Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översvämning skyfall

Granskad:

Ofta saknas karteringar från statliga myndigheter som är användbara för identifiering av områden som kan översvämmas till följd av skyfall och extrem nederbörd. Det finns stort behov av skyfallskarteringar för tätorter.

Barn i förskoleåldern med regnkläder och gummistövlar.
Väl rustad för regn. Foto: Anders Andersson/Scandinav

Bra att veta inför riskanalys – översvämning till följd av skyfall och extrem nederbörd

Översvämning till följd av skyfall och extrem nederbörd är starkt beroende av lokalspecifika förhållanden i tätortsbebyggelse.

Översvämning till följd av skyfall och extrem nederbörd kan ge upphov till ökad erosion. Det kan leda till bortspolning av vägar, underminering av husgrunder samt påverkan på markens stabilitet med exempelvis sättningsproblem som följd.  

Utbyggnad eller förtätning av ett område medför så gott som alltid ökad andel hårdgjorda ytor. Hårdgjorda ytor hindrar infiltration av regnvatten, vilket gör att avrinningen vid nederbördstillfällen kommer att öka. Det leder till att utbredningen av översvämningsområden som karterats utifrån förutsättningarna före utbyggnad eller förtätning kommer att bli större, jämfört med resultaten från tidigare kartering. Detta behöver beaktas i kommunens bedömning.

Underlag från statliga myndigheter

Ofta saknas karteringar från statliga myndigheter som är användbara för identifiering av områden som kan översvämmas till följd av extrem nederbörd. 

I anslutning till statlig infrastruktur kan Trafikverket ha utfört detaljerade karteringar som kan bidra med användbar information.

En del länsstyrelser har tagit fram olika typer av skyfallskarteringar eller lågpunktskarteringar. Det kan finnas stora skillnader i kartornas tillförlitlighet beroende på karteringsmetod. Därför är det viktigt att kontrollera om karteringens tillförlitlighet är tillräcklig för den riskanalys som ska genomföras. 

Behov av lokal skyfallskartering

Det finns stort behov av skyfallskarteringar för tätorter. På senare år har flera allvarliga översvämningar inträffat till följd av skyfall och extrem nederbörd, exempelvis översvämningarna i Gävle år 2021.

En lokal skyfallskartering kan behövas för kommunens analys av översvämningsrisk till följd av skyfall.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen