På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Loftgångar

Loftgångshus är en vanlig typ av flerbostadshus. I de flesta fall är loftgångarna en del av byggnadens utrymningsvägar. Genom BBR ställs krav på bland annat hur långa utrymningsvägar får vara, när brandteknisk avskiljning krävs mot loftgångar och vad som gäller för ytskikt mot loftgångar. I denna text kan du läsa mer om hur flerbostadshus med loftgångar kan utformas med hänsyn till brandskyddskraven i BBR.

Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska i de flesta fall ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar. En utrymningsväg kan till exempel vara en dörr som leder direkt ut till det fria eller ett utrymme som leder från en brandcell och vidare ut till en säker plats. Det kan också vara ett fönster där personer kan utrymma själva eller med hjälp av räddningstjänsten. En utrymningsväg kan även omfatta loftgångar. I de allra flesta loftgångshus är loftgångarna utrymningsvägar.

Det finns två huvudsakliga utformningar av flerbostadshus med loftgångar vad gäller byggnadens utrymningsstrategi, beroende på om räddningstjänstens stegutrustning utgör utrymningsväg eller inte. Typexempel på de två utformningarna förklaras nedan.

Gångavstånd till utrymningsväg får vara maximalt 15 meter på en loftgång med endast ett trapphus där det också finns möjlighet till utrymning via fönster från respektive lägenhet.
Fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänst som alternativ utrymningsväg från varje lägenhet. Illustration: Fabian Ardin/Boverket

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

En typ av utformning är då byggnaden har ett trapphus och det i varje våningsplan finns en gemensam loftgång som leder till olika bostäder. Varje bostad ska i en sådan byggnad också kunna utrymmas med hjälp av räddningstjänsten via fönster eller balkong från motsatt sida av byggnaden. Det avstånd utrymmande måste förflytta sig på loftgången innan dessa når trapphuset bör maximalt vara 15 meter. I figuren nedan åskådliggörs en sådan utformning.

Utrymning utan hjälp av räddningstjänsten

En annan typ av utformning är då byggnaden har fler än ett trapphus och loftgången utgör en gemensam del av två i övrigt skilda utrymningsvägar i enlighet med BBR 5:321. I ett sådant fall behöver inte de bostäder som ansluter till loftgången kunna utrymmas med hjälp av räddningstjänsten, utan de olika trapphusen är att betrakta som två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Där utrymningsmöjlighet finns i två riktningar bör det längsta avståndet utrymmande måste förflytta sig på loftgången innan dessa når ett trapphus vara 30 meter. Det längsta avståndet i loftgången mellan två trapphus där utrymning kan ske i två riktningar kan därmed uppgå till 60 meter. Även i de fall där det finns två eller flera trapphus gäller dock fortfarande 15 meter om utrymningsmöjlighet enbart finns i en riktning för vissa delar av loftgången. I figuren nedan åskådliggörs en sådan utformning.

Gångavstånd till utrymningsväg får vara maximalt 30 meter på en loftgång med tillgång till trapphus i två riktningar.
Illustration: Fabian Ardin/Boverket

Brandteknisk avskiljning mot loftgångar

Under förutsättning att loftgången är öppen mot det fria behöver loftgången normalt inte avskiljas brandtekniskt från de bostäder som ansluter till loftgången. Detta gäller trots att loftgången är en utrymningsväg. Det finns dock undantag angivna i BBR 5:538 då brandteknisk avskiljning mot loftgången ändå är nödvändig. Dessa undantag utgörs av:

 1. Loftgångar som är inglasade. Om loftgången glasas in, till exempel för att skydda mot regn och vind, ska brand- och brandgasspridning till loftgången begränsas. Detta kan uppnås genom att samtliga bostadslägenheter och andra utrymmen som ansluter mot loftgången avskiljs från loftgången i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta gäller även för dörrar, fönster med mera.
 2. Loftgångar som är den enda utrymningsvägen och samtidigt är utformade så att det förekommer delar där utrymning enbart är möjlig i en riktning. Om bostäder som ansluter mot loftgången inte utformas för att utrymmas med hjälp av räddningstjänsten krävs brandteknisk avskiljning där utrymning enbart kan ske i en riktning och utrymmande måste passera förbi andra bostadslägenheter eller utrymmen för att nå ett trapphus. För sådana fall bör samtliga bostadslägenheter eller andra utrymmen som utrymmande måste passera avskiljas i lägst brandteknisk klass EI 30. Kan bostadslägenheterna utrymmas med hjälp av räddningstjänsten från motsatt sida krävs alltså inte avskiljning mot de utrymmen som måste passeras för att nå ett trapphus, eftersom loftgången då inte utgör den enda utrymningsvägen.

I figurerna nedan åskådliggörs olika utformningar av loftgångshus där brandteknisk avskiljning mot loftgången är nödvändig respektive inte nödvändig. Vilka krav som ställs på avskiljning av trapphus mot loftgång framgår av nästa avsnitt.

Illustration av loftgång där brandteknisk avskiljning mot lägenheter inte krävs. Avskiljningen krävs inte eftersom lägenheterna antingen har tillgång till två trapphus eller är placerade så att de utrymmande inte behöver passera förbi någon annan lägenhet.
Ingen brandteknisk avskiljning mellan lägenheter och loftgång nödvändig. Illustration: Fabian Ardin/Boverket
Illustration av inglasad loftgång där det krävs brandteknisk avskiljning i klass EI 30 mellan lägenheterna och loftgången.
Vid inglasad loftgång krävs brandteknisk avskiljning EI 30 mot loftgång. Illustration: Fabian Ardin/Boverket
Illustration av loftgång där det krävs avskiljningen i klass EI 30 eftersom utrymning endast är möjlig i en riktning. Avskiljning krävs för de lägenheter som utrymmande personer måste passera på väg till trapphuset.
Då loftgång utgör enda utrymningsväg och där utformning är sådan att utrymning enbart kan ske i en riktning krävs brandteknisk avskiljning EI 30 mot de brandceller som utrymmande måste passera för att nå närmsta trapphus. Illustration: Fabian Ardin/Boverket

Brandteknisk avskiljning av trapphus

Trapphus mot loftgångar i byggnader med tre eller fler våningsplan ska utformas så att brand- och brandgasspridning begränsas. Detta kan uppnås genom att dörren till trapphuset utformas i lägst klass E 15-C. I BBR finns i det allmänna rådet inte reglerat vad som gäller för väggarna mot det fria i sådana trapphus, men det förutsätts att det i normala fall finns väggar mot trapphuset. Invändiga brandcellsgränser mot trapphuset ska utformas i samma klass som kravet på brandcellsgränser för byggnaden i övrigt (normalt EI 60), väggar mot det fria kan oftast utformas i lägre brandteknisk klass genom analytisk dimensionering.

Det förekommer att man vill utforma loftgångsbyggnader i tre eller fler våningsplan där utvändiga och öppna trapphus utgör utrymningsväg. Sådana lösningar finns inte reglerade i allmänt råd i BBR, utan faller alltid under analytisk dimensionering eftersom man då behöver säkerställa att brand- och brandgasspridning längs fasaden inte riskerar att påverka utrymningen av hela byggnaden.

Om byggnaden har färre än tre våningsplan kan trapphus mot loftgångar i normala fall utformas utan hänsyn till brand- och brandgasspridning. I dessa fall kan därför helt öppna trappor användas.

Krav på ytskikt i loftgångar

Loftgångar är oftast utrymningsvägar i loftgångshus, men samtidigt är också en yttervägg mot en loftgång en del av byggnadens fasad. Detta innebär att flera föreskrifter i BBR kan vara tillämpbara på ytskikten i en loftgång.

BBR 5:522 anger att väggar och tak i utrymningsvägar ska utformas så att en brands utveckling inte får nämnvärt bidrag från takens och väggarnas ytskikt. Samtidigt anger BBR 5:55 att fasadbeklädnader vid brand endast får utveckla värme och rök i en begränsad omfattning. Beroende på antal våningsplan, brandteknisk byggnadsklass och verksamhetsklass inom byggnaden varierar kravnivån för både ytskikt i utrymningsvägar och för fasadbeklädnad. Det kan dock konstateras att det i stort handlar om likartade skyddsmål, det vill säga att ytskikt och beklädnad inte ska ge nämnvärt bidrag till en brands utveckling och att värme- och rökutveckling enbart får förekomma i begränsad omfattning.

För byggnader i byggnadsklass Br1 (i regel byggnader med tre eller fler våningsplan) ställs i de flesta fall höga krav på fasaden avseende brandspridning längs med fasadytan. Detta medför att det krav som ställs på fasadbeklädnaden i många fall innebär att kravet på ytskikt på vägg i utrymningsväg också uppfylls.

För byggnader i byggnadsklass Br2 och Br3 (i regel lägre byggnader med ett eller två våningsplan) kan ofta kravet på fasadbeklädnaden uppfyllas med exempelvis en oskyddad träpanel. För sådana byggnader är ytskiktskravet för utrymningsvägar högre än kravet på fasadbeklädnad.

Reglerna om ytskiktskrav för vägg i utrymningsvägar enligt BBR 5:522 är i första hand skrivna med invändiga utrymningsvägar i åtanke och det kan vara möjligt att utforma ytskikten i en lägre klass, exempelvis motsvarande vad som gäller för fasadbeklädnad i sådana byggnader.

Ytskikt i tak kan ha stor påverkan på en brands utveckling. För ytskikt på undersidan av en loftgång kan det därför vara tillrådligt att tillämpa de ytskiktskrav som gäller för invändiga utrymningsvägar för att säkerställa att ytskiktet i taket inte ger nämnvärt bidrag till brandens utveckling och att föreskriften uppfylls. Kravet på fasadbeklädnad är inte heller avsett för horisontella byggnadsdelar utan främst för vertikala ytor.

Sammanfattningsvis finns det inget entydigt svar på vilket krav som ställs på ytskikten mot loftgångar, utan det finns flera föreskrifter att ta hänsyn till. Vilka krav som kan ställas på ytskikt i loftgångar behöver därför avgöras i det enskilda fallet. Exempel på sådant som kan behöva beaktas är:

 • Byggnadens våningsantal, byggnadsklass och vilka brandtekniska krav som ställs på fasadbeklädnaden.
 • Byggnadens utrymningsstrategi och hur ytskikten vid en brand kan påverka förutsättningarna för utrymning.
 • Hur ytskikten på fasad och i tak (undersida av loftgången) kan bidra till en brands utveckling och spridning på loftgången.
 • Om loftgången är inglasad eller inte.
 • Hur trapphus är avskilda mot loftgången och mot det fria.

Täthet mot brand- och brandgasspridning

Loftgångar är inte att betrakta som utrymmen i egna brandceller enligt den definition som finns i BBR. Trots detta är det viktigt att beakta eventuella spalter som kan förekomma mellan själva loftgången och ytterväggen och hur sådana kan påverka brand- och brandgasspridning längs med fasaden och mellan olika brandceller. Särskilt viktigt att beakta är hur sådana spalter kan påverka möjligheterna till utrymningen av byggnaden. På motsvarande sätt är också själva loftgångsplattan i sig viktig att beakta ur detta hänseende.

Notera särskilt att för loftgångar som är inglasade gäller uttalade krav på skydd mot brand- och brandgasspridning till andra utrymmen, såsom andra inglasade loftgångar.

Bärförmåga vid brand

Bärförmåga vid brand regleras i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Enligt EKS ska byggnadsdelar hänföras till en brandsäkerhetsklass beroende på risk för personskada vid kollaps av byggnadsdelen. Till vilken brandsäkerhetsklass en byggnadsdel hänförs avgör sedan med vilken bärförmåga vid brand byggnadsdelen ska utformas med.

I EKS avdelning C Kap 1.1.2 2§ Tabell C-2-C-3 ges exempel på lämplig indelning av byggnadsdelar i sådana brandsäkerhetsklasser.

I byggnader med byggnadsklass Br1 (i regel byggnader med tre eller fler våningsplan) kan loftgångar med bärverk som är gemensamt med flera loftgångar normalt hänföras till brandsäkerhetsklass 4 medan loftgångar utan gemensamt bärverk normalt kan hänföras tills brandsäkerhetsklass 3. Utgör bärverket även en del av byggnadens bärande huvudsystem hänförs det till brandsäkerhetsklass 4 eller 5.

För loftgångar vars byggnadsdelar inte utgör en del av byggnadens bärande huvudsystem i en byggnad i byggnadsklass Br2 eller Br3 (i regel lägre byggnader med ett eller två våningsplan) ställs normalt inga särskilda krav på bärförmåga vid brand för loftgångarna.

Uteplatser på loftgångar

Det är inte reglerat i BBR huruvida uteplats för bostäder eller liknande kan anordnas på en loftgång och i så fall vilka krav som gäller för dessa. Om sådana uteplatser planeras är det viktigt att de förutsättningar som råder för den aktuella byggnaden och dess loftgångar beaktas, framförallt avseende möjligheten till utrymning. Exempel på aspekter som kan behöva beaktas vid projektering av uteplatser på loftgång är:

 • Uteplatsernas läge på loftgången och byggnadens förutsättningar för utrymning. Om loftgången utgör den enda utrymningsvägen eller inte kan påverka bedömningen.
 • Att fri bredd i utrymningsväg uppfylls, fri bredd regleras i BBR 5:334.
 • Storleken på uteplatserna och därmed mängden brännbart material som kan ansamlas på loftgången.
 • Om loftgången är inglasad eller kan komma att glasas in under byggnadens livslängd. Vid inglasning kan ansamling av rök på loftgången i större utsträckning påverka utrymningsmöjligheterna, vilket kan göra det olämpligt med uteplatser på loftgången.
 • Förekommande ytskikt mot loftgången och hur dessa kan bidra till utvecklingen av en brand.

Belysning i loftgångar

För loftgångar som utgör utrymningsvägar gäller samma krav på allmänbelysning och nödbelysning som för andra typer av utrymningsvägar om inte analytisk dimensionering visar annat.

Krav på allmänbelysning i utrymningsvägar regleras i BBR 5:342.

Andra typer av loftgångshus än vanliga flerbostadshus

Loftgångar kan utgöra utrymningsväg i byggnader med andra typer av verksamheter än bostäder i verksamhetsklass 3A. Exempel på sådana byggnader kan vara hotell i verksamhetsklass 4 eller behovsprövade boenden i verksamhetsklass 5B.

På det stora hela gäller motsvarande principer som vad som angetts i denna text. Notera dock att andra krav kan gälla för verksamhetsklasser som inte är verksamhetsklass 3A. Exempel på sådant är att fönsterutrymning i de flesta fall inte får tillgodoräknas som utrymningsväg för andra verksamhetsklasser och att 15 meter maximalt gångavstånd i en riktning på loftgång inte kan tillämpas för verksamhetsklass 4.

Veta mer

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd. Ta del av utbildningen under rubriken "Webbutbildningar" i "Relaterad information".

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej