Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av byggprodukter

Boverket ansvarar för att kontrollera byggprodukter på den svenska marknaden. Vi gör planerade kontroller för en produktgrupp i taget. Vi utreder också anmälningar av produkter. Nedan finns information om hur kontrollen går till.

Boverket gör planerade kontroller för en produktgrupp i taget. Information om pågående och avslutade marknadskontrollprojekt finns bland länkarna i "Relaterad information".

Boverket utreder också anmälningar av produkter. Information om hur man gör en anmälan finns bland länkarna i "Relaterad information".

Boverkets marknadskontroll av byggprodukter ska hjälpa företagen att följa reglerna. Vi kontrollerar ofta både produktens prestanda och dokumenten om den. De brister vi hittar kan vara att produkten inte har deklarerad prestanda, vilket kan vara av varierande allvarlighetsgrad vid avsedd användning av produkten, eller formaliabrister i dokumenten. Om vi hittar brister, ska företaget avhjälpa felen, och om bristerna är allvarliga kan de leda till förbud mot försäljning av produkten.

Marknadskontrollen genomförs delvis med hjälp av konsulter. Offentligt upphandlade ackrediterade provningslaboratorier utför provningar eller annan slags bedömning enligt den aktuella standarden. Det är dock alltid Boverket som utför all planering, styrning och myndighetsutövning vid eventuella avvikelser från produktlagstiftningen.

Boverket kontrollerar bara produkter som finns på marknaden till försäljning. Vår kontroll ersätter alltså inte den kontroll som tillverkare och tredjepartsorgan ska utföra under tillverkningen av byggprodukterna.

Marknadskontrollplan

Boverket kontrollerar produkter och produktgrupper enligt en plan.

I marknadskontrollplanen anger vi vilka produktgrupper som är aktuella för kommande proaktiva marknadskontrollprojekt. Planen är offentlig och de aktuella planerna finns under "Pågående marknadskontroll". Planen sträcker sig över ett år och valet av vilka produktgrupper som ingår beror på flera saker. Några av dessa är:

  • produktgrupper från föregående marknadskontrollplan som inte hanns med,
  • information från marknadskontrollmyndigheter i andra länder,
  • anmälningar och tips från omvärlden.

Platser och aktörer

Boverket kan besöka kontor, fabriker och butiker för att utöva marknadskontroll. Olika aktörer har olika roller och har därför olika krav på vad de ska göra och vilken dokumentation de ska kunna visa upp vid vår kontroll. En tillverkare ska till exempel ha betydligt mer dokumentation än vad en distributör behöver ha.

Produkten och dess dokumentation får inte försämras när produkten byter händer. Det är därför Boverket kontrollerar samma saker hos olika aktörer. Det gäller såväl dokumentationskontroll som provtagningar och annan kontroll av deklarerad prestanda hos produkter av ett visst slag som finns i olika led i försäljningskedjan.

Myndighetssamverkan

Boverket samarbetar med andra svenska myndigheter, men också med marknadskontrollmyndigheter i andra länder.

Så går kontrollen till

  1. Utifrån marknadskontrollplanen väljs en produktgrupp. För att hitta relevanta produkter och aktörer använder Boverket sig av kontakter med branschorganisationer, anmälda organ, eller helt enkelt av information på internet.

  2. Boverket tar fram ett informationsbrev som beskriver vad som gäller för denna produktgrupp. Informationsbrevet skickas ut till samtliga identifierade aktörer och relevanta branschorganisationer. De informationsbrev som Boverket tidigare har skickat ut finns under respektive projekt, se "Pågående marknadskontroll".

  3. Inom många projekt besöker Boverket ett urval av de identifierade aktörerna. På plats hålls en diskussion och en första kontroll av dokumentationen och märkningen görs. I vissa fall utförs även provtagning på plats, vilket i så fall redan angetts i informationsbrevet och när besöket bokades. Beroende på produktgrupp kan istället inköp av produkter vara aktuellt. Detta görs i så fall oanmält innan besöket.

  4. När produktdokumentationen och eventuella provresultat inkommit till marknadskontrollen så analyseras dessa.

  5. Kommunikation inleds med samtliga aktörer som ingår i kontrollen. Kommunikationen kan innebära allt från att vi tackar för samarbetet eftersom det inte finns några fel eller brister till att påpeka vad aktören måste göra för att uppfylla gällande krav. Kommunikationen är sekretessbelagd.

  6. Efter kommunikation med aktörerna fattas beslut i varje enskilt ärende. Vissa beslut innebär att aktören åläggs att vidta rättelse, i vissa fall även förenat med sanktioner. Genom andra beslut avslutas ärendena. Besluten är offentliga.

  7. Den proaktiva marknadskontrollen avslutas genom en slutrapport, där projektet sammanfattas. Den publiceras på projektsidan som därmed flyttas från "Pågående marknadskontroll".

Betalningsskyldighet för provningskostnader

Provning av byggprodukter i marknadskontrollen syftar till att säkerställa att den faktiska prestandan hos byggprodukten överensstämmer med den prestanda som deklarerats i prestandadeklarationen och CE-märkningen.

När Boverket utför provning kan den ekonomiska aktören i vissa fall bli skyldig att ersätta Boverket för provningskostnaderna. Om produkten vid provningen visar sig inte uppnår angivna prestanda, ska den ekonomiska aktören efter beslut från Boverket ersätta kostnaderna för provningen.

Boverkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter, EMK, se "Relaterad information", tydliggör när och för vilka kostnader ersättningsskyldighet uppstår vid Boverkets provning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen