Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetskrav på nya hissar

Granskad:

De flesta nyinstallerade hissar i Sverige måste uppfylla krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Följ tillgänglighetskraven

Kraven på tillgänglighet för nya hissar finns i plan- och byggförordningen (2011:338) och i Boverkets byggregler (BFS 2011:6).

18 §
  För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.

Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

19 §
  Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1, 2, 3, 5, 8 eller 9.

Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och behovet av tillträde för allmänheten.

3:144 Hissar och andra lyftanordningar

Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att bostäder, arbetslokaler och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara ska minst en av dem rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare.

En sådan hiss eller annan lyftanordning ska också utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den.

Hissar och andra lyftanordningar ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för av- och påstigning.

Transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i bostadshus med fler än fyra plan.

Ytterligare en personhiss ska finnas i byggnader som har fler än tio plan. (BFS 2013:14).

Allmänt råd Vilka hissar och andra lyftanordningar som ska vara tillgängliga och an-vändbara regleras i 3 kap. 4 och 18 §§, PBF. Hissar som uppfyller kraven finns i SS-EN 81-70. Typ 2 (1,1 x 1,4 meter) och 5 (2,0 x 1,4 meter) i SS-EN 81-70 uppfyller kraven på tillgängligt och användbart utrymme i hissen. I SS-EN 81-70 finns även lämpliga manöver- och signalorgan, där bilaga B bör användas för hissar i publika lokaler. Ytterligare krav på hissar som används för transport av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H, bilaga 5:1, avsnitt 1.2 och 1.6.1. Hissar som uppfyller kraven på utrymme med plats för sjukbår finns i SS-EN 81-70 Typ 3 (1,1 x 2,1 meter). Det finns även harmoniserade standarder för plattformshissar, SS-EN 81-40 och SS-EN 81-41. (BFS 2019:2).

Det här gäller för dig som installatör

Installatören (tillverkaren) har inte det formella ansvaret för att en hiss uppfyller tillgänglighetskraven i EU:s hissdirektiv, såvida byggherren inte uttryckligen vid sin upphandling anger det. I Sverige är det ytterst få nyinstallerade hissar som inte behöver uppfylla tillgänglighetskraven.

Installatören har alltså möjlighet att installera en hiss i två olika utföranden och intyga att den uppfyller hissdirektivets krav:

  1. En hiss som uppfyller direktivets hälso- och säkerhetskrav, men som inte uppfyller direktivets tillgänglighetskrav.
  2. En hiss som uppfyller både direktivets hälso- och säkerhetskrav och direktivets tillgänglighetskrav.

Det här gäller för dig som byggherre

Byggherren har ansvaret, och måste vid sin upphandling tydligt ange att hissen ska uppfylla även tillgänglighetskraven (alternativ 2 ovan). Annars finns det risk att installatörens anbud och installation grundas på en hiss enligt alternativ 1. På de flesta installationsplatser uppfyller en sådan hiss inte svenska krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Det här gäller för byggnadsnämnden

Kommunens byggnadsnämnd ska ta upp den här frågan och bevaka den vid sina samrådsmöten med byggherren. En möjlighet är att kräva att byggherren utser en sakkunnig till sin hjälp för att klara de olika tillgänglighetskraven på byggnaden.

Styrk tillgängligheten

Nästan hela standarden SS-EN 81-70 stödjer hissdirektivets krav om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Byggherrens upphandling underlättas av att nästan alla krav i standarden SS-EN 81-70 måste uppfyllas av installatören (i de fall byggherren väljer att hänvisa till standarden). Dock ställs man i standarden inför olika alternativ. Exempelvis finns sådana alternativ i avsnitten 5.2.1 och 5.3.1, som behandlar dörröppningens bredd och dimensioner på hisskorgens golv. Vilket alternativ man ska välja kan exempelvis bero på hissens installationsplats och vilka rullstolstyper som hissen är avsedd att transportera. Det är därför viktigt att byggherren preciserar vad som gäller för den aktuella hissinstallationen.

Det här gäller för dig som byggherre

Genom att använda standarden SS-EN 81-70 kan byggherren styrka att kraven i förordningen och byggreglerna är uppfyllda.

Det här gäller för dig som installatör

Genom att använda standarden SS-EN 81-70 kan installatören styrka att hissen uppfyller hissdirektivets (2014/33/EU) tillgänglighetskrav. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, bilaga avsnitten 1.2, 1.6.1 och 1.6.2.

Väljer installatören att följa standarden måste denne uppfylla alla krav utom de som finns i avsnitt 5.2.2 i SS-EN 81-70.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen