På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Färre kommuner uppger underskott på särskilda boendeformer

Granskad:

Totalt 109 kommuner bedömer i 2020 års bostadsmarknadsenkät att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Det är 18 kommuner färre än förra året, då 127 kommuner uppgav att de hade underskott på den här formen av bostäder.

Särskilda boendeformer för äldre

Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Det framgår av 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). För att få bostad i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.

I årets bostadsmarknadsenkät uppger 273 kommuner att det finns knappt 85 300 bostäder som är klassade som särskilda boendeformer för äldre. Antalet platser i korttidsboende är cirka 6 600 fördelat på 268 kommuner. Det finns fler bostäder i de kommuner som inte har uppgett något antal bostäder, vilket innebär att det faktiska antalet är större än knappt 85 300 respektive 6 600.

Antalet kommuner med balans har ökat något

Antalet kommuner som bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre har ökat något sedan förra året. De kommuner som uppger att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre har minskat från 127 till 109 kommuner. Statistik från SCB visar att det har skett ett ökat byggande av specialbostäder de senaste åren vilket kan vara en förklaring.

Diagram över samtliga kommuners bedömningar av utbudet av särskilda boendeformer för äldre, år 2014–2020.
Utbud av bostäder i särskilda boendeformer för äldre. Antal kommuner 2014–2020. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Svårt för kommunerna att planera för fler bostäder med särskilda boendeformer

Totalt 70 procent av de kommuner som har besvarat frågan bedömer att behovet av särskilda boendeformer kommer att vara täckt om två år. Det är en större andel än jämfört med förra året då 64 procent bedömde att behovet kommer att vara täckt inom två år. På fem års sikt räknar 72 procent av kommunerna med att behovet av denna boendeform kommer att vara täckt.

Flera kommuner kommenterar i sina svar att det finns många olika svårigheter med planeringen av särskilda boenden. Byggprocessen är långsam, nya boenden planeras men hinner inte färdigställas i den takt som behoven uppstår. Osäkerheter i detaljplaner och förseningar i byggnationer är problem som tas upp. Här är några ytterligare kommentarer: ”Akuta åtgärder vidtas och om fem år beräknas behovet vara täckt med permanent lösning”, ”Vi klarar precis att verkställa boendebeslut i rätt tid idag. Vi vet att antalet äldre ökar och därmed behovet av särskilda boenden”, ”Fler äldre beräknas få effekten att fler bostäder krävs. Dock svårt att med säkerhet säga att så är fallet med tanke på att äldre även tenderar att bli generellt friskare”.

Fler kommuner med balans och överskott

Underskottet på särskilda boendeformer för äldre är enligt enkäten mest utbrett i Storstockholm och Storgöteborg där hälften av kommunerna uppger att de saknar tillräckligt med bostäder. Bäst är läget i Stormalmö, där det är drygt 80 procent av kommunerna som uppger att de har balans eller överskott på särskilda boendeformer för äldre.

Läget är ofta bättre i till invånarantalet små kommuner utanför storstadsområdena, trots att befolkningen i genomsnitt är äldre där. Drygt 60 procent av kommunerna i kommungruppen ”övriga kommuner med färre än 25 000 invånare” uppger att de har balans eller överskott på särskilda boendeformer för äldre.

Färre bostäder förväntas tillkomma

Totalt 74 kommuner bedömer att det sammanlagt kommer att tillkomma knappt 5 300 bostäder i särskilda boendeformer för äldre under 2020–2021. Det är 27 kommuner färre än förra året och en minskning med cirka 1 800 förväntade bostäder jämfört med förväntningarna inför 2019–2020. Knappt hälften av bostäderna förväntas bli påbörjade under 2020, och den andra halvan har planerad byggstart 2021. Observera att kommunerna lämnade sina bedömningar före coronapandemin. Det är samtidigt osäkert hur coronakrisen påverkar bostadsbyggandet. Utöver den påbörjade nyproduktionen kan det tillkomma ett nettotillskott av bostäder genom ombyggnad av befintliga byggnader.

Diagram över förväntat tillskott per 1000 invånare av särskilda bostäder för äldre 2017–2020, fördelat på kommungrupp.
Förväntat tillskott per 1000 invånare av särskilda bostäder för äldre 2017–2020, indelning per kommungrupp. Källa Bostadsmarknadsenkäten 2020, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Kommungruppen "övriga kommuner med fler än 25 000 invånare" står för den högsta siffran när det gäller planerade bostäder i förhållande till befolkningen. Dessa kommuner förväntar sig att påbörja drygt 530 bostäder under de närmaste två åren.

Biståndsbedömt trygghetsboende

I april 2019 trädde ändringar i socialtjänstlagen i kraft som förtydligar kommunernas möjlighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service, och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Boendeformen benämns biståndsbedömt trygghetsboende. Det är frivilligt för kommunen att inrätta denna boendeform.

I år finns en fråga med om detta i enkäten. Det är 14 kommuner som uppger att de har inrättat biståndsbedömt trygghetsboende, och de utgörs av 825 platser hittills. Det är 50 kommuner som uppger att de avser att införa boendeformen inom de närmaste tre åren.

Stöd till bostäder för äldre

Sedan 2016 finns det ekonomiska stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder för äldre och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stöden via länken under "Relaterad information".

Under fördjupningsfliken hittar du kommunens svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen