Aktuella uppdrag

Information om pågående arbete kopplat till byggande. Här presenteras också ett urval av avslutade uppdrag.

God inomhusmiljö

Familj som äter

Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö.

Kartläggning av byggskador

Fönsterbyte. Foto: Franz Feldmanis

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga byggskador, inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister, vid ny- och ombyggnation.

Får jag lov?

Ett projekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. De digitala tjänsterna ska rikta sig till alla ingående aktörer i lov- och byggprocessen.

Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Nybygge. Foto: Hans Ekestang

Boverket har i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter för nära-nollenergibyggnader. Här hittar du information om föreskrifterna och tidplanen för införandet av dem.

Vägledning om LCA

Livscykelanalyser

Boverket kommer att under 2017 ta fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Boverket kommer också att ha branschdialoger med bygg- och fastighetssektorn om hur miljöpåverkan kan minskas. Detta är ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådet.

Analysera enkelt avhjälpta hinder

Boverket har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras.

Informationscentrum för hållbart byggande

Gröna väggar på byggnad. Foto: Hans Ekestang

Svensk Byggtjänst AB driver Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) på uppdrag av Boverket sedan 1 januari 2018.

Boverkets byggråd

Byggarbetsplats. Foto: Peter Kroon

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte och att hålla aktörerna inom byggområdet uppdaterade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej