Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Teman

Granskad:

Här presenteras så kallade teman, ämnen som omfattar flera delar av plan- och bygglagen.

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Flerbostadshus med en park i fonden. Belysning och damm i parken.

I detta tema kan du som arbetar med frågor inom arkitektur och gestaltad livsmiljö ta del av metodstöd, vägledning och lärande exempel.

Barnkonventionen och fysisk planering

Två flickor går och håller om varandra på en skolgård

Denna vägledning om barnkonventionens tillämpning i fysisk planering och stadsutveckling ger kunskap, inspiration och verktyg för att skapa jämlika livsmiljöer och tillgodose barns rättigheter i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Brott och otrygghet

En upplyst park.

Detta tema innehåller information om brottsförebyggande och trygghetskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen.

Buller vid idrottsplatser

Löparbana med flerbostadshus i bakgrunden. Två personer jobbar på löparbanan.

Det här temat handlar om hur buller vid idrottsplatser hanteras.

Ekosystemtjänster i den byggda miljön

Stadsodling

Detta tema handlar om varför och hur vi kan arbeta med ekosystemtjänster och på så sätt skapa en både mer hållbar och en bättre livsmiljö.

Flyktingsituationen och PBL

En person med två resväskor möter en annan person utanför en dörr

Här har vi samlat information om situationen i Ukraina, följande flyktingsituation i Sverige och vad som gäller inom Boverkets verksamhetsområden kopplat till det.

Godstransporter i fysisk planering

En gågata med lastbil parkerad utanför affär

Detta tema handlar om hur planeringen av godstransporter kan få en tydligare roll i den fysiska planeringen.

Grönplan

Park med grusvägar runt en sjö. solen strilar genom trädens kronor.

Det här temat handlar om varför och hur kommunen kan arbeta med grönplaneringen och ta fram en grönplan.

Industribuller

Flygplats

Denna vägledning fungerar som ett kunskapsstöd för lagstadgade hänsynstaganden till industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

Kulturvärden

Gatubild med äldre byggnader. Foto: Franz Feldmanis

Läs om begreppet kulturvärde, olika typer av kulturmiljöunderlag samt relevanta lagars relation till varandra.

Medborgardialog

Detta tema handlar om medborgardialog vid planering. Här kan du till exempel ta del av erfarenheter och exempel från kommuner som arbetar med medborgardialog.

Nationella mål

Två personer tittar ut över en stad på natten. Foto: Johnér bildbyrå/Michael Jönsson.

Detta tema innehåller information om de nationella målen.

Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling

Bilar, vykelparkering och bebyggelse

Detta tema handlar om varför parkering för cykel och bil kan vara en viktig del i kommunens arbete med att skapa en mer hållbar stadsutveckling

Riksintressen

Fyra personer vandrar längs kullerstensgator i en kulturmiljö bland röda och vita trähus. Foto: Anders Järkendal/Scandinav

Detta tema innehåller en beskrivning av riksintressesystemet, om vilka olika roller inblandade myndigheter har samt hur riksintressena ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Riskhantering och PBL

Kvällsbild på indsutrier med vit rök från skorsternarna i snölandskap.

Detta är en vägledning om hur kommuner och regioner kan arbeta med riskhantering i planläggning och beredning av beslut enligt PBL.

Rivningsavfall

Rivning av byggnad. FotThomas Adolfsén/Scandinavo

Detta tema innehåller vägledning om rivningsavfall inom ramen för Plan- och bygglagen. Läs bland annat om vilka åtaganden du som byggnadsinspektör, byggherre eller kontrollansvarig har.

Ändamålskatalogen

Vy över stad med varierande byggnader. Foto: simple.scandinav.se/Kentaroo Tryman

Ändamålskatalogen är ett verktyg för att benämna olika byggnadsdelar utifrån vad byggnadsdelarna har för ändamål. Syftet är att klassa byggnadsdelars ändamål på ett enhetligt sätt.

Begreppsbanken

Byggarbetsplats vid kanal omgiven av  träd, gåbana, natur

Boverkets begreppsbank beskriver vanligt förekommande ord och begrepp kopplade till Boverkets sakområde. Med hjälp av begreppsbanken har du möjlighet att använda dig av våra termer i ditt arbete. En enhetlig terminologi underlättar digitaliseringen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen