På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Betydande miljöpåverkan och begränsningar

Granskad: 

En avvikelse från detaljplan får inte godtas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller en begränsning av en rättighet eller en pågående verksamhet i omgivningen.

Om en bygglovsansökan avser en åtgärd som inte överensstämmer med detaljplanen kan vissa avvikelser från planen godtas. Om åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller en begränsning av en rättighet eller en pågående verksamhet i omgivningen får avvikelsen dock inte godtas.

31e §
  Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra
   1. betydande miljöpåverkan, eller
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900) .

Begränsning av rättigheter

En avvikelse från detaljplanen får inte godtas om den kan antas medföra en begränsning av en rättighet. Med rättighet menas exempelvis servitut och ledningsrätt men även byggrätt i detaljplan. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 311)

31e §
  Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra
   1. betydande miljöpåverkan, eller
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900) .

En begränsning av en rättighet kan till exempel vara om en åtgärd, exempelvis en byggnad, tillbyggnad eller anläggning, placeras på en plats där det finns ett vägservitut. Detta kan hindra servitutsinnehavaren från att använda vägen och det är en begränsning av rättigheten. Ett annat exempel är om en åtgärd placeras på ett u-område, så kan det innebära en begränsning av ledningsrättshavarens rättigheter. Detta eftersom åtgärden kan hindra framdragning av nya ledningar eller underhåll av befintliga ledningar.

En avvikelse får inte innebära att en byggrätt begränsas. En begränsning av en byggrätt innebär att det i framtiden inte är möjligt att bygga enligt den berörda detaljplanen eller enligt detaljplaner i omgivningen. Det kan exempelvis finnas byggrätt för bostäder i närheten och om avvikelsen innebär att bostäder inte kan byggas på platsen utan att skyddsåtgärder behövs, blir byggrätten begränsad. Detsamma gäller om en detaljplan tillåter att en störande verksamhet byggs i närheten. I sådana fall får avvikelsen inte innebära att den störande verksamheten inte kan byggas utan att skyddsåtgärder vidtas. I sådana fall kan avvikelsen inte medges eftersom byggrätten begränsas. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 311-312)

Begränsning av pågående verksamhet

En avvikelse från detaljplanen får inte godtas om den kan antas medföra en begränsning av en pågående verksamhet. Med verksamhet menas exempelvis bostäder, industrier, skolor och kontor.

31e §
  Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra
   1. betydande miljöpåverkan, eller
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900) .

En begränsning av en pågående verksamhet kan exempelvis vara att avvikelsen innebär att åtgärden orsakar omfattande olägenheter eller störningar för bostäder i närheten. Eftersom åtgärder då kommer att behövas, i eller i anslutning till bostäderna, för att dessa ska kunna användas som bostäder även i fortsättningen är det en begränsning av den pågående verksamheten. Ett annat exempel är att avvikelsen innebär åtgärden medför att en befintlig störande verksamhet inte kan fortsätta om inte ägaren eller verksamhetsutövaren vidtar åtgärder. Det kan exempelvis vara om det byggs störningskänsliga byggnader i direkt närhet av verksamheten. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 311)

Med omgivningen menas i första hand fastigheter och tomter i direkt anslutning till den aktuella platsen. Det är dock inte nödvändigt att tomterna eller fastigheterna gränsar direkt till varandra. Vid avvikelser som avser verksamheter med stor omgivningspåverkan behöver hänsyn tas till verksamheter som kan ligga förhållandevis långt ifrån den aktuella platsen. Detsamma gäller om åtgärden som avvikelsen avser kan komma att påverka en befintlig verksamhet med stor omgivningspåverkan. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 312)

Betydande miljöpåverkan

En avvikelse från detaljplan får inte godtas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det finns inte någon definition av betydande miljöpåverkan. Det finns dock ett antal rättsfall där frågan om betydande miljöpåverkan har prövats i detaljplaner. Dessa kan vara vägledande även i bygglovsärenden.

I många fall kommer en åtgärd, som är så omfattande att den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, att medföra begränsningar av rättigheter eller pågående verksamhet i omgivningen redan innan åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det kan dock finnas fall där en avvikelse inte skulle medföra begränsningar av rättigheter eller pågående verksamhet, men som skulle kunna leda till så omfattande påverkan på omgivningen att den kan sägas medföra en betydande miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara i en detaljplan för industri som är lokaliserad på ett sådant sätt att det i princip inte finns några grannar som kan störas. I sådana fall vore det olämpligt om en avvikelse skulle leda till så omfattande påverkan på omgivningen att den kan sägas medföra en betydande miljöpåverkan.  Sådana åtgärder bör alltid miljöbedömas inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket i så fall bör prövas genom planändring. En avvikelse från detaljplan får därför inte godtas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 185)

Här kan du läsa mer om betydande miljöpåverkan och de rättsfall som finns angående detaljplaner

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen