Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fördelar med samordnad tillsyn

Granskad:

Genom att samordna sitt tillsynsarbete inom kommunen och med andra myndigheters arbete med tillsyn, övervakning och kontroll kan byggnadsnämnden arbeta effektivare och bidra bättre till att ingripa mot och komma till rätta med fel, brister och andra problem som sträcker sig över flera samhällsområden.

Fördelar med samordnad tillsyn

Det finns flera fördelar med att byggnadsnämnderna samordnar sitt tillsynsarbete enligt plan- och bygglagstiftningen med annan kommunal tillsyn och med statliga myndigheters arbete med tillsyn och annan övervakning och kontroll. Utöver att kraven på samordning och samverkan i förvaltningslagen och plan- och bygglagstiftningen uppfylls så kan kommuner och statliga myndigheter använda sina resurser och sin kompetens för tillsyn effektivare, ha en bättre beredskap för att vid behov kraftsamla på olika tillsynsområden och förbättra möjligheterna att genomföra tillsynsbesök och tillsynsingripanden på ett tryggare och mindre utsatt sätt. Tillsynsanmälningar som avser avvikelser på ett lagområde kan vid ett samordnat arbetssätt aktualisera tillsynsinsatser även på andra områden som annars kanske inte hade ägt rum. Genom att tillsynsarbetet samordnas får kommuner och statliga myndigheter en tydligare bild av de samhällsproblem som finns och därigenom ett bättre underlag för att bedöma vilken lagstiftning som det i varje enskild situation är effektivast att använda sig av i första hand vid ett ingripande. Det kan till exempel handla om en olovlig användning enligt PBL där verksamheten i lokalen även strider mot annan lagstiftning. Om någon av myndigheterna beslutar om att den olovliga användningen ska upphöra behöver övriga berörda myndigheter inte alltid samtidigt lägga resurser på att bedriva tillsyn och ingripa mot verksamheten.

Även den som omfattas av tillsyn kan oavsett vad tillsynen leder till uppleva det som en fördel att kommuner och statliga myndigheter utför sin tillsyn mer samordnat och koncentrerat.

En annan fördel med att kommuner och statliga myndigheter samordnar sitt tillsynsarbete är att det kan leda till att de som omfattas av tillsyn upplever att sannolikheten för att bli föremål för tillsyn ökar. Det kan i sin tur leda till färre överträdelser och fler frivilliga rättelser av överträdelser.

Samordnad tillsyn kan också förbättra möjligheterna att dela på resurser och kompetens och till ett samarbete om tillsynsmetodik. En samordning av tillsynsarbetet skulle på så sätt kunna minska framför allt mindre kommuners sårbarhet och utsatthet för förändringar i arbetsbelastning och kompetensbehov. Det skulle också kunna leda till att arbete med tillsyn upplevs som en mer intressant och stimulerande arbetsuppgift.

Det finns även fördelar med att byggnadsnämnden samordnar sitt tillsynsarbete med annat arbete i nämnden och i andra nämnder. Ett exempel på det är tillsynen av att tillgänglighetskraven uppfylls. Om den tillsynen samordnas med byggnadsnämndens prövning av lov och arbete i byggprocessen samt kommunens arbete med bostadsanpassningsbidrag kan det leda till att kommunens kostnader för sådana bidrag minskar. Det kan i sin tur bidra till att skapa en större förståelse mellan olika verksamhetsområden inom kommunen.

Det finns också fördelar med att samordna den kommunala tillsynen med den tillsyn, övervakning och kontroll som utförs av statliga myndigheter. Byggnadsnämnderna kan genom att samarbeta med statliga myndigheter som exempelvis Skatteverket, Polismyndigheten och Arbetsmiljöverket få bättre kunskap om olika avvikelser från plan- och bygglagstiftningen men även uppmärksamma dem på avvikelser som de har tillsyn över eller på annat sätt har till uppgift att hantera. Det möjliggör också ett större informationsutbyte som kan bidra till en effektivare hantering av tillsynen.

Byggnadsnämnden kan även effektivisera sitt tillsynsarbete genom kontakter med Kronofogdemyndigheten för att i större utsträckning och effektivare utnyttja möjligheten att använda sig av särskild handräckning för verkställighet av olika typer av tillsynsbeslut. I jämförelse med att byggnadsnämnden väljer att besluta om att verkställa tillsynsbeslut genom kommunens försorg på den försumliges bekostnad så undviker nämnden genom att använda sig av särskild handräckning att själv behöva utföra det många gånger mycket tidsödande arbetet med delgivning, upphandling och indrivning av kostnader. Att det inte sker i större utsträckning beror troligen på att många byggnadsnämnder känner sig osäkra på hur särskild handräckning fungerar. Ett sätt att hantera den osäkerheten och att minska risken för felaktiga eller ofullständiga ansökningar om särskild handräckning är att byggnadsnämnden tar initiativ till ett möte och en dialog med Kronofogdemyndigheten.

27 §
  Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

28 §
  Byggnadsnämnden får besluta om genomförande enligt 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.

Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.

39 §
  Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
   1. som avses i 8 §, eller
   2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335) .

Genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande

Handräckning

Det finns också fördelar med och potential att i större utsträckning samarbeta med både Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten för att diskutera deras möjligheter att ge hjälp vid genomförande av tillsynsbesök och komma överens om rutiner och kriterier för det.

8 §
  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
   1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,
   2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar från byggherren, fastighetsägaren eller ägaren av ett byggnadsverk som behövs för tillsynen, och
   3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter som omfattas av tillsynen
      a) få tillgång till produkter för kontroll,
      b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
      c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad. Lag (2022:909) .

8 a §
  En tillsynsmyndighet som ska övervaka och utvärdera tekniska bedömningsorgan enligt artikel 29.3 i förordning
(EU) nr 305/2011 har rätt att hos bedömningsorganen
   1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
   2. få tillträde till lokaler. Lag (2013:306) .

8 b §
  Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den som importerar eller saluför byggprodukter ska efter beslut från tillsynsmyndigheten ersätta myndigheten för kostnader vid provtagning och undersökning av prov, om en produkt vid tillsyn enligt 2 § visar sig inte uppfylla gällande krav. Lag (2013:306) .

8 c §
  Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den som importerar eller saluför byggprodukter ska få ersättning från tillsynsmyndigheten för produkter som ska kontrolleras enligt 8 § första stycket 3, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2013:306) .

9 §
  Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillträde enligt 8 §. Lag (2014:769) .

39 §
  Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
   1. som avses i 8 §, eller
   2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335) .

Att tänka på vid samordnad tillsyn

Även om det finns många fördelar med att samordna tillsynsarbetet ska man inte bortse från att en utvecklad samordning av tillsynsarbetet, beroende på ambitionsnivå, åtminstone till en början kan kräva att byggnadsnämnden avsätter mer tid och resurser. Byggnadsnämnden kan också uppleva att en utvecklad samordning innebär att nämndens möjligheter att styra det egna tillsynsarbetet minskar något. Den risken är sannolikt större om samverkan och samordning inte sker planerat och på byggnadsnämndens eget initiativ eller om resurser inte finns i tillräcklig omfattning. Det finns också en viss risk för att de inblandade myndigheterna använder samordning och samarbete som ett sätt att flytta ärenden från den egna myndigheten.

Det är viktigt att byggnadsnämnden är medveten om detta och är förberedd på att hantera riskerna. Ett bra sätt att öka den egna kontrollen och styrningen av arbetet och hantera de risker som finns är att ha en tillsynsplan för tillsynsarbetet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen