Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Granskad:

Ansökningsomgången för stödet när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran är nu avslutad. 

För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset beslutade regeringen att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Handläggning av inkomna ansökningar

Frågor om handläggningstid, enskilda ärenden och utbetalningar besvaras av länsstyrelsen (se faktaruta nedan).

Många ansökningar behöver kompletteras

Det har visat sig att många ansökningar som hittills kommit in behöver kompletteras för att stödet ska kunna betalas ut. Oftast har det handlat om att ansökan saknat fullmakt.

Ytterligare en sak som saknats i ansökningarna är ett kompletterande avtal till det ursprungliga hyreskontraktet, för att styrka den aktuella hyresnivån.

Handläggningstiden blir kortare om ansökan är komplett redan från början.

Kreditupplysning görs vid ansökan

Vid ansökan görs kreditupplysningar både på hyresvärden (sökande) och hyresgästen (den som enligt EUs statsstödsregler är den indirekte mottagaren). Alla statliga stöd som ska anses förenliga med unionsrätten måste uppfylla vissa kriterier. Ett sådant absolut krav är just att stöd inte får beviljas företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Behöver man registrera sig i Boverkets fullmaktsregister för att få tillgång till e-tjänsten?

För att söka lokalhyresstödet behövs ingen registrering i Boverkets fullmaktsregister. Den som söker stödet loggar in med hjälp av sin personliga e-legitimation. Om sökanden företräder någon annan, eller om det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning, ska en fullmakt bifogas ansökan. Fullmakten ska då bifogas ansökan digitalt inom ramen för e-tjänsten. Den behöver alltså inte inges i original. På länsstyrelsens begäran ska dock hyresvärden vara beredd att uppvisa original. Boverkets särskilt framtagna fullmaktsformulär för lokalhyresstödet finns i högerkolumnen under ”Relaterad information”.

Vem har kunnat söka stödet?

Stödet har kunnat sökas av hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i de branscher som framgår av specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) under "Relaterad information". Från och med den 31 juli utökades SNI-listan i förordningen till att gälla fler branscher, efter regeringsbeslut om att ändra förordningen till att inkludera fler.

Vilka förutsättningar gäller för stöd?

Förutsättningarna för stöd är att:

  • Ett avtal om hyra av lokal där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Överenskommelsen ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 om rabatt på hyran för lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt tidigare avtal (gällande 1 mars 2020) och på i övrigt oförändrade villkor. För tillkommande branscher gäller att en överenskommelse om rabatt på hyran ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 juli 2020.

Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Här är några exempel på hur stort stödet blir utifrån olika nivåer av hyresrabatt:

Exempel 1

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 20 procent bär hyresvärden 10 procent och staten 10 procent av kostnaderna medan handlarna bär 80 procent av den totala hyran.

Exempel 2

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 50 procent bär hyresvärden 25 procent och staten 25 procent av kostnaderna medan handlarna bär 50 procent av den totala hyran.

Exempel 3

Om hyresvärdarna sätter ned den fasta hyran med 100 procent bär hyresvärden 75 procent och staten 25 procent av kostnaderna, och hyresgästen blir härmed hyresbefriad.

Du hittar en beräkningshjälp för hur mycket lokalhyresstöd som du kan söka under "Relaterad information".

När ansöker man?

Ansökningsomgången avslutades den 31 augusti 2020.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Obligatoriska bilagor till ansökan är:

  • Kopia av hyreskontraktet inklusive tilläggsavtal.
  • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april–30 juni 2020.
  • Kopia av handling som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt (exempelvis hyresavi, kontoutdrag, betalningsspecifikation eller motsvarande).

Handlingar som ska bifogas ansökan i förekommande fall är:

  • Sökandens behörighetshandlingar (gäller sökanden vars behörighet/firmateckningsrätt inte finns registrerad hos Bolagsverket).
  • Fullmakt (om sökanden företräds av annan, eller om ansökan görs via e-tjänst och det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning).
  • Intyg från hyresgästen om dennes verksamhet och ekonomiska situation (gäller om hyresvärden inte själv vill eller kan intyga motsvarande uppgifter för hyresgästens räkning).

Samtliga bilagor kan bifogas ansökan digitalt av den som ansökt via e-tjänsten.

Mer information

Under fliken "Frågor och svar" på denna sida hittar du ett antal vanliga frågor och svar om stödet.

I Relaterad information finns också länk till statistiken över antalet inkomna ansökningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen