På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista för klimatdeklaration

B

BBR
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.
Beräkningsunderlag
Beräkningsunderlag innehåller de uppgifter som ligger till grund för beräknad klimatpåverkan för modul A1–A5.
BIM
Digitala modeller av byggnader kallas byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.
BTA
Bruttoarea, BTA, är summan av alla våningsplans yta och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Beräknades enligt svensk standard SS 21054:2009 till och med den 17 mars 2020. Beräknas därefter enligt SS 21054:2020.
byggprodukter
Produkter eller byggsatser som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav, vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk. (Definition enligt europeiska byggproduktförordningen.)
byggskede
Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen samt transporter, fram till att byggnaden står färdig. Byggskedet kan delas upp i produktskedet (modul A1–A3) respektive byggproduktionsskedet (modul A4–A5).
bärande konstruktionsdelar
Delar av byggnadens konstruktion som förutom sin egen tyngd också bär laster av olika slag. (Definition enligt förordning (2021:789) om klimatdeklaration för byggnader.)

E

EN 15804
Europeisk standard med beräkningsregler för miljödeklaration av byggprodukter ”Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler”. Det finns två olika versioner av standarden ”SS-EN 15804: 2012+A1:2013” och ”SS-EN 15804: 2012+A2:2019”.
EN 15978
Europeisk standard för beräkning av miljöpåverkan från byggnader ”SS-EN 15978:2011 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – Beräkningsmetod”.
epd
”Environmental product declaration”. Det engelska begreppet för miljövarudeklaration för en viss produkt eller produktgrupp. Här avses miljövarudeklarationer som följer beräkningsreglerna i EN 15804, vilka även benämns som specifika klimatdata.

G

generiska klimatdata
Genomsnittliga klimatdata för resurser som är representativa för svenska förhållanden.
ghg
”Greenhouse gases”. Det engelska begreppet för växthusgaser. Med GHG avses gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.
gränsvärde
Högsta eller lägsta prestandanivå enligt en viss skala. Används i detta sammanhang för en högsta tillåten nivå av klimatpåverkan för en byggnad.
gwp
”Global warming potential”. För att kunna jämföra olika växthusgaser multipliceras samtliga utsläpp, förutom koldioxid, med en så kallad global uppvärmningspotential (Global Warming Potential GWP) utifrån ett hundraårsvärde (GWP100). Faktorn är olika för respektive växthusgas och GWP anger det totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasernas GWP räknas värdena om till koldioxidekvivalenter. Räknat per ton utsläppt gas bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.
gwp-ghg
“Global Warming Potential-Greenhouse gas”. Klimatpåverkan exklusive upptag och utsläpp av biogent kol. Har samma innebörd som GWP100.

I

innerväggar
Icke bärande väggar innanför klimatskärm.

K

klimatpåverkan
Utsläpp och upptag av växthusgaser.
klimatskärm
En byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden med avseende på bland annat temperatur, ljud och fuktighet. (Definition enligt förordning (2021:789) om klimatdeklaration för byggnader).
klimatdata
Utsläpp av växthusgaser uttryckt i kilogram koldioxidekvivalenter per enhet resurs.
koldioxidekvivalenter
Enhet för att mäta den samlade klimatpåverkan från utsläpp av olika växthusgaser. Förkortas vanligen CO2e.
konservativa klimatdata
Generiska klimatdata med högre klimatpåverkan än genomsnittsnittliga klimatdata. Klimatdata för byggprodukterna i Boverkets databas är satta till cirka 25 procent högre än genomsnittet.

L

livscykelanalys
Miljöbedömning av en produkts eller tjänsts hela livscykel.
livscykelskede
En byggnads livscykelskeden enligt standarden EN 15978 – produktskede (modul A1–A3), byggproduktionsskede (modul A4–A5), användningsskede (modul B1–B7) och slutskede (modul C1–C4).

M

modul
De olika skedena i livscykeln delas in i så kallade informationsmoduler som beskriver processerna under ett givet skede i livscykeln. Modulerna gör att klimatpåverkan kan redovisas på ett likformigt sätt, vilket underlättar tolkningen av resultatet.

P

pbl
Plan- och bygglagen (2010:900).

R

resurs
Material och energi.
resurssammanställning
För att göra en LCA behövs en sammanställning av mängden material samt den energi­ och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under dess livscykel. Denna sammanställning brukar kallas resurssammanställning och utgör underlag för en klimatdeklaration

S

specifika klimatdata
Produkt- och leverantörsspecifika klimatdata.

T

täckningsgrad
Anger hur stor del av byggnadens klimatpåverkan som har beräknats och hur väl beräkningen speglar den uppförda byggnaden. Täckningsgraden beräknas för ingående byggprodukter enligt reglerna om klimatdeklarationer. För klimatdeklarationer avses byggprodukter i bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Täckningsgraden räknas ut genom att man dividerar den sammantagna kostnaden för alla byggprodukter som kunnat mängdas och där klimatdata finns med kostnaden för alla byggprodukter. (Alternativt kan kostnad bytas mot vikt.) Kvoten mellan dessa två tal motsvararar täckningsgraden.

V

växthusgaser
Gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning. På engelska ”greenhouse gas” (GHG).
verifikat
I handboken refereras till två typer av verifikat: - dokumentation som innehåller uppgift om mängd och byggprodukt - dokumentation som innehåller en miljövarudeklaration som är tredjepartsgranskad (EPD) eller motsvarande.
Tillbaka till toppen