Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Platsbesök

Granskad:

Att besöka bostadsprojekten kan motiveras av flera skäl, och intygsgivarna bör i varje enskilt fall ta ställning till om ett platsbesök kan tillföra något av betydelse för deras granskning.

2.9 Platsbesök 2 § 6 bostadsrättsförordningen samt 2§ 5 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd En av eller båda intygsgivarna bör besöka fastigheten i anslutning till intygsgivningen. Platsbesök kan vara särskilt angeläget vid ombyggnad och ombildning. Intygsgivarna bör ta ställning till om ett platsbesök kan antas tillföra något av betydelse för deras granskning. Detta bör även framgå av intyget till planen.

Att besöka bostadsprojekten i samband med intygsgivningen kan motiveras av flera skäl, och intygsgivarna bör i varje enskilt fall ta ställning till om ett platsbesök kan tillföra något av betydelse för deras granskning. Det gäller nyproduktion men framför allt vid ombildning och ombyggnation. Det kan finnas förhållanden som inte framgår av den ekonomiska planen på grund av utelämnad eller felaktig information och omständigheter som kan innebära hinder för lovligheten av den planerade verksamheten.

Riktigheten av en byggnadsbeskrivning kan upptäckas vid ett platsbesök men sannolikt framgår det inte vid ett fysiskt besök på plats om det föreligger förhållanden som innebär begränsningar för ett bostadsprojekt. Det kan då handla om exempelvis avsaknad av detaljplan eller en detaljplan som inte medger utbyggnad av en befintlig fastighet.

Platsbesök är i de allra flesta fall obehövligt men intygsgivarna bör ändå överväga om ett besök kan vara påkallat. Ett platsbesök kan troligtvis i de flesta fall ersättas av telefonkontakter med aktuell kommuns miljö- och byggnadskontor och genom att studera exempelvis kommunens översiktsplan där bland annat alla riksintressen finns med (det finns även karttjänster, till exempel på Naturvårdsverkets hemsida, där riksintresseområdena är markerade). Intygsgivaren kan även begära ut och studera den för området gällande detaljplanen och eventuellt bygglov och andra lov som finns för aktuell fastighet om inte föreningen tillhandahåller den informationen.

En verksamhet som startar utan nödvändiga lov och tillstånd kan leda till ett ohållbart bostadsprojekt som ytterst drabbar blivande bostadsrättshavare ekonomiskt. En ekonomisk plan/kostnadskalkyl är inte hållbar utan gällande bygglov och antagna detaljplaner. Observera dock att Boverket i tre tillsynsbeslut år 2021 har konstaterat att det inte finns någon bindande författning (lag, förordning eller föreskrift) som innebär en skyldighet för intygsgivare att granska projekts förenlighet med bygglov. (Boverkets beslut den 2 november diarienummer 847/2021, 933/2021 respektive 1073/2021.)

Exempel

Det finns ett flertal exempel på tvåfamiljshus som i strid med gällande detaljplan har byggts ut med ytterligare bostäder. Det förekommer att hus har byggts om utan bygglov och att renoveringsobjekt i själva verket varit ett tomt skal. Det förekommer också fall där en kommun har funnit att befintligt bygglov för en fastighet inte omfattar den verksamhet som en bostadsrättsförening bedriver. Det finns med andra ord goda skäl för att besöka en fastighet som tidigare använts till en helt annan verksamhet än den av bostadsrättsföreningen planerade.

Fastighetens belägenhet kanske inte medger en ändrad verksamhet. En fastighet, bebyggd eller obebyggd, i ett område som med hänsyn till exempelvis sina natur- och kulturvärden är utpekat som ett riksintresseområde enligt 3 kap. eller 4 kap. miljöbalken (1998:808) kan innebära att till exempel exploatering genom nybyggnation av bostäder inte kan medges. Omständigheter som dessa framgår inte alltid i en ekonomisk plan och kanske inte heller vid ett besök på plats. Ett områdes beskaffenhet och läge kan i bästa fall ge nödvändig information eller föranleda en närmare granskning av projektets förutsättningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen