På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggprodukter

Granskad:

Vissa byggprodukter är harmoniserade och omfattas därmed av de krav på prestandadeklaration och CE-märkning som ställs genom EU:s byggproduktförordning. Andra byggprodukter är ännu inte harmoniserade. Vilken dokumentation dessa behöver regleras endast nationellt. På dessa sidor finns vägledning för olika typer av aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med byggprodukter. Här finns även information om Boverkets marknadskontroll av byggprodukter.

Olika definitioner

Plan- och bygglagen definierar en byggprodukt som en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk.

Den EU-rättsliga definitionen av byggprodukter i byggproduktförordningen är något snävare än den som finns i plan- och bygglagen.

1.   byggprodukt: varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk.

Med byggnadsverk menas i båda fallen byggnader och andra anläggningar.

Begreppet "anläggning" avser byggnadsverk som inte är byggnader. I enlighet med rättspraxis får termen anläggning enligt plan- och bygglagen anses täcka de flesta konstruktioner i samhället utom skyltar och ljusanordningar.

Svenska byggnadsverk ska uppfylla de tekniska egenskapskraven

Byggnadsverk som uppförs i Sverige ska uppfylla de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk. De tekniska egenskapskraven definieras i plan- och bygglagen och förtydligas i följdförfattningarna.

4 §
  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä-
sentliga i fråga om
   1. bärförmåga, stadga och beständighet,
   2. säkerhet i händelse av brand,
   3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
   4. säkerhet vid användning,
   5. skydd mot buller,
   6. energihushållning och värmeisolering,
   7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
   8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
   9. hushållning med vatten och avfall,
   10. bredbandsanslutning, och
   11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239) .

4 a §
  En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap.
12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) .

Endast lämpliga byggprodukter får användas

Byggprodukter får ingå i byggnadsverk endast om de är lämpliga för avsedd användning.

19 §
  En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig om den
   1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller
   2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 §. Lag (2013:306) .

Det är byggherrens ansvar att använda byggprodukter med lämpliga egenskaper. Till sin hjälp i den bedömningen kan han eller hon ta hjälp av informationen i produktdokumentationen.

Säljarens ansvar

Det är tillverkarens ansvar att avgöra vilka krav produkterna omfattas av och att upprätta relevant produktdokumentation. Den som säljer produkterna vidare ansvarar för att skicka med dokumentationen. Information om olika ekonomiska aktörers ansvar finns på sidan "Att sälja byggprodukter".

Våra informationsområden

I nedanstående länkar, alternativt i menyn, finns mer djupgående vägledning inom området byggprodukter.

Att sälja byggprodukter

Bild på träplankor, Franz Feldmanis

Tillverkare, importörer och distributörer är de begrepp som vi använder för att beskriva ekonomiska aktörer som säljer byggprodukter på den svenska marknaden. Läs mer här om deras roller och skyldigheter.

Att använda byggprodukter

Bild på markläggning av sten, bildbank Scandinav

På dessa sidor finns information om byggherrens ansvar vid användning av byggprodukter.

Kommunens ansvar

Personer som sitter vid ett mötesbord. Foto: Peter Kroon

På dessa sidor finns information som riktar sig till kommunerna och handlar om deras tillsyn över byggherren.

Marknadskontroll

Bild på tätskickt, Jörgen Ragnarson

På dessa sidor finns information om hur Boverket arbetar med marknadskontroll av byggprodukter på den svenska marknaden, men också information om pågående och avslutade marknadskontrollprojekt

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen