På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilken typ av åtgärder omfattas av återställningsbidraget?

Granskad: 

Återställningsbidrag lämnas under vissa förutsättningar för att återställa anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas bara om den ursprungliga anpassningen är till nackdel för andra boende. Här kan du läsa mer om detta och flera av de andra villkoren för bidraget.

12 §
  Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder
(återställningsbidrag) som har utförts
   1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
   2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
   3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

Begreppet återställning

Viss vägledning för vad som menas med återställning I lagen om bostadsanpassningsbidrag ges i propositionen till lagen. Där framgår att begreppet omfattar åtgärder som det kan finnas behov av att genomföra för att återställa platsen till hur det såg ut innan själva anpassningsåtgärden utfördes. (Observera dock vad som sägas nedan om normalskick.) Det kan handla om att ta bort en anordning, att återställa en tidigare flyttad eller borttagen vägg eller att flytta en dörröppning eller liknande. Bidrag kan även lämnas för kostnader för att spackla, måla, sätta tillbaka handledare, transportera bort anordningen och liknande. (Proposition 2017/18:80 sid. 78.)

Uppnå normalskick

Det framgår också av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att tanken är att bidraget ska lämnas för återställning till normalskick. Normalskick innebär enligt propositionen inte alltid att bostaden eller utrymmet ska återställas till hur bostaden eller utrymmet såg ut innan bostadsanpassningsåtgärden monterades. I stället bör begreppet förstås som att bostaden eller utrymmet ska återställas till en funktionell nivå. Till exempel kan bidrag lämnas för att en kakelvägg som rivits åter ska kaklas, men inte nödvändigtvis med samma sorts kakel. (Proposition 2017/18:80 sid. 45-46.)

Gränsen återställning - normalt underhåll

Under lagstiftningsarbetet med 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag var det flera remissinstanser som lyfte fram svårigheter att skilja på normalt underhåll och återställning. Som svar på dessa synpunkter framförde regeringen i propositionen till lagen att det är sökanden som ska motivera varför åtgärden som det söks återställningsbidrag för ska anses som återställning och inte som normalt underhåll. Till exempel genom att redovisa bostadens skick i övrigt. (Proposition 2017/18:80 sid. 46.)

Bara bidrag för att återställa bostadsanpassningsbidragsåtgärder

13 §
  Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
   1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
   2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

Återställningsbidrag lämnas bara för att återställa sådana åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Antingen enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.   

Anpassningar i anslutning till och i vissa fall också inne i bostadslägenheten 

12 §
  Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder
(återställningsbidrag) som har utförts
   1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
   2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
   3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

Återställningsbidraget lämnas för att återställa sådana anpassningar som finns i anslutning till

bostadsrättslägenheter i flerbostadshus,
hyreslägenheter i flerbostadshus, 
hyreslägenheter i en- eller tvåbostadshus, 
ägarlägenhetsfastigheter.

Hyresvärdar kan dessutom få återställningsbidrag för att återställa anpassningar inne i bostadslägenheten.

Du kan läsa mer om detta under menyrubriken "Vem kan beviljas återställningsbidrag?"

Om du är hyresvärd som funderar på att söka bidraget är det viktigt att du läser om kravet på anvisningsrätt under menyrubriken "Anvisningsrätt". 

Anpassningen används inte längre

13 §
  Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
   1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
   2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

Ett annat villkor för återställningsbidrag är att den ursprungliga anpassningsåtgärden inte längre används.

Anpassningen är till nackdel för andra boende

13 §
  Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
   1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
   2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

Ett annat villkor för återställningsbidrag är att anpassningen är till nackdel för andra boende. Detta villkor fanns även i den tidigare lagen om bostadsanpassningsbidrag, lag (1992:1574). Då någon ändring i sak inte är avsedd följer här ett referat av ett mål där frågan om nackdel för andra boende prövades av Kammarrätten i Göteborg utifrån 1992 års lag.

Enligt kammarrätten ska frågan om en åtgärd är till nackdel för andra boende inte kopplas ihop med kvalitén på utförda åtgärder. Kammarrätten ansåg att utförda anpassningsåtgärder i ett hygienrum i sig inte var till nackdel för andra boende. Att åtgärderna inte hade utförts på ett fackmannamässigt sätt och att det därför krävdes särskilda åtgärder för att badrummet åter skulle uppfylla gällande krav medförde inte att återställningsbidrag kunde beviljas, ansåg kammarrätten.

Rättsfall om nackdel för andra boende

En kommun beviljade ett bostadsföretag återställningsbidrag om drygt
20 000 kronor för att återställa ett anpassat badrum i en hyreslägenhet. Det handlade om att byta våtrumsmatta, ny golvbrunn, gjuta igen en ränna för avloppsrör från tvättmaskin, sätta upp en väggmatta i duschdelen, återmontera blandare samt tippkostnader och transporter.

Förvaltningsrätten
Bostadsföretaget överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten och yrkade att bidrag skulle beviljas med totalt drygt 75 000 kronor. Företaget menade att det bidrag som kommunen beviljat inte var tillräckligt för att återställa badrummet i ursprungligt skick. Badrummet hade enligt företaget från början varit våtrumssäkert för användande av badkar. Enligt företaget hade den anpassning som genomförts utförts i direkt strid med ombyggnadsregler. Kommunens förslag för att återställa badrummet skulle enligt företaget innebära att badrummet inte blev våtrumssäkert och därmed inte skulle kunna försäkras.

Kommunen anförde vid förvaltningsrätten att badrummet inte hade varit våtrumssäkert och att de åtgärder som återställningsbidrag hade beviljats för innebar att duschdelen blev våtrumssäker. I samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag år 1996 hade den dåvarande fastighetsägaren medgett att åtgärderna utfördes.

Förvaltningsrätten avslog bostadsföretagets överklagande.

Kammarrätten

Vad bostadsföretaget anförde till stöd för sitt överklagande
Vid kammarrätten anförde bostadsföretaget att kommunens förslag till återställning av badrummet stred mot Byggkeramiska rådets anvisningar för ombyggnad av våtutrymmen. Detta innebar enligt företaget att badrummet inte skulle gå att använda för sitt ändamål, att det skulle bli omöjligt att försäkra badrummet och att lägenheten inte skulle kunna hyras ut som bostad.

Vad kommunen anförde
Kommunen anförde att den accepterat att ta bort avlopp för tvättmaskin och se till att duschplatsen var våtrumssäker. Att det saknades badmöjligheter innebar enligt kommunen inte att badrummet inte var ändamålsenligt. Vidare anförde kommunen att bidrag till återställning endast ska ges om den utförda anpassningen är till nackdel för andra boende. Enligt kommunen var den befintliga anpassningen inte till nackdel för annan boende.

Kammarrättens bedömning
Kammarrätten konstaterade att såvitt framkommit i målet, och vilket även kommunen numera framhöll, så var de anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag i det aktuella målet i sig inte till nackdel för andra boende. Att de ursprungliga anpassningsåtgärderna inte utförts på ett fackmannamässigt sätt och att det av den anledningen krävdes särskilda åtgärder för att badrummet åter skulle uppfylla gällande krav medförde inte att återställningsbidrag ändå kunde beviljas. Kammarrätten avslog bostadsföretagets överklagande.

Bostadsföretaget överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-01-04, målnummer 3096-16. Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 379-17.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen