På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Färre kommuner uppger underskott på bostäder för ungdomar

Granskad:

Ungdomar är en av de grupper som generellt sett har det svårast att komma in på bostadsmarknaden. I likhet med de senaste åren svarar majoriteten av kommunerna att de bedömer att det är ett underskott på bostäder för ungdomar inom kommunen. Antalet kommuner som gör denna bedömning minskar dock för fjärde året i rad.

Ungdomars möjlighet på bostadsmarknaden

Gruppen ungdomar är en heterogen grupp, men som helhet har gruppen sämre ekonomiska förutsättningar än vad många andra har på bostadsmarknaden. Sambandet mellan bostadsmarknaden som helhet och bostadsmarknaden för ungdomar är inte helt tydlig. I många kommuner saknas det bostäder för ungdomar oavsett om kommunen har balans, eller obalans på bostadsmarknaden i övrigt. Detta beror sannolikt på de speciella förutsättningar som ungdomar har eftersom de många gånger saknar lång kötid i bostadsbolagens (eller bostadsförmedlingarnas) köer, de har inte så många kontakter, de har låga finansiella förutsättningar eller saknar tidigare bostad med bytesvärde.

Många kommuner saknar bostäder för ungdomar

I årets bostadsmarknadsenkät uppger 177 av 274 svarande kommuner att de har ett underskott på bostäder för ungdomar (i år är det 16 kommuner som inte har svarat på frågan). Det här är dock ytterligare ett steg i rätt riktning eftersom det kan jämföras med förra årets enkät då 210 kommuner uppgav underskott och i enkäten 2019 var det 230 kommuner som uppgav underskott. På två år har således antalet kommuner som uppger underskott på bostäder för ungdomar minskat med 53 kommuner.

I år är det 88 kommuner som uppger balans på bostadsmarknaden för ungdomar. Det är en ökning med 23 kommuner jämfört med förra året. Samtidigt har också antalet kommuner som har angett överskott ökat från 4 kommuner förra året till 9 kommuner i årets enkät. 5 av dessa 9 kommuner uppger överskott på bostäder vad gäller bostadsmarknaden som helhet också. Samtliga 9 kommuner som uppgett överskott på bostäder för ungdomar hade en negativ befolkningstillväxt 2020.

Diagram över läget på bostadsmarknaden för ungdomar i landets samtliga kommuner, i januari år 2021.
Samtliga kommuners bedömning av bostadsmarknadsläget för ungdomar, januari år 2021. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Underskottet beror på få lediga bostäder generellt

Av de 177 kommuner som uppger ett underskott på bostäder för ungdomar svarar 139 kommuner att underskottet beror på att det generellt sett finns få lediga bostäder i kommunen. Precis som förra året motsvarar det ungefär 80 procent av kommunerna, men i år är det totalt sett betydligt färre kommuner som har uppgett att det är orsakat av ett generellt underskott på lediga bostäder. Andra vanliga anledningar till underskott på bostäder för ungdomar är att de lediga bostäderna är för dyra för ungdomar, eller att det finns för få små lediga lägenheter.

Kommunernas svar på frågan vad underskottet beror på fördelar sig så här, kommunerna kunde ange flera olika svarsalternativ:

 • Det finns generellt få lediga bostäder (139 kommuner, 79 procent)
 • Lediga bostäder är för dyra för ungdomar (97 kommuner, 55 procent)
 • Det finns för få små lediga bostäder (90 kommuner, 51 procent)
 • Lediga bostäder är för stora för de flesta ungdomshushåll (34 kommuner, 19 procent)
 • Lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar (32 kommuner, 18 procent)

Några kommuner uppger även andra orsaker till exempel att ungdomar har för kort tid i bostadskön, att de inte uppfyller hyresvärdarnas krav för uthyrning, men också att ungdomar ofta saknar kapitalinsats till bolån.

Det råder underskott på bostäder för ungdomar i nästan alla storstadskommuner
Endast en kommun i Storstockholm uppger att det råder balans på bostadsmarknaden för ungdomar, resterande 25 kommuner uppger att det finns ett underskott på bostäder. I Storgöteborg uppger 12 av 13 kommuner att det är underskott på bostäder för ungdomar. Den sista kommunen i Storgöteborg har inte svarat på frågan. I Stormalmö är det 10 av 12 kommuner som har svarat på frågan om läget för ungdomar på bostadsmarknaden. Samtliga dessa 10 kommuner har bedömt att det finns ett underskott på bostäder för ungdomar.

Diagram över läget på bostadsmarknaden för ungdomar fördelat på kommungrupper, i januari år 2021.
Samtliga kommuners bedömning av bostadsmarknadsläget för ungdomar fördelat på kommungrupp, januari år 2021. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Högskoleorter har underskott på bostäder för ungdomar

Utanför storstadsregionerna finns det 30 kommuner som klassas som högskoleorter. 25 av dessa 30 kommuner har svarat att de har underskott på bostäder för ungdomar. Trots att 83 procent anger underskott är det en förbättring från förra årets enkät då 29 av 30 kommuner uppgav underskott. Av de 5 kommuner som uppger balans så är det 2 kommuner som har fler än 75 000 invånare och 3 kommuner som har färre än 75 000 invånare.

Situationen för ungdomar i små kommuner

Det finns ett brett underskott av bostäder för ungdomar även i landets mindre kommuner. Av de 162 kommuner som har färre än 25 000 invånare och som inte tillhör storstadsregionerna eller är högskoleorter och som har svarat på frågan om bostadsläget för ungdomar uppger 85 kommuner att de har underskott på bostäder för denna grupp. Antalet kommuner är en minskning med 19 kommuner jämfört med förra året och med ytterligare 20 kommuner från året 2019.

Insatser för ungdomar

Enligt 2021 års bostadsmarknadsenkät genomförs insatser för ungdomar i 169 kommuner. Av dessa kommuner är det dock 48 kommuner som anger att de enbart gör generella satsningar på bostadsbyggande som även gynnar ungdomar. Generella satsningar på bostadsbyggande som även gynnar ungdomar är också den vanligaste insatsen som görs för ungdomar bland de svarande kommunerna.

De vanligaste insatser som har gjorts för ungdomars bostadssituation i kommunerna under 2020 är:

 • Generell satsning på bostadsbyggande som även gynnar ungdomar (81 kommuner)
 • Nyproduktion av bostäder med överkomliga hyror (52 kommuner)
 • Nyproduktion eller ombyggnation av bostäder som är avsedda för ungdomar (39 kommuner)
 • Hyresrabatter (16 kommuner)
 • Kommunen eller fastighetsägaren underlättar för två eller flera att hyra en lägenhet tillsammans (16 kommuner)
 • Bostadsinformation särskilt till ungdomar (6 kommuner)

Andra insatser som kommunerna har genomfört för att underlätta för ungdomar att få tag i en egen bostad är:

 • möjlighet att ställa sig i bostadskö från 16 år ålder
 • förtur till bostäder för ungdomar
 • särskilda bostäder som enbart ungdomar får söka
 • fler köpoäng till ungdomar

Drygt var tredje kommun gör inga särskilda insatser för ungdomar

Av de svaranden kommunerna är det 97 kommuner som inte gör några särskilda insatser för ungdomar. Det är något färre än förra året då 108 svarade att de inte gjorde några särskilda insatser för ungdomar att skaffa en egen bostad. Av de 97 kommunerna hör 74 kommuner till gruppen ”övriga kommuner med färre än 25 000 invånare”, medan 10 kommuner hör till någon av storstadsregionerna.

Antal kommuner som planerar särskilda ungdomsbostäder

Under 2021 och 2022 förväntas 9 kommuner påbörja sammanlagt cirka 630 nya särskilda ungdomsbostäder. Bostäderna bedöms tillkomma genom nybyggnad. Det är ungefär lika mycket jämfört med förra årets enkät då 11 kommuner hade en förväntan om att påbörja cirka 650 nya ungdomsbostäder det innevarande och det kommande året.

Nästan alla ungdomsbostäder förväntas tillkomma som hyresrätter. Bara en kommun (Sandviken i Gävleborgs län) uppger att de förväntas påbörja byggande av 10 bostadsrätter för ungdomar år 2022.

Många fler ungdomsbostäder 2021 än under 2022

Om man studerar de två kommande åren, 2021 och 2022, så förväntas det tillkomma drygt tre gånger så många ungdomsbostäder 2021 som 2022. År 2021 är det 6 kommuner som bedömer att det kommer påbörjas ca 470 ungdomsbostäder, det motsvarar 75 procent av det totala antalet för de två kommande åren.

Under 2022 förväntar sig totalt 6 kommuner att det sammanlagt kommer påbörjas 155 ungdomsbostäder, vilket motsvarar 25 procent av det totala antalet.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen