På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för upplag och materialgårdar

Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar. Från denna bygglovsplikt finns det dock vissa undantag.

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar krävs det bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Det är dock inte alla upplag och materialgårdar som kräver bygglov, vissa kriterier måste vara uppfyllda. Dessutom finns vissa undantag från lovplikten.

Oavsett om upplaget eller materialgården kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF som gäller för åtgärden uppfyllas. Upplaget får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Vad är ett upplag eller en materialgård

Begreppen upplag och materialgård är inte definierade i plan- och bygglagstiftningen.

Ett upplag är enligt TNC en förvaringsplats av exempelvis material, varor eller andra föremål vid ett kortvarigt uppehåll mellan två moment under produktion eller för färdiga produkter i avvaktan på borttransport. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett upplag ett avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall, produkter eller material. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk - lång, upplag. Hämtad 2017-07-04)

En materialgård är en permanent anläggning som är avsedd att användas för upplag. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 684)

På ett upplag kan olika material och föremål förvaras. Det kan till exempel vara avfall, sten och krossmaterial, bränsle, skrot, däck, bilar, båtar, husvagnar, släpvagnar, byggnadsmaterial och varor. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 685)

Upplag eller byggnad

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett byggnadsverk är en byggnad eller ett upplag. Ett exempel på detta är containrar. För att avgöra detta får byggnadsnämnden ta reda på vad syftet är och hur den ska användas. Om människor kan uppehålla sig i en container och den är tänkt att användas till exempel som förråd, är den förmodligen att se som en byggnad. Det som avgör om den är en byggnad är om den uppfyller kriterierna i definitionen av byggnad. Om syftet med containern däremot är att lagra till exempel material vid en industri eller avfall på en återvinningsstation är den förmodligen att se som ett upplag.

När krävs bygglov

Alla upplag och materialgårdar kräver inte bygglov. Vid bedömningen om ett upplag eller en materialgård kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • förvaringen är utomhus
  • det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen
  • varaktigheten
  • omfattningen.

Ska vara utomhus

Endast sådant som lagras utomhus kan betraktas som upplag. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 685)

Ska fungera självständigt

För att ett upplag eller en materialgård ska kräva bygglov måste det fungera självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 685)

På en villatomt är inte en vedstapel för den egna fastighetens behov eller ett måttligt förråd av byggnadsmaterial inför en planerad byggåtgärd att betrakta som ett bygglovspliktigt upplag. (jfr prop. 1985/86:1 sid.685)

Uppläggning av foder, gödning och annat i samband med jordbruk kräver inte bygglov. Inte heller uppläggning av material, råvaror, avfall och dylikt som läggs upp i anslutning till en industri eller annan verksamhet kan betraktas som upplag som kräver bygglov. Om verksamheten däremot anordnar ett upplag på en plats som inte ligger i anslutning till verksamheten kräver det lov. Ett tillfälligt upplag för byggande eller underhåll av allmänna vägar kräver inte heller lov. (jfr prop. 1985/86:1 sid.685)

I en dom som handlade om ett upplag av skrotbilar och bilskrot på en bostadsfastighet ansåg domstolen att det var ett upplag som krävde bygglov. Fastighetsägaren uppgav att han i viss utsträckning sysslade med bilreparationer och att bilarna skulle repareras och inte var avsedda för skrotning. Domstolen ansåg trots detta att det var ett bygglovspliktigt upplag. (RÅ 1962 K 581)

Ska ha viss varaktighet

För att vara ett bygglovspliktigt upplag bör det ha en viss varaktighet. Uppställning av 4-7 stycken husvagnar under en period av 1 månad har bedömts vara ett bygglovspliktigt upplag.(RÅ 1980 2:73)

Av domen framkommer det att ett antal husvagnar som står uppställda i 1 månad kräver bygglov. Det är däremot inte klarlagt när det krävs bygglov för en sådan uppställning som sker en kortare tid än 1 månad.

Ska ha viss omfattning

För att ett upplag eller en materialgård bör det ha en viss omfattning.

Exempel på upplag som kräver bygglov är uppställning av ett stort antal bilar så kallad bilkyrkogård, uppläggning av småbåtar av viss omfattning och uppställning av ett antal husvagnar. I en dom från Regeringsrätten så krävde uppläggning av 10-15 båtar inom ett område bygglov. Det hade ingen betydelse att båtarna en kortare tid under året var borta från platsen. Andra exempel på bygglovspliktiga upplag är bensin- och bränsleförråd samt anläggningar för avfall och liknande i containrar, till exempel återvinningsstationer och återvinningscentraler. I en dom bedömdes uppställning av 18 sopkärl vara ett sådant upplag som kräver bygglov. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 685, och MÖD 2016-06-29, P 1290-16)

Uppställning av 4-7 stycken husvagnar under en period av 1 månad har bedömts vara ett bygglovspliktigt upplag.(RÅ 1980 2:73)

Av domen framkommer det att 4-7 husvagnar som står uppställda en längre tid kräver bygglov. Det är däremot inte klarlagt när det krävs bygglov för en sådan uppställning med färre än 4-7 husvagnar.

Undantag från kravet på bygglov för upplag och materialgårdar

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov för upplag och materialgårdar. För en- och tvåbostadshus kräver inte säsongsuppställning av 1-2 fritidsbåtar, husvagnar och husbilar bygglov.
Det finns även undantag från lovplikten för containrar inom ett industriområde. Det krävs inte heller bygglov för ett upplag eller en materialgård om det omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan eller järnvägsplan.

Undantag från krav på bygglov för fritidsbåtar, husvagnar och husbilar

I anslutning till en- och tvåbostadshus får man under vissa förutsättningar ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar utan bygglov.

Här kan du läsa mer om undantag från bygglov för båtar, husvagnar och husbilar

Undantag från krav på bygglov för containrar i industriområden

Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i form av en eller flera containrar inom ett industriområde. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att anläggningen ska vara undantagen från bygglov:

  • den ska vara av liten omfattning i form av en eller flera containrar
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och
  • den får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Byggnadsnämnden måste i varje enskilt fall göra en bedömning av om upplaget är av liten omfattning eller inte. Bedömningen görs utifrån den aktuella platsens förutsättningar, vilket slags upplag det handlar om och dess påverkan på allmänna och enskilda intressen.

Det framgår inte uttryckligen av bestämmelsen hur begreppen "omedelbar närhet till en pågående verksamhet" och "industriområde" ska tolkas. Det finns heller inga förarbeten att hämta vägledning från.

Om de grannar som berörs medger det, får åtgärden vidtas närmare gränsen än 4,5 meter utan bygglov. Det är den som anordnar upplaget som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel från bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. När en grannfastighet ägs av flera fastighetsägare behövs medgivande från alla. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 256)

Undantag från krav på bygglov i vägplan eller järnvägsplan

Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård om det omfattas av undantag från krav på bygglov i vägplan enligt väglagen eller järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg.

Ändrad lovplikt för upplag eller materialgårdar

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård. Kommunen kan i vissa fall även utöka lovplikten att gälla även för de upplag och materialgårdar som är undantagna från lovplikt enligt plan- och byggförordningen, PBF. Om sådan planbestämmelse finns får ett upplag eller en materialgård inte anordnas, flyttas eller den väsentligt ändras utan bygglov.

Åtgärder för totalförsvaret

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga kräver inte bygglov. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Krävs rivningslov för upplag eller materialgård

Att ta bort ett upplag eller en materialgård kräver varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om ett upplag eller en materialgård kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej