På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vem som har fattat beslutet

Beslut om lov kan fattas av byggnadsnämnden eller av en tjänsteman på delegation från nämnden. Det ska framgå av beslutet vem som är beslutsfattare.

Ett ärende ska alltid avslutas med någon form av beslut. Detta innebär bland annat att besluten måste vara daterade och underskrivna av en behörig handläggare eller ifråga om nämndbeslut, att beslutet redovisas i ett sammanträdesprotokoll som justeras och tillkännages efter sammanträdet. (JO-protokoll 2012-06-25, dnr 743-2012)

Nämndbeslut och delegationsbeslut

Beslut om lov kan fattas av byggnadsnämnden eller av en tjänsteman på delegation från nämnden.
Delegering innebär att nämnden uppdrar åt någon annan att fatta beslut i nämndens ställe. Detta kallas att beslutet delegeras. Beslut som fattats med stöd av delegering ska som huvudregel återrapporteras till den som gett delegeringen. Nämnden har det fulla ansvaret för de fattade besluten. Nämnden kan normalt inte återkalla eller ändra enskilda beslut fattade på delegering men är nämnden missnöjd med besluten kan den dra tillbaka delegeringen.

Rätten att fatta beslut på nämndens vägnar kan delegeras enbart till politiker eller tjänstemän på så sätt att de ska fatta beslut var för sig. Den enda situation då delegation kan ske till ett kollektiv är då beslutanderätten delegeras till ett utskott eller ett presidium inom nämnden. Det är med andra ord inte möjligt att delegera beslutanderätt till exempelvis två personer gemensamt inom en förvaltning. Det finns däremot inte något hinder mot att det i beslutet antecknas att beslutsfattaren samrått med en annan handläggare eller att ytterligare tjänstemän har deltagit i handläggningen av ärendet. (jfr JO-protokoll 2015-05-04, dnr 99-2015)

Det ska framgå vem som tagit beslutet

Om det är byggnadsnämnden som tar beslutet ska det framgå av beslutet. Tas beslutet av en tjänsteman på delegation ska det framgå vem som fattat beslutet och att det är på delegation av byggnadsnämnden.

Det får förutsättas att beslut fattas av den handläggare som undertecknar besluten. (jfr. JO-protokoll 2015-05-04, dnr 99-2015)

Exempel 1

För byggnadsnämnden enligt delegationsordning
"underskrift"
"namnförtydligande"
"titel"

Exempel 2

Beslut på delegation från byggnadsnämnden
"namn"
"titel"

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Nämndens protokoll

När beslut tas av nämnden måste protokollet innehålla allt det som ett beslut om lov ska innehålla enligt plan- och bygglagen och förvaltningslagen. I kommunallagen finns det dessutom krav på innehållet i nämndens protokoll. Protokollet ska redovisa vilka ledamöter som tjänstgjort och vilka ärenden som nämnden har handlagt.

För varje ärende ska protokollet redovisa vilka förslag och yrkanden som lagts fram och inte tagits tillbaka, i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut, om omröstningar har genomförts och hur de har utfallit. Protokollet ska vidare redovisa vilka beslut som har fattats, vilka ledamöter som deltagit i respektive beslut och hur de har röstat vid öppna omröstningar samt vilka reservationer som anmälts mot besluten.

Det är även lämpligt att det av protokollet framgår vem som har varit föredragande i de olika ärenden som har tagits upp på nämndsammanträdet.

Att reservera sig mot beslut

När beslut fattas av flera gemensamt, till exempel i byggnadsnämnden, kan den som deltar i beslutet reservera sig mot detta. Den som inte reserverar sig anses ha godkänt beslutet och ansvarar för konsekvenserna av det. En reservation ska anmälas innan sammanträdet avslutas.

Reservationsrätten har två funktioner. Den kan utnyttjas för att markera att en ledamot har en mening som avviker från majoriteten på rent politiska grunder. Den kan även få betydelse om straffansvar blir aktuellt. Den som har reserverat sig kan då undgå juridiskt ansvar för beslutet.
(jfr Dalman m.fl. (2011), Kommunallagen med kommentarer och praxis. SKL Kommentus Media. sid. 306)

Om någon har reserverat sig mot ett beslut ska detta framgå av protokollet. Det är lämpligt att det tydligt framgå vem som har reserverat sig och mot vad reservationen gäller.

 

Exempel

"namn" ("parti") reserverar sig mot beslutet.
"namn" ("parti") meddelar avvikande mening mot beslutet.

Tjänstemän har ingen rätt att reservera sig

I kommunallagen begränsas möjligheten till att reservera sig mot ett beslut  till att endast omfatta de förtroendevalda. Tjänstemän har därmed ingen rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Förvaltningens synpunkter framgår av det förslag till beslut som utgör underlag inför nämndens sammanträden. (jfr Hellners och Malmqvist (2010), Förvaltningslagen med kommentarer. Norstedts Juridik. sid. 230)

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej