Vad kan regleras med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kommunen kan använda för en begränsad och översiktlig reglering, eller för att ange spelreglerna i ett område inför framtida, mer detaljerad planering.

Områdesbestämmelser används bland annat för att säkerställa vissa grunddrag för användningen av mark- och vattenområden. Dessa grunddrag gäller för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål. Områdesbestämmelser kan antas för begränsade områden som inte redan omfattas av detaljplan.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 41 §

Avsikten med områdesbestämmelser är att åstadkomma en övergripande reglering som grund för efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovsprövning. För områdesbestämmelser saknas det regler om genomförande och inlösen av mark för allmän plats. Om genomförandefrågor måste lösas är det sannolikt att en detaljplan måste upprättas för området eller för någon del av området. Områdesbestämmelser kan inte heller användas för att fördela så kallade byggrätter.

Endast vissa frågor kan regleras med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. Det går dock endast att reglera vissa, i lagen angivna, frågor:

  • Grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, kommunikationsleder och liknande om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt miljöbalken,
  • användningen och utformningen av mark för gemensam användning och i samband med det skyddet för sådana platser som är särskilt värdefulla, från till exempel kulturhistorisk synpunkt,
  • största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus och,
  • omfattningen av lovkraven.

Kommunen får även reglera placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det:

  • vegetationen samt markytans utformning och höjdläge inom vissa områden som exempelvis är avsedda för bebyggelse,
  • skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen,
  • skyddet för byggnadsverk och tomter som är särskilt värdefulla.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 42 §

Storleken på tomter för fritidshus går att reglera med områdesbestämmelser. Detta innebär i och för sig inte något automatiskt krav på fastighetsbildning, men binder lantmäterimyndigheten på så sätt att fastighetsbildningen inte kan ske i strid mot bestämmelserna. Vid lantmäteriförrättningen ska en bedömning av fastighetsbildningens allmänna lämplighet göras.

Ingen garanterad byggrätt

Syftet med områdesbestämmelser är bland annat att förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används på det sätt som översiktsplanen anger. Som nämnts ovan är det bara vissa frågor som kan regleras. Det kommer därför alltid att finnas ett antal frågor som återstår att pröva vid bygglovsprövningen. Eftersom områdesbestämmelser inte har någon genomförandetid är 9 kap. 31 c inte aktuell.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 31 §

Detta innebär att även om möjligheterna att reglera med områdesbestämmelser används fullt ut så kan situationen uppstå att det vid bygglovsprövning innebär att bygglov inte kan ges.

De frågor som prövats i områdesbestämmelserna ska inte tas upp igen i lovprövningen. Områdesbestämmelser ger inte någon garanterad byggrätt därför att vissa frågor inte kan regleras med denna planform.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej