Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Granskad:

På många håll finns ett etablerat och väl utvecklat samarbete mellan kommun och polis. Brå, polisen och SKR har tagit fram en samverkansmodell för polis och kommun. Modellen kan också omfatta fler aktörer.

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommunen. Den utgör ett gemensamt dokument, som beskriver de problem parterna har valt att samverka om. Överenskommelsen bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn på brotts- och/eller otrygghetsproblem, liksom på olika roller och arbetsfördelningen mellan parterna. Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelserna. Medarbetare och medborgare får möjlighet att i högre utsträckning bli en del av det lokala brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Samverkansprocessen är indelad i fem steg:

Steg 1: Initiera samverkan

Om kommun och polis har identifierat att det finns en vilja och ett behov av att tillsammans arbeta mot lokala problem initieras samverkan. Det kan också handla om att utifrån uppföljning av tidigare arbete starta om arbetet. Inledningsvis beslutar kommunstyrelsens ordförande och chefen för lokalpolisområdet om en organisatorisk struktur och resurser.

Steg 2: Egna förberedelser

Inför samverkansarbetet behöver parterna dels ta fram lägesbilder, dels fortsätta inventeringen av den egna organisationens ekonomiska, organisatoriska och personella förutsättningar för arbetet.

Steg 3: Gemensamma förberedelser

Nästa steg innebär att parternas lägesbilder läggs ihop, att myndigheterna tillsammans gör prioriteringar och analyserar möjliga bakomliggande orsaker till problemen. Arbetets inriktning och fokusområden formuleras i en samverkansöverenskommelse.

Steg 4: Genomförande

Även i genomförandefasen finns det behov av att strategiskt organisera samverkan. Kommun och polis väljer åtgärder i syfte att förebygga att brott sker eller åtgärder som ökar tryggheten. Många gånger används åtgärdsplaner för att ge arbetet struktur och tydlig ansvarsfördelning. Parterna kan välja att även formulera åtgärder som medborgarlöften som kommuniceras till medborgarna.

Steg 5: Uppföljning

Uppföljning innebär att fortlöpande och i efterhand granska kvaliteten på och effekterna av det genomförda arbetet. Granskningen är ett underlag då samverkansprocessen åter initieras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen