På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Liten avvikelse - byggnadshöjd

Att bygga med en högre byggnadshöjd än den högsta tillåtna enligt detaljplanen kan vara en liten avvikelse. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i flera rättsfall prövat ärenden som handlat om avvikelse från byggnadshöjden.

Av rättsfallen framgår att omständigheterna i det enskilda ärendet är av stor vikt och att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. Enligt rättspraxis går det inte att säga att en viss procents överskridande av höjden alltid är en liten avvikelse. Exempel på omständigheter som har haft betydelse för bedömningen är omkringliggande bebyggelse och om avvikelsen har behövts på grund av byggnadstekniska skäl. (MÖD 2012-12-18 mål nr P 4743-12)

I en dom prövade MÖD ett bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad. Högsta byggnadshöjd för uthus var 3 meter enligt gällande detaljplan. Domstolen konstaterade att den aktuella byggnaden hade en byggnadshöjd på 3,5 meter. Tillåten byggnadshöjd överstegs därmed med 0,5 meter. MÖD ansåg i detta fall att avvikelsen inte var liten. Avvikelsen kunde därför inte godtas och bygglov skulle därför inte ges. (MÖD 2014-06-04 mål nr P 11624-14/MÖD 2014:17)

I en annan dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett bostadshus. Gällande detaljplan medgav att fastigheten fick bebyggas med bostadshus i en våning med högsta byggnadshöjd på 3 meter. MÖD konstaterade att den aktuella byggnaden hade en byggnadshöjd på 5 meter. Den beräknade byggnadshöjden översteg därmed tillåten höjd med 2 meter. MÖD ansåg att avvikelsen inte var liten. MÖD konstaterade även att byggnaden hade 2 våningar vilket var en våning mer än vad detaljplanen medgav. Inte heller denna avvikelse ansåg MÖD var liten. Bygglovet skulle därför upphävas. (MÖD 2012-06-29 mål nr P 2053-12/2012:38)

I ett ärende prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett fritidshus. Detaljplanen tillät en byggyta på 100 m2 och en högsta byggnadshöjd på 2,7 meter. Den nya byggnaden skulle ha en byggyta på 117,5 m2 och en byggnadshöjd på 2,75 meter. Byggnaden avvek därför både avseende byggyta och byggnadshöjd. MÖD instämde i Mark- och miljödomstolens, MMD, bedömning. MMD ansåg att byggnadshöjdens avvikelse kunde betraktas som en liten avvikelse. Dock uppgick avvikelsen avseende byggytan till 17,5 % och kunde inte betraktas som en liten avvikelse och bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2013-02-18 mål nr P 8754-12)

I en annan dom prövade MÖD liten avvikelse i ett bygglov för en huvudbyggnad. Enligt detaljplanen fick huvudbyggnad uppföras i två våningar och ha en högst höjd på 6,4 meter. Högst en sjättedel av fastigheten fick bebyggas, vilket på den aktuella fastigheten innebar 152 m2. Huvudbyggnad fick ha en största area på 110 m2 och garagebyggnad fick ha en största area på 40 m2. Huvudbyggnaden hade en area på 121 m2, vilket innebar en avvikelse från vad som tilläts med 11 m2. Huvudbyggnaden hade en byggnadshöjd på cirka 7 meter vilket överskred den tillåtna byggnadshöjden med cirka 0,6 meter. MÖD ansåg att den östra fasaden skulle vara beräkningsgrundande för byggnadshöjden, men konstaterade även att om den västra fasaden istället hade valts skulle byggnadshöjden vara planenlig. Taket var konstruerat som ett pulpettak och byggnaden skulle placeras i en kraftig sluttning. Dessa omständigheter tillsammans med storleken på huvudbyggnaden och på omgivande byggnader gjorde att MÖD ansåg att avvikelsen som byggnadshöjden utgjorde var liten och förenlig med detaljplanens syfte. MÖD konstaterade även att avvikelsen avseende byggnadsarea var liten och förenlig med detaljplanens syfte. Vid en samlad bedömning ansåg domstolen att avvikelserna från planen som huvudbyggnadens höjd och area utgjorde, även sammantaget var en liten avvikelse som var förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov skulle därför ges för huvudbyggnaden. (MÖD 2013-08-29 P 601-13)

I en dom prövad MÖD bygglov för en restaurangbyggnad. Byggnaden hade en byggnadshöjd på 6,7 meter. Enligt gällande detaljplan fick högsta byggnadshöjd vara 6,5 meter. Det innebar en avvikelse avseende byggnadshöjden med 0,3 meter. MÖD ansåg att avvikelsen i detta fall var liten och förenlig med detaljplanens syfte. (MÖD 2017-01-16 mål nr P 6311-16)

MÖD har även prövat ett bygglov för inredning av vindsbostäder, vilket bland annat innebar att byggnaden byggdes till med takkupor. Enligt detaljplanen fick byggnad inte uppföras till en högre höjd än 19,5 meter. Efter tillbyggnaden med takkupor skulle byggnaden få en byggnadshöjd på över 20,5 meter. Tillåten byggnadshöjd överskreds därför med minst 1 meter. Enligt detaljplanen framgick att ”Där förhållandena sådant påkalla, äger byggnadsnämnden medgiva mindre avvikelser”. Enligt domstolen skulle detaljplanens undantagsbestämmelse användas restriktivt. MÖD bedömde att överskridandet av högsta tillåtna byggnadshöjd med drygt 1 meter inte rymdes inom detaljplanens undantagsbestämmelse. Det hade inte heller framkommit att avvikelsen krävdes av byggnadstekniska skäl. MÖD ansåg därför att avvikelsen inte var liten. Bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2015-06-22 mål nr P 10235-14)

I en dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. Detaljplanen tillät en högsta byggnadshöjd på 4 meter. Bostadshuset hade en byggnadshöjd på 4,45 meter vilket innebar att högsta tillåtna byggnadshöjd överskreds med 0,45 meter. Det hade inte framkommit något byggnadstekniskt skäl eller annat godtagbart skäl som motiverade ett överskridande av den högsta tillåtna byggnadshöjden. Vid en samlad bedömning ansåg därför MÖD att avvikelsen var alltför stor för att kunna godtas och bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2016-10-14 mål nr P 1992-16)

I ett ärende som MÖD tagit ställning i gällde bygglov för nybyggnad av ett förråd. Enligt detaljplanen fick gårdsbyggnad inte uppföras till högre höjd än 2,7 meter. Förrådet hade en byggnadshöjd på 3,45 meter. Domstolen konstaterade att ansökan gällde ett förråd som vanligtvis är en liten byggnad. Med den ansökta utformningen skulle förrådets byggnadshöjd överskrida den tillåtna byggnadshöjden med 0,75 meter. Några byggnadstekniska eller andra jämförbara skäl till avvikelsen hade inte framkommit. MÖD ansåg att avvikelsen var alltför stor utifrån omständigheterna i ärendet och att avvikelsen inte var en sådan liten avvikelse som kunde godtas. Bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2012-11-08 mål nr P 6270-12)

I en dom prövade MÖD ett bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus i efterhand. Byggnadshöjden fick inte överskrida 3 meter enligt gällande detaljplan. Tillbyggnaden hade en byggnadshöjd på över 4 meter. Sökanden hade framfört att överskridandet av höjden var påkallat av byggnadstekniska skäl då berg hade påträffats vid utschaktningen och tillbyggnaden var därför tvungen att höjas. MÖD ansåg att orsaken till att byggnadens höjd hade överskridits den gräns som gäller enligt detaljplanen visserligen hade sin grund i byggnadstekniska skäl men att avvikelsen var alltför stor för att kunna betraktas som en liten avvikelse. (MÖD 2016-04-28 mål nr P 9282-15)

I en annan dom prövade MÖD också bygglov för ett fritidshus i efterhand, denna gången gällde det dock en nybyggnad. Högsta tillåta byggnadshöjd enligt detaljplanen var 3,5 meter. Fritidshuset hade en byggnadshöjd på 3,75 meter och överskred därmed högsta tillåtna byggnadshöjd med 0,25 meter. Fastigheten var belägen i ett flackt landskap och utgjorde en del av ett större fritidshusområde. Fastigheten var bebyggd med 35 tätt placerade och relativt små fritidshus i en våning. Detaljplanen reglerade ingående hur fritidshusen fick utformas. Förutom tillåten byggnadshöjd fanns även begränsningar i fråga om fritidshusens längd och bredd samt takets lutning. Källare och takkupor fick inte anordnas. Områdets specifika karaktär med tätt belägna små fritidshus i det flacka landskapet talade enligt MÖD för en restriktiv bedömning avseende vilka avvikelser från detaljplanen som kunde tillåtas. Sökande hade framfört att avvikelsen från byggnadshöjden var föranledd av byggnadstekniska skäl De hade även framfört att de genom markuppfyllnad avsåg ändra marknivån invid byggnaden för att minska risken för fuktskador och att denna åtgärd skulle leda till att avvikelsen därefter endast skulle uppgå till 0,15 meter. Domstolen konstaterade att det av bygglovshandlingarna inte fanns något som indikerade att avvikelsen var föranledd av byggnadstekniska skäl. Domstolen ansåg även att åtgärden att ändra marknivån invid byggnaden framstod som olämplig och inte relevant i förhållande till det påstådda syftet. Det hade inte framkommit att liknande avvikelser hade tillåtits vid tidigare bygglovsprövningar. Med hänsyn till områdets specifika karaktär fanns den enligt domstolen risk för prejudicerande verkan i området. Även om byggnadshöjden endast överskreds med 0,25 meter ansåg därför MÖD att avvikelsen inte var liten. (MÖD 2015-10-28 mål nr P 2504-15)

I en dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med en byggnadshöjd på 9,1 meter. Högsta höjd enligt detaljplanen var 8 meter, med möjlighet till undantag från angiven höjd under vissa angivna förutsättningar. MÖD konstaterade att åtgärden överskred tillåten byggnadshöjd med 1,1 meter. De omständigheter som hade framförts till stöd för att den sökta åtgärden var en liten avvikelse var att byggnadshöjden var påkallad av byggnadstekniska skäl och att en helt planenlig byggnad hade kunnat uppföras till en högre totalhöjd än den nu planerade. Det hade även framförts att detaljplanen inte innehöll någon bestämmelse om högsta tillåtna antal våningar och att intilliggande byggnad hade en ännu högre byggnadshöjd än den planerade byggnaden. MÖD ansåg dock att överskridandet av högst tillåtna byggnadshöjd var en konsekvens av en önskan att inrymma fler lägenheter i flerbostadshusen. Domstolen ansåg därför att avvikelsen inte var påkallad av byggnadstekniska skäl. Vilken totalhöjd byggnaderna hade kunnat ha samt att detaljplanen inte begränsade antalet våningar saknade betydelse för prövningen av om den aktuella avvikelsen var liten. Avseende byggnadshöjd i omkringliggande bebyggelse, hade det inte framkommit att det fanns medgivna dispenser i enlighet med tidigare lagstiftning i sådan utsträckning att avvikelsen av det skälet skulle betraktas som liten. MÖD ansåg därför att avvikelsen inte var en sådan liten avvikelse som kunde godtas och bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2012-12-18 mål nr P 4743-12)

I en dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett hotell och en restaurang. Restaurangbyggnaden överensstämde med detaljplanen. Men hotellbyggnaden avvek genom att högsta tillåtna byggnadshöjd överskreds. Detaljplanen tillät en högst byggnadshöjd på 5 meter och hotellbyggnaden hade en byggnadshöjd på 5,8 meter. Hotellbyggnaden var planerad att uppföras i omedelbar anslutning till ett planlagt och utbyggt område med friliggande bostäder i 1 ½ plan. MÖD konstaterade att enbart avvikelsens storlek starkt talade för att den planerade byggnadshöjden inte kunde accepteras. I sin bedömning beaktade domstolen även att byggnaden skulle ha 2 våningar med en framträdande del av fasaden vänd mot intilliggande bostadshus längst med en väg. Sammantaget ansåg därför MÖD att byggnaden hade en sådan påverkan på omgivningen att avvikelsen avseende byggnadshöjden inte var liten. Bygglovet för hotellbyggnaden skulle därför upphävas. (MÖD 2015-03-12 mål nr P 4553-14)

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej