Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hälso- och sjukvårdslagen

Granskad:

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar hur vården ska organiseras och bedrivas. Överallt där det bedrivs vård ska de lokaler finnas, som behövs för att kunna ge en god vård.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30, gäller för alla vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän. Huvudman är den region eller kommun som ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård inom ett geografiskt område. Inom ett sådant område kan det finnas en eller flera vårdgivare.

1 §
  Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän.

Lagen består av fem avdelningar:

Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).

Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3-6 kap.).

Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvudman (7-10 kap.).

Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman (11-13 kap.).

Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen
(13 a-18 kap.). Lag (2020:1043) .

2 §
  Med huvudman avses i denna lag den region eller den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Lag (2019:973) .

Trappa och korridor på Skärgårdsakuten.
Hälso- och sjukvårdslagen gäller för såväl mindre vårdcentraler som för större sjukhus. Foto: Åke E:son Lindman

Med hälso- och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdom och skador. Målet med vården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska bland annat vara lättillgänglig och tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet. Det betyder bland annat att de lokaler, den personal och den utrustning som krävs för att ge god vård måste finnas. Inte bara behovet av trygghet och säkerhet inom vårdbyggnaden bör beaktas utan också miljön runt omkring. Om vårdbyggnaden lokaliseras på en plats som allmänheten upplever som otrygg kan det till exempel vara svårt att uppnå ett besök i vårdbyggnaden som upplevs som tryggt och säkert.

1 §
  Med hälso- och sjukvård avses i denna lag
   1. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
   2. sjuktransporter, och
   3. omhändertagande av avlidna.

Lagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen
(1985:125).

1 §
  Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

1 §
  Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska
   1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
   2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
   3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
   4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
   5. vara lätt tillgänglig.

2 §
  Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler, de sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Lag (2023:191) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen