På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Biluppställningsplats, carport, garage

Granskad:

Att anpassa en biluppställningsplats, en carport eller ett garage kan vara en bidragsberättigande åtgärd.

Garage

Av propositionen till 2018 års lag framgår att bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att göra ett garage tillgängligt och för att göra ett befintligt garage större (proposition 2017/18:80 sid. 70 och 74).

Carport och biluppställningsplats

I propositionen till 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag omnämns inte carport och biluppställningsplats. Boverket bedömer att någon skillnad jämfört med tidigare praxis kopplad till 1992 års lag inte är avsedd och att bidrag alltså kan bli aktuellt för carport och biluppställningsplats också när 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag tillämpas. 

Kammarrättsdom om carport

I det mål från Kammarrätten i Sundsvall som refereras i det följande kom domstolen fram till att sökanden, som hade ett garage, var berättigad till bidrag för att uppföra en ny carport då takboxen som sökanden transporterade rullstolen i inte tålde att utsättas för temperaturväxlingar.

Rättsfall om carport

En person som bodde i en villa ansökte om bostadsanpassningsbidrag för bland annat en carport. Hon hade redan ett garage men den takbox hon hade på bilen för att kunna transportera sin rullstol tålde inte att utsättas för växlingarna mellan det kalla vinterklimatet och värmen i garaget.

Kammarrätten bedömde att carporten var nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig som bostad för kvinnan och ansåg därför att bidrag borde beviljas. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2001-11-26, målnummer 2192-2000. Regeringsrätten, målnummer 7614-2001.

Kammarrättsdom om biluppställningsplats

Nedan följer ett referat av en dom från Kammarrätten i Stockholm där sökanden ansågs berättigad till bostadsanpassningsbidrag för en mer omfattande hårdgörning till biluppfarten än den kommunen kommit fram till.

Rättsfall om hårdgörning av biluppfart

En man anförde vid kammarrätten att han skulle beviljas bidrag för hårdgörning av ytterligare 40 kvadratmeter till biluppfarten till sitt hus. På grund av sin familjesituation behövde han komma åt bilen från båda sidorna. Ett löst underlag gjorde att han förlorade kontrollen över rörelserna på grund av sin extremt dåliga balans. Genom den anpassning som kommunen beviljat bidrag för begränsades tillgängligheten till endast den ena sidan av bilen. Han var gift och hade trillingar som var fyra och ett halvt år. Vid avfärd tillsammans med barnen var han tvungen att kunna öppna bildörren från båda sidorna, eftersom han måste placera barnen på plats i bilen och kontrollera att de satt ordentligt fastspända. Vid hemkomst måste han ta sig runt bilen för att öppna de barnsäkra bildörrarna. Under vinterhalvåret måste han kunna rengöra rutorna på båda sidorna av bilen. Han anförde vidare att det utrymme som länsrätten betecknat som garage inte var tillräckligt stort och att det sedan mitten av 1980-talet inte längre var betecknat som garage vid fastighetstaxeringen.

Kammarrätten fann att det område som avsågs med ansökan för hårdgörning var att betrakta som en biluppställningsplats, eftersom det befintliga garaget inte kunde användas för sitt ursprungliga ändamål. Med hänsyn till vad mannen upplyst om sitt funktionshinder och sin familjesituation fann kammarrätten att ytterligare hårdgörning var nödvändig för att bostaden skulle vara ändamålsenlig som bostad för honom. Överklagandet bifölls därför.

Kammarrätten i Stockholm, dom 1999-12-13, målnummer 1671-1999.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen