Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för takterrass

Granskad:

Målet rör en byggnad som bedömdes vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. En fråga i målet var om uppförandet av en takterrass ovanpå en takkupa på byggnaden skulle anses innebära en förvanskning och därför stred mot bestämmelserna i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Mark- och miljööverdomstolen begärde yttrande från stadsmuseet. Stadsmuseet anförde att den aktuella byggnaden var särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. En placering av terrassen nära taknocken gör den synnerligen iögonfallande. Detta, enligt museet, oavsett utformning. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att aktuell byggnad var en sådan särskilt värdefull byggnad enligt bestämmelserna i 8 kap. 13 § PBL som inte får förvanskas.

Takterrass skulle förvanska byggnaden

Den föreslagna takterrassen skulle, enligt domstolen, innebära ett främmande inslag för taklandskapet och byggnadens arkitektur. Domstolen bedömde därför att ett uppförande av föreslagen takterrass skulle medför en förvanskning av byggnaden. Att planerad terrass och tillhörande räcken avsågs få samma karaktär som befintliga räcken på byggnaden ansåg domstolen inte vara skäl till annan bedömning. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det saknades förutsättningar att bevilja sökt bygglov.

Du hittar Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 september 2014 målnummer P 2767-14, i "Relaterad information".

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen