Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kollektivtrafik

Granskad:

En attraktiv och välfungerande kollektivtrafik har en nyckelroll i ett hållbart transportsystem. Bra förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande innebär långsiktiga satsningar. Det kan exempelvis innebära ett effektivt kollektivtrafiknät som samverkar med övriga trafiknät, en effektiv trafikering samt en strukturell lokalisering av service, arbetsplatser och bostäder som gynnar och gynnas av kollektivtrafiken.

Att tänka på i översiktsplaneringen

  • Ta fram riktlinjer för kollektivtrafikplanering.
  • Arbeta med prioriterade kollektivtrafikstråk. Dessa är ofta kopplade till platser med många boende, arbetsplatser eller verksamheter med många besökare.
  • Skapa en vägutformning och bebyggelselokalisering som gynnar kollektivtrafikens framkomlighet och konkurrenskraft.

Snabbt och enkelt

För att åstadkomma en överflyttning från personbil till kollektivtrafik måste hela kollektivtrafikresan, från dörr till dörr, vara smidig och tidsmässigt attraktiv jämfört med personbilen. Snabba, direkta resor är viktiga för att få en hög kollektivtrafikandel. Följande faktorer är viktiga att ha med sig när man vill skapa en attraktiv kollektivtrafik:

  • Kollektivtrafiken har hög turtäthet.
  • Tydliga och gena linjer med konkurrenskraftig restid.
  • Hög kvalitet och tillgänglighet på bytespunkter som ger möjlighet till smidiga byten.
  • Hög bekvämlighet, det ska vara möjligt att utnyttja restiden.

Kommunen behöver samarbeta nära med den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att driften av kollektivtrafiken ska stärka den befintliga eller planerade infrastrukturen.

Markanvändning

Nya exploateringsområden lokaliseras till platser som på ett effektivt sätt kan trafikförsörjas med kollektivtrafik och utformas med prioritet för kollektivtrafik som stomme. En transporteffektiv planering av nya bostads- och arbetsplatsområden liksom förtätning bör ske i en band- eller fingerstruktur kring kollektivtrafikstråk och kring stationer och andra kollektivtrafiknoder. Detta ger ett ökat resandeunderlag, vilket kan utnyttjas för ökad turtäthet och därmed för ökad attraktivitet hos kollektivtrafiken.

I "Relaterad information" finns en länk till Trafikverkets webbsida om Trafik för en attraktiv stad (TRAST).

I "Relaterad information" finns en länk till Trafikverkets webbsida om Kollektivtrafik i samhällsplaneringen.

I "Relaterad information" finns en länk till K2 Research 2015:2 Att styra mot ökad kollektivtrafikandel.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen