På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När BBR ska tillämpas

Boverkets byggregler, BBR, gäller bland annat för byggnader som uppförs eller ändras.

BBR gäller för byggnader, obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader samt för mark- och rivningsarbeten. Reglerna om skydd mot olyckor gäller också för andra anläggningar än byggnader på tomter.


 

Illustrationen visar när BBR ska tillämpas
Illustrationen visar när BBR ska tillämpas. Illustration: Boverket / Altefur Development

Byggnader

En byggnad är en varaktig konstruktion som

  • består av tak eller av tak och väggar,
  • är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten, samt
  • är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Olika slags byggnader

Vissa avsnitt i BBR gäller inte för alla byggnader. Exempel på det är avsnitt 3 i BBR som inte gäller för fritidshus med högst två bostäder. Att avsnitt 3:1 om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte gäller för fritidshus med högst två bostäder följer redan av plan- och bygglagen, PBL.

Andra anläggningar än byggnader

Reglerna om skydd mot olyckor på tomter i avsnitt 8:9 BBR gäller också för vissa uppräknade andra anläggningar än byggnader, till exempel fasta bassänger och fasta lekredskap. För andra anläggningar, till exempel murar och radiomaster, gäller att de ska uppfylla kraven i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF, men kravens innebörd preciseras inte i BBR.

Tomter

Tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.

Tomtkraven i BBR handlar om att göra i ordning tomten i samband med att tomten ska bebyggas. Tomten ska vara tillgänglig om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen, vara framkomlig för utryckningsfordon och ordnas så att risken för olycksfall begränsas. Tomtkraven finns i avsnitt 3:12, 5:72 och 8:9 BBR.

BBR gäller inte för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. För dessa finns särskilda regler om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, ALM och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, HIN.

Du kan hitta reglerna ALM och HIN under rubriken Boverkets författningssamling i "Relaterad information".

Mark- och rivningsarbeten

Regler om mark- och rivningsarbeten finns i avsnitt 2 i BBR.

BBR gäller både när man uppför och ändrar

BBR gäller inte enbart när man uppför en ny byggnad, utan även när man ändrar en befintlig byggnad. I begreppet ändring ingår både ombyggnad och tillbyggnad. Reglerna i BBR gäller inte vid flyttning av byggnader.

Krav som gäller vid ändring av byggnad

Vid ändring av en byggnad ska hänsyn tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Dessutom ska ändring av en byggnad utföras varsamt och de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Därför måste kravnivån i det enskilda fallet fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden.

I BBR finns regler som gäller vid ändring av byggnader. Det finns generella regler i avsnitt 1:22, men också särskilda regler för

  • tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen (avsnitt 3:5)
  • brandskydd (avsnitt 5:8)
  • hygien, hälsa och miljö (avsnitt 6:9)
  • bullerskydd (avsnitt 7:4)
  • säkerhet vid användning (avsnitt 8:10)
  • energihushållning (avsnitt 9:9)

Här kan du läsa mer om ändring av byggnader.

Om bygglov eller anmälan inte behövs

Reglerna i BBR ska uppfyllas oavsett om bygglov eller anmälan behövs eller inte. Att uppföra en bygglovbefriad ekonomibyggnad är ett exempel på en åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan men som ändå måste uppfylla BBR:s krav. För åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan finns det dock visst utrymme för att anpassa och göra avsteg från kraven.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej