Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planering och organisation

Granskad:

Steget Planering och organisation innebär att regionen eller kommunen beskriver hur de vill att de som planlägger eller bereder beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska tänka kring syfte, mål, förutsättningar för och avgränsning med arbetet med riskhantering vid planläggning eller beredning av beslut enligt PBL och hur organisationen för arbetet ska byggas upp. I texten nedan finns information som kan vara till stöd när regionen eller kommunen tar fram strategin för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL .

Vad planering av arbetet med riskhantering kan omfatta

Arbetet med riskhantering underlättas om den som planlägger eller bereder beslut enligt PBL formulerar tydliga och konkreta mål redan i början av arbetet. I steget Planering av och organisation för arbetet med riskhantering kan regionen eller kommunen beskriva hur de vill att de som planlägger eller bereder beslut enligt PBL ska tänka kring:

  • Vad riskhanteringen ska leda till, vilka frågor som ska besvaras eller vilka beslut som resultatet av riskhanteringen ska ligga till grund för.
  • Förutsättningarna vad gäller organisation, inklusive vilka som är lämpliga att delta i arbetet.
  • Underlag som handläggaren behöver ta fram för att ligga till grund för arbetet, inklusive de som redan finns som exempelvis olika GIS-skikt, utredningar och vägledningar.
  • Vilka kriterier som handläggaren ska värdera och utvärdera riskerna mot.
  • Om och i så fall hur handläggaren kan avgränsa arbetet med riskhantering till ett visst geografiskt område. Det handlar om att beskriva bedömningsgrunder för att avgöra hur mycket utanför planområdet, eller området som omfattas av beslutet enligt PBL, som ska tas med i arbetet med riskhantering.

  • Om handläggaren kan avgränsa arbetet med riskhantering till en viss specifik riskfråga och i så fall under vilka omständigheter. Det kan exempelvis handla om frågor relaterade till en viss typ av industri eller översvämning, ras, skred och erosion.

  • Om och hur avgränsning av arbetet med riskhantering har koppling till arbetet med strategisk miljöbedömning, se mer nedan.

Resultaten från Planering av och organisation för arbetet med riskhantering styr den fortsatta processen.

Att planera arbetet och bygga upp en organisation för arbetet med riskhantering kan du läsa mer om under Process för riskhantering vid planläggning eller beredning av beslut enligt PBL.

Planera och organisera

Riskhantering förutsätter en organisation med bred kompetens

Riskhantering är ett sektorsövergripande arbete som involverar flera ansvarsområden. Riskhantering är därför ett arbete som förutsätter en organisation med bred kompetens. Det är viktigt att tidigt ta reda på vilka kompetenser som behövs och hur de berörs av risksituationen. I arbetet med riskhantering är det bra om flera ansvarsområden ingår för att belysa olika riskfrågor i ett tidigt skede. Kompetenser som är lämpliga att de ingår är ansvariga för fysisk planering, miljö, vård, skola, omsorg, näringsliv, markanskaffning och exploatering, teknisk försörjning och räddningstjänst.

Det är även viktigt att involvera statliga myndigheter, eftersom de har information som är relevant att beakta när det gäller att beskriva möjliga riskfrågor.

För kommuner är grannkommuner, länsstyrelsen och regionen också viktiga aktörer att samverka med vid planering av arbetet med riskhantering.

Utse en intern riskhanteringsgrupp

Utse gärna en intern riskhanteringsgrupp. En sådan grupp kan underlätta diskussionen om riskhanteringsfrågorna vid planläggningen och underlätta samråd. En riskhanteringsgrupp kan diskutera och ta fram policyfrågor kring riskvärdering och krav på beslutsunderlag när det finns stora osäkerheter. Det är lämpligt att förankra strategin politiskt.

En intern riskhanteringsgrupp kan bestå av både politiker och tjänstepersoner från olika ansvarsområden, som till exempel miljö, vård, skola, omsorg, näringsliv, mark och exploatering, teknisk försörjning. räddningstjänst men även den interna krisorganisationen, klimatsamordnare, säkerhetssamordnare eller liknande.

Intern riskhanteringsgrupp kan du läsa mer om under Process för riskhantering vid planläggning eller beredning av beslut enligt PBL på sidan Planera och organisera.

Planera och organisera 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen