Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med brister i drift och underhåll

Granskad:

Bristfällig ventilation kan orsaka flera problem med inomhusklimatet. Här får du veta mer om risker med felaktig drift och eftersatt underhåll.

Brister i drift och underhåll

En orsak till problem med inomhusklimatet kan vara att driftpersonal inte är insatta i hur ventilationssystemet fungerar. En bidragande orsak till detta kan vara att driftdokumentationen är otydlig.

Det är fastighetsägarens ansvar att byggnaden underhålls så att den kan fungera som avsett. Utöver detta utförs även OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Denna sker vid nyinstallation, vid första besiktning och även löpande, som en återkommande besiktning, med några års mellanrum.

Med ett kvalitetssäkrat drift- och underhållsarbete kan man i god tid upptäcka och åtgärda många av de brister som noteras vid OVK, brister som ofta ger sämre inomhusmiljö. Det bör därför finnas en plan för drift och underhåll samt tydliga checklistor för kontroller för att det löpande arbetet ska fungera. Bristfälliga instruktioner för drift och underhåll ökar risken för att komponenter inte byts i tid, att nödvändiga justeringar uteblir och att det blir svårare att rätta till driftstörningar och fel.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK ska genomföras i de flesta byggnader. Illustration: TicTac

Om det saknas goda rutiner finns en stor risk för att de åtgärder som vidtas inte dokumenteras. Kunskapen om anläggningen finns då bara hos de personer som utfört åtgärderna, vilket resulterar i en anläggning som kan bli svår att sköta vid byte av personal. Bristfälliga instruktioner för drift och underhåll kan dessutom leda till problem i form av driftstörningar och att inomhusmiljön inte blir som avsetts. Att i efterhand utreda vad som orsakat problemet för att kunna vidta rätt åtgärd kan ofta bli kostsamt. En sådan utredning försvåras också om det är svårt att förstå hur anläggningen är tänkt att fungera – just på grund av att instruktioner för drift och underhåll är bristfälliga eller saknas.

Olika kontrollstrategier för behovsanpassade luftflöden ger olika risker

För att spara energi används ofta olika driftkontroller som styr när luftflöden kan minskas. Om styrningen av ventilationssystemet är bristfällig kan detta innebära en risk för dålig inomhusmiljö. Ofta behövs en kombination av flera olika kontroller för att kunna styra på ett relevant sätt. Risken för dålig inomhusmiljö är ofta störst efter en period med minskad eller helt avstängd ventilation.

Risker med bristande beslutsunderlag

För att ge goda förutsättningar för drift behöver man kunna mäta och övervaka ventilationen. Genom mätningar kan man kontrollera att funktionen är rätt vid besiktning, vid återkommande kontroller och i den dagliga driften. Brister i mätning och övervakning kan leda till sämre inomhusmiljö och hög energianvändning.

Det kan ofta bli besvärligt och dyrt att i efterhand komplettera en anläggning som brister i möjligheten att mäta och övervaka funktionen i drift.

Konsekvenser för byggnaden 

Om du har brister i drift och underhåll på din ventilationsanläggning kan det leda till konsekvenser på byggnaden:

 • Att inte justera in ventilationsanläggningen så att luftflödet blir rätt i alla delar av systemet kan leda till ökad energianvändning
 • Att inte justera in och styra ventilationsanläggningen så att tryckbilden blir korrekt kan ge fuktskador
 • Att inte kontrollera att luftflödet förblir rätt över tid kan leda till ökad energianvändning
 • I ett smutsigt ventilationssystem får fläktar arbete hårdare vilket ger ett ökat underhållsbehov

Konsekvenser för inomhusmiljön 

Om du har brister i drift och underhåll på din ventilationsanläggning kan det leda till konsekvenser på inomhusmiljön:

 • Att inte justera in ventilationsanläggningen så att luftflödet blir rätt i alla delar av systemet kan leda till inomhusmiljöproblem med hälsoproblem och försämrad arbetsprestation
 • Att inte kontrollera att luftflödet förblir rätt över tid kan leda till inomhusmiljöproblem
 • Att inte kontrollera att den kontinuerliga övervakningen och regleringen av systemet fungerar som tänkt kan leda till inomhusmiljöproblem.

Läs mer om hur inomhusmiljön kan påverka personers hälsa kopplat till luft och termiskt klimat. Se länkar i ”Relaterad information”.

Att tänka på när du gör en riskanalys

När du gör en riskanalys behöver du värdera dels sannolikheten för att ett inomhusklimatproblem ska uppstå dels konsekvensen av problemet. Nedan presenteras exempel på faktorer som påverkar sannolikhet respektive konsekvens.

Faktorer som påverkar sannolikheten för problem:

 • På vilka data driftoptimeringen styrs
 • Driftantaganden som inte stämmer med faktisk användning
 • För lågt luftflöde ökar mängden föroreningar i luften och sannolikheten för höga temperaturer inomhus.
 • För högt luftflöde ökar risken för problem med energianvändning, drag och buller
 • Om ventilationen stängs av helt tidvis
 • Hur byggnaden städas.
 • Hur ventilationssystemet underhålls och städas

Faktorer som påverkar konsekvensen av ett problem:

 • Hur dålig inomhusmiljön blir
 • Om det finns extra känsliga användare
 • Hur länge användare vistas i miljön.

Läs mer om hur du gör en riskbedömning på webbsidan ”Riskbedömning i praktiken”, se länk i ”Relaterad information”.

Det här kan du göra för att minska risken

Här får du exempel på möjliga åtgärder som kan minska risken i olika skeden. 

När byggnaden ska projekteras

 • Utred behovet av risksänkande åtgärder som påverkar sannolikheten och konsekvensen för problem med inomhusklimatet
 • Bedöm behovet av åtgärder i drift och underhåll för att upprätthålla funktioner över tid.
 • Riskbedöm lösningen utifrån resultaten ovan.

När byggnaden byggs

 • Uppdatera riskanalysen med eventuella förändringar sedan projekteringen
 • Vid installation måste alla komponenter monteras på rätt plats och anslutas på rätt sätt
 • En kontroll behöver göras som visar att varje givare anslutits korrekt och att rätt mätvärde visas på rätt ställe i driftdatorn.

När byggnaden förvaltas

 • Under driftskedet bör det göras löpande kontroller av att givarna visar rätt värden, i samband med kontroll kan man också göra kalibrering, och vid behov rengöra mätdon och givare
 • Fråga användare regelbundet hur de upplever inomhusmiljön, exempelvis genom enkäter. Sammanställ och följ upp enkätresultatet.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen