Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för byte av fönster för att klara viss ljudnivå

Granskad:

Målet rör bygglov för byte av fönster på bostadshus till specialfönster så att Trafikverket kan klara föreläggande från en miljö- och hälsoskyddsnämnd om att inte överskrida en viss ljudnivå inomhus. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i målet tagit ställning till om byggnaden omfattas av förvanskningsförbudet enligt i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och om ett byte av fönster skulle innebär en förvanskning samt om åtgärden skulle anses uppfylla varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL. I målet prövar domstolen också om ett avslagsbeslut skulle skada riksintresseanspråket kommunikation.

Bygglov medgavs inte för byte till föreslagna fönster

MÖD delade mark- och miljödomstolens bedömning att ett byte av fönster till de av Trafikverket föreslagna inte skulle vara förenligt med förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL och varsamhetskravet enlig 17 § PBL. Därefter prövade MÖD om bygglov trots allt borde beviljas eftersom Trafikverket hade förelagts att vidta bullerdämpande åtgärder. Domstolen bedömde att Trafikverket inte hade visat att kravet på ljudreduktion inte kunde uppnås på annat sätt än genom byte till föreslagna fönster. Därför ansåg domstolen att det inte vara uteslutet att liknande resultat kunde uppnås genom åtgärder som tillgodosåg både kravet på ljudreduktion och bevarandet av kulturhistoriska värden. Domstolen ansåg därför att det saknades förutsättningar att bevilja sökt bygglov. Att inte bevilja bygglov i detta fall ansågs inte skada riksintresset för kommunikation. Domstolen fann att underinstansernas beslut att avslå bygglovsansökan skulle stå fast.

Byte till föreslagna fönster var en förvanskning och inte varsamt

Eftersom MÖD delade mark- och miljödomstolens bedömning att byggnaden omfattades av förvanskningsförbudet och att ett fönsterbyte stred mot förvanskningsförbudet och varsamhetskravet redovisas delar av underinstansens bedömning. Mark- och miljödomstolen bedömde att fönsterbytet skulle skada byggnadens särart och medföra att byggnadens karaktär inte bevarades. Till grund för denna bedömning hänvisas till ett antikvariskt utlåtande och en redovisning i översiktsplanen som visade att aktuell fastighet ingick i ett område som utpekats som särskilt värdefullt. I domen anmärker mark- och miljödomstolen att det saknas information om Trafikverket utnyttjat möjligheten i 8 kap. 26 § PBL om att söka dispens från reglerna i 8 kap. PBL. 

Länken till mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i Relaterad information, MÖD 2015-10-14 mål nr P 3853–15.

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen