Bullerberäkningar

Beräknade värden för omgivningsbuller ska framgå av vissa beslut om bygglov.

De vanligaste källorna till buller är väg-, spår- och flygtrafik samt industrier och andra verksamheter. Dessa brukar sammanfattas som omgivningsbuller. I plan- och bygglagen, PBL, definieras omgivningsbuller som buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 §

När ska bullerberäkning redovisas i beslut om bygglov

I beslut om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför områden med detaljplan ska det, om det inte bedöms vara obehövligt med hänsyn till bullersituationen, framgå beräknade värden för omgivningsbuller.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 40 §

Varför ska bullerberäkning redovisas i beslut om bygglov

Anledningen till att beräknade bullervärden ska redovisas i bygglov är att de ska utgöra utgångspunkt för tillsyn enligt miljöbalken. Vid tillsyn enligt miljöbalken, som gäller omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad, får inte tillsynsmyndigheten fatta beslut om förelägganden eller förbud om det i bygglovet har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden. (jfr prop. 2013/14:128 sid 43)

När behöver bullerberäkning inte redovisas

Inom detaljplan behöver någon bullerberäkning inte redovisas i beslut om bygglov. Bullerberäkning behöver inte heller redovisas vid andra åtgärder än nybyggnad och tillbyggnad av bostadsbyggnad. Vid till exempel bygglov för väsentligen annat ändamål krävs därför inte redovisning. Vid bygglov för annat än bostäder krävs heller ingen redovisning.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 40 §

En bullerberäkning behöver inte göras om detta bedöms vara obehövligt med hänsyn till bullersituationen. Vad som avses med obehövligt framgår inte närmare av förarbetet utöver att det exempelvis kan vara om bostadsbyggnaden utsätts för omgivningsbuller enbart i ringa omfattning. (jfr prop. 2013/14:128 sid 78)

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 40 §

Hur ska bullerberäkningen redovisas

I beslut om bygglov utanför detaljplan ska det, enligt huvudregeln, finnas en redovisning av värden för omgivningsbuller. Detta bör redovisas under en egen rubrik i beslutet. Om nämnden anser att en bullerberäkning är obehövlig med hänsyn till bullersituationen bör det framgå och även skälen till detta.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej