Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Centrala begrepp inom ekosystemtjänster

Granskad:

Ekosystemtjänster tar sin utgångspunkt i människan och den nytta som människan har av naturen. På den här sidan har vi samlat begrepp som är centrala för vägledningen. Begreppen är listade i bokstavsordning.

Biologisk mångfald eller biodiversitet

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Det kallas också biodiversitet. Det omfattar den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap.

Biotop

Biotop kan översättas med hemvist eller boendemiljö. Det är en ekologisk term för ett område som kan beskrivas med hjälp av kemiska och fysikaliska faktorer samt vilken vegetationstyp som dominerar i området. Biotopen är den yttre värld i vilken ett visst växt- eller djursamhälle hör hemma, och det är biotopens egenskaper som bestämmer vilket samhälle som kommer att finnas där.

Byggd miljö

Med den byggda miljön avses den fysiska miljö som människan har byggt upp. Det kan vara en stad, en stadsdel, en tätort eller småort. Den byggda miljön omfattar även parker, grönområden, vägar och vattendrag inom eller i anslutning till bebyggelsen.

Ekoeffektiv yta

Den ekoeffektiva ytan är den totala gröna eller blå ytan på en tomt eller en fastighet. Det kan också vara ett värderande mått för att bedöma hur många ekosystemtjänster som finns i ett visst område. Ekoeffektiv yta är en term som exempelvis används i verktyget grönytefaktor.

Ekosystemfunktioner

Med ekosystemfunktioner avses de funktionella förutsättningar inom ett ekosystem som behövs för att leverera ekosystemtjänster. Till exempel är fotosyntes nödvändig för att producera syre och biomassa, som är en viktig förutsättning för våra ekosystem. Andra exempel på ekosystemfunktioner är växternas förmåga att ta upp och dunsta av vatten, blomning, fruktbildning, arternas naturliga spridning, predation med mera.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma miljöer. Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier: stödjande, försörjande, reglerande och kulturella tjänster.

Grönstruktur

Grönstruktur är ett samlingsbegrepp för olika ytor med vatten och vegetation i den byggda miljön så som villaträdgårdar, vägrenar, bostadsgårdar, kyrkogårdar, alléer, gräsmattor, parker, grönområden, koloniområden, dammar, vattendrag, sjöar, stränder samt tätortsnära natur. I grönstrukturen kan även gröna tak och väggar, torg, skolgårdar, bollplaner och idrottsanläggningar räknas in. Tillsammans bildar dessa ytor ett system, ett nätverk av icke-hårdgjorda eller gröna ytor som har ekologiska, kulturella och sociala funktioner. Grönstruktur finns också på regional nivå och i landskapet.

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Grön infrastruktur i den byggda miljön är den delen av grönstrukturen som har en landskapsekologisk funktion.

Värdekärna och värdetrakt

Viktiga begrepp inom grön infrastruktur är värdekärna och värdetrakt. En värdekärna utgörs av sammanhängande naturområde som har höga naturvärden med avseende på befintligt naturtillstånd. En värdetrakt utgörs av ett landskapsavsnitt med en särskilt hög täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i omgivande landskap.

Gröna korridorer

Gröna korridorer är en del av en grön infrastruktur som skapar rumsliga samband i landskapet mellan livsmiljöer, till exempel mellan värdekärnor eller värdetrakter. På så sätt främjas artspridning och artutbyte och därmed biologisk mångfald, som är en grundläggande förutsättning för många ekosystemtjänster.

Grönytefaktor (GYF)

Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö. Olika kommuner utformar egna arbetssätt med grönytefaktor utifrån sina behov och förutsättningar. Grönytefaktorn kan vara en hjälp i ambitionen att bygga täta stadsstrukturer och samtidigt planera för viktiga ekosystemtjänster som exempelvis hållbara dagvattenlösningar och tillräckligt med grönytor för de boendes rekreation och utevistelse. Läs mer om GYF under Verktyg.

Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar (Nature based solutions) är naturliga och halvnaturliga lösningar som använder ekosystemtjänster för identifierade problem som till exempel dagvattenhantering, erosionsrisk, med mera. Det kan handla om översvämningsytor längs med ett vattendrag, att använda vegetation som erosionsskydd eller biofilter för att fördröja dagvatten. De är ofta kostnadseffektiva, mångfunktionella och ger miljömässiga, sociala och ekonomiska vinster samt skapar resiliens.

Resiliens

Resiliens är förmågan hos ett system att hantera och återhämta sig mot olika typer av störningar, så att viktiga funktioner som systemet tillhandahåller inte går förlorade. Ett system kan vara ett ekosystem, ett samhälle, en ekonomi eller en stad. Det kan handla om en skogs förmåga att återhämta sig efter en storm eller en brand, eller ett samhälles förmåga till återhämtning efter naturkatastrofer.

Robusthet

Robusthet är förmågan hos ett system, som kan vara ett ekosystem, ett samhälle, en ekonomi eller en stad att motstå större påfrestningar. Robusta system har en stor bufferförmåga mot yttre störningar och kan stå emot dem. Till exempel kan ett område med stor kapacitet för vattenupptagning vara en effektiv buffert mot större förändringar på grund av översvämningar.

Socioekonomiska värden

Med socioekonomiska värden avses i det här sammanhanget de sociala och ekonomiska nyttor och värden som ekosystemen genererar för vårt samhälle. Nyttor och värden som är viktiga för människors hälsa och välfärd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen