett permanent bygglov för ändamål av säsongskaraktär kan också beviljas i ett område som omfattas av områdesbestämmelser. Ett sådant bygglov ska beviljas om alla förutsättningar är uppfyllda enligt PBL.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 30-31a §§

Ett tidsbegränsat bygglov för åtgärder som har säsongskaraktär kan beviljas både i ett område som omfattas av detaljplan och även i ett område där det inte finns någon detaljplan. Det får också beviljas i ett område som omfattas av områdesbestämmelser. Ett sådant tidsbegränsat lov får ges om förutsättningarna är uppfyllda enligt PBL. Detta gäller även vid prövning av en förlängning av lovet.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 9 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 33 §

Giltighetstid

Av ett beslut om lov ska det framgå vilken giltighetstid lovet har. Det innebär att det i bygglovsbeslut ska framgå att lovet upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Eftersom ett lov för åtgärder som har säsongskaraktär medger att det får upprepas årligen så gäller giltighetstiden enbart vid första uppförandet och inte när åtgärden ska upprepas. Det innebär att en ny giltighetstid inte ska börja löpa vid upprepning.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 40 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 43 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 9 §

Avveckling

När ett bygglov ska användas endast för åtgärder som har säsongskaraktär bör sökanden i sin ansökan om bygglov redovisa hur avvecklingen av den uppförda byggnaden eller motsvarande ska gå till och hur marken ska återställas under den tid på året då lovet inte används.(jfr prop. 2006/07:122 sid. 56)

Om byggnadsnämnden har förenat ett lov för en åtgärd av säsongskaraktär med villkor om att åtgärden bara får pågå under vissa tidsperioder på året, så måste åtgärden tas bort eller upphöra innan tidsperioden i villkoret går ut. Om det som utförts eller vidtagits inte tas bort eller upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa med ett åtgärdsföreläggande. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 19 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 37 §

Trots att byggnadsnämnden ska ingripa är det troligtvis inte möjligt att ta ut någon byggsanktionsavgift. Detta eftersom bestämmelserna om byggsanktionsavgifter till stor del bygger på att en åtgärd som kräver beslut om start- eller slutbesked har utförts utan dessa beslut. Om en åtgärd som beviljats bygglov har fått start- och slutbesked är det sannolikt inte möjligt att ta ut byggsanktionsavgift i de fall då åtgärden inte tagits bort eller ej upphört inom den beviljade tidsperioden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej