På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder

För vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus krävs att en anmälan görs hos byggnadsnämnden och att startbesked ges innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för andra anmälningspliktiga åtgärder.

Handläggning av anmälan

Vissa åtgärder avseende befintliga byggnader eller tomter kräver inte lov utan endast anmälan, till exempel installation av braskamin eller avsevärd ändring av en byggnads planlösning. Byggnadsnämndens bedömning inför startbeskedet omfattar då bara de krav som har betydelse för åtgärden. Om anmälan till exempel avser installation av en eldstad kommer bedömningen huvudsakligen att avse enbart det tekniska egenskapskravet om säkerhet i händelse av brand. Är åtgärden däremot större eller mer komplicerad kan fler tekniska egenskapskrav eller utformningskrav bli aktuella och en mer omfattande bedömning behöva göras.

För en- och tvåbostadshus får vissa åtgärder som normalt kräver bygglov utföras utan bygglov. För vissa av dessa åtgärder måste dock en anmälan göras. I detaljplan och områdesbestämmelser får kommunen även besluta att vissa åtgärder som normalt är lovpliktiga inte kräver bygglov. Även för dessa åtgärder måste en anmälan göras. För bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan blir byggnadsnämndens bedömning inför startbeskedet mer omfattande än för andra anmälningspliktiga åtgärder. Bedömningen kan då även omfatta krav på lokalisering, placering, utformning med mera som normalt inte bedöms i en anmälan.

Byggherrens ansvar

Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Detta gäller även de åtgärder som enbart kräver anmälan. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen, PBL, och föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Med föreskrifter avses Plan- och byggförordningen, PBF, och föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av bemyndigande, exempelvis Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter.

Här kan du läsa mer om byggherrens ansvar

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för bygglovsbefriade åtgärder

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Här kan du läsa mer om vad en kontrollplan är

Kontrollansvarig

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig bör enbart krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 479)

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast en kontrollansvarig. Vissa åtgärder är dock undantagna från kravet på kontrollansvarig. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även i dessa fall.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig och deras uppgifter

Tekniskt samråd

Det krävs normalt inget tekniskt samråd för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att tekniskt samråd krävs. Vid bedömningen av om tekniskt samråd behövs bör byggnadsnämnden i första hand utgå från byggprojektets komplexitet i förhållande till byggherrens kompetens. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 57)

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast tekniskt samråd.

Nämnden ska alltid hålla tekniskt samråd om byggherren själv begär det. Byggnadsnämndens bedömning av om tekniskt samråd ska krävas får inte överklagas.

Här kan du läsa mer om när det krävs tekniskt samråd

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan krävas för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Utstakning och lägeskontroll får krävas om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. Oavsett om utstakning och lägeskontroll krävs eller inte är det byggherrens ansvar att byggnaden får rätt placering.

Här kan du läsa mer om utstakning och lägeskontroll

Startbesked

För bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan krävs startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Den bedömning som byggnadsnämnden ska göra inför startbeskedet kan, beroende på åtgärd, komma att avse alla tillämpliga krav i PBL, PBF, BBR och EKS. För bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan är fler krav relevanta än för andra anmälningspliktiga åtgärder.

Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller för bygglovsbefriade åtgärder

Byggnadsnämndens bedömning inför startbeskedet blir alltså mer omfattande för de bygglovsbefriade åtgärderna som kräver anmälan än för andra anmälningspliktiga åtgärder. För lovpliktiga åtgärder har flera av kraven redan prövats i detaljplan eller i bygglov. Dessa krav behöver då inte bedömas på nytt inför startbeskedet, utan då bedöms endast de tekniska egenskapskraven. För de åtgärder som undantas från krav på bygglov kommer även dessa krav att omfattas av bedömningen inför startbeskedet, eftersom de inte har bedömts tidigare under processen.
För de bygglovsbefriade åtgärderna som kräver anmälan ska byggnadsnämnden inte bedöma de övriga förutsättningar för startbesked som annars gäller, det vill säga bevis om färdigställandeskydd, bevis om skyddsrum och redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

Här kan du läsa mer om startbesked

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Om tekniskt samråd ska hållas för en bygglovsbefriad åtgärd som kräver anmälan så ska minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses obehövligt.

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Kompletterande villkor

I vissa situationer kan byggnadsnämnden behöva göra ändringar i ett givet startbesked. Byggnadsnämnden kan då besluta om kompletterande villkor utöver de som framgår av startbeskedet. Kompletterande villkor kan även beslutas för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Detta kan göras även om inget tekniskt samråd har genomförts. Två förutsättningar måste vara uppfyllda för att byggnadsnämnden ska kunna besluta om kompletterande villkor. För det första måste sådana villkor behövas för att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. För det andra får behovet av villkoren inte ha kunnat förutses när startbeskedet gavs.

Här kan du läsa mer om kompletterande villkor

Slutsamråd

Slutsamråd ska genomföras för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan om byggnadsnämnden har beslutat att tekniskt samråd behövs och slutsamråd inte är uppenbart obehövligt.

Här kan du läsa mer om slutsamråd

Slutbesked

Byggnader får inte tas i bruk innan slutbesked har getts. Detta gäller även bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Om byggnadsnämnden bedömer att en byggnad får tas i bruk innan slutbesked utfärdats ska byggnadsnämnden särskilt besluta det i startbeskedet.

Här kan du läsa mer om slutbesked

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej