Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samtala tidigt och kontinuerligt

Granskad:

Samverkan i tidiga dialoger bidrar till en hållbar och effektivare samhällsplanering för godstransporter. Att fortsätta med dialogerna över längre tid, leder också till goda förutsättningar för att lyckas med långsiktigt hållbara godstransporter i den byggda miljön.

Det finns många fördelar och vinster med tidiga samtal och kontinuerlig dialog om godstransporter. Dels ger det en möjlighet att öka kunskapen om olika aktörers roller och kompetenser, dels ökar det möjligheten att ”göra rätt” från början i planeringsprocesserna. Det skapar även förutsättningar för det långsiktiga perspektivet och är ett stöd, för att sakfrågan om godstransporter i planeringen inte tappas bort eller försvinner i konkurrens med andra sakområden. I dialogerna kan avvägningar mot andra färdsätt och trafikslag också diskuteras.

Ta initiativet och bjud in till samtal

Inom arbetet med godstransporter har kommunen en huvudroll. Eftersom kommunen beslutar om översiktsplaner och detaljplaner är det lämpligt att kommunen tar initiativ och bjuder in till tidiga samtal. I de tidiga dialogerna har kommunen goda möjligheter att fånga upp synpunkter och önskemål som kan leda till en mer utvecklad och effektiv samhällsplanering för godstransporter.

Kommunens interna samverkan över förvaltningsområden är en viktig del för ökad förståelse och kompetens för godstransporter. Den tidiga och fortsatta interna dialogen i den egna organisationen, ger möjlighet att samla in kunskap om olika behov och krav som finns inom de kommunala förvaltningarna.

Resultaten av kommunens interna samtal kan ligga till grund för ett samlat utgångsläge i externa samtal och dialoger.

Möt de externa godstransportaktörerna

Att samtala med olika aktörer som arbetar med och berörs av godstransporter blir viktigt för att förstå vilka utmaningar och lösningar som kan påverka samhällsplaneringen. Konkurrensen om ytorna i den byggda miljön är ofta stor och att ta höjd för godstransporter ska få plats och kan ske trafiksäkert och miljövänligt är nödvändigt.

De erfarenheter och de slutsatser som finns hos näringslivets representanter, med både direkta och indirekta aktörerna inom godstransportområdet, är värdefulla och kan samlas in till de planeringsunderlag som behövs i planeringsprocesserna. Materialet som samlas in kan handla om allt från miljöns utformning och dimensionering till säkerhetsskapande åtgärder. Att slippa ”rätta till” felaktigheter i efterhand, spar både tid och pengar och gagnar samhället i stort.

Ofta har kommunens avdelning eller enhet för näringslivsfrågor en viktig roll i kommunikationen mellan kommun och företag. Ibland är det företagslotsar eller motsvarande från kommunerna som aktivt samverkar med näringslivet. Inom sådan samverkan finns det förutsättningar att från kommunens sida driva sakfrågan om godstransporter både i praktik och i teori, som kan vara till nytta för den fysiska planeringen.

Tyvärr är uppfattningen från godstransportbranschen att godstransportaktörerna sällan eller aldrig blir inbjudna till samtal eller till de samråd som regleras via plan- och bygglagen.  Denna uppfattning har framkommit då Boverket har mött företrädare från godstransportbranschen. Genom att införa ett lokalt godstransportråd med representanter från de lokala godstransportaktörerna har kommunen möjlighet att få kontinuerlig information från branschen. Ett bra sätt för kommunen att använda ett sådant råd är att göra gemensamma studiebesök i den byggda miljön.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen