Boverkets föreskrifter om rulltrappor och rullramper

I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för rulltrappor och rullramper när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Rulltrappor och rullramper är en sorts motordrivna transportanordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter. De definieras som motordrivna anordningar som transporterar personer eller personer och gods mellan olika av- och påstigningsplatser, placerade i samma eller olika nivåer.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 1 kap, 4 §

Generell information om krav och regler för motordrivna anordningar finns i Boverkets föreskrifter. Länk finns i "Relaterad information".

Utförande och installation

För rulltrappor och rullramper gäller att de ska vara utförda och installerade så att de ger tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. För att uppfylla detta ska de vara installerade och utförda i enlighet med

  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)
  • Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3).

För rulltrappor och rullramper finns det krav på att det snabbt ska gå att ta loss personer eller klädesplagg som fastnat. Detta kan uppfyllas genom att lämplig verktygsutrustning finns lätt tillgänglig eller genom avtal med räddningstjänsten.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 2 kap, 1 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 2 kap, 12-13 §§

Rulltrappor och rullramper omfattas av krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) och EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

Ändring eller utbyte av viss del

Vid ändring eller utbyte av viss del ska den ändrade eller utbytbara delen uppfylla samma krav som för en ny rulltrappa eller rullramp.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 2 kap, 1 §

Åtgärder ska noteras i en journal som ska hållas tillgänglig för kontrollorganet vid kontroll. Om ändringen har väsentlig betydelse för säkerheten krävs det revisionsbesiktning av ett ackrediterat kontrollorgan innan anläggningen får tas i bruk igen.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 4 kap, 2 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 25 §

Kontroll

Motordrivna transportanordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan om de inte omfattas av något av undantagen från kontroll.

Första besiktning

Första besiktning ska göras innan anordningar får tas i bruk om installationen inte ingår i bestyrkandet mot maskindirektivet.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 6-8 §

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 28 §

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska alltid utföras för rulltrappor och rullramper. Den första återkommande besiktningen ska utföras efter två år. Därefter ska återkommande besiktning utföras varje år.

Lista med besiktningsintervall för rulltrappor och rullramper
Första återkommande besiktning 2 år
Därefter återkommande besiktningar 1 år

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska göras om en motordriven transportanordning ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras innan anordningen tas i bruk igen. Boverkets föreskrifter anger exempel på ändringar som har väsentlig betydelse för säkerheten.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 25 §

Lista med exempel på ändringar av väsentlig betydelse för säkerheten för rulltrappor och rullramper

Undantag från kontroll

För rulltrappor och rullramper gäller undantag från krav på kontroll enbart första besiktning. Helt undantagna från krav på första besiktning är motordrivna anordningar som är bestyrkta och CE-märkta mot maskindirektivet och där installationen ingår i bestyrkandet.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 28 §

Drift, tillsyn, skötsel och underhåll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en rulltrappa eller rullramp ska se till att den bland annat sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. I första hand bör instruktionerna som tillhör anordningen följas. Om dessa saknas eller inte är aktuella finns det vägledning i föreskrifterna för framtagning eller uppdatering av instruktionerna. Skötsel och underhåll bör utföras av någon som har kompetens för uppgiften.

Journal ska föras över åtgärder för tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att detta görs och att journalen hålls tillgänglig för kontrollorgan och tillsynsmyndigheten.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 4 kap, 1-2 §§

Vid skötsel, underhåll, tillsyn eller kontroll av en rulltrappa eller rullramp ska det finnas avspärrning som förhindrar tillträde för allmänheten. Anvisningar för avspärrning, daglig kontroll samt en lista på vad den fortlöpande skötseln och tillsynen bör innehålla finns i Boverkets föreskrifter. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, 4 kap. 4 §§, Särskilda regler för rulltrappor.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 4 kap, 4 §

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej