På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Liten avvikelse - användning

Granskad: 

En annan användning än vad som är angivet i detaljplanen är oftast inte en liten avvikelse. Om den lovsökta åtgärden exempelvis är för ett allmännyttigt ändamål kan det dock i vissa fall vara en liten avvikelse även om åtgärden avviker från den användning som är tillåten på platsen.

Ett exempel på en åtgärd som kan vara en liten avvikelse är telemast för det nationella nätet för elektronisk kommunikation. Även byggnader för att tillgodose den allmänna nyttan, till exempel transformatorstationer och toaletter, kan i många fall vara en liten avvikelse, såvida inte läget är så känsligt att en planändring behövs. Detsamma gäller byggnader för den allmänna trevnaden, till exempel kiosker och uteserveringar. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall. (jfr prop. 1989/90:37 sid. 56 och MÖD 2017-02-09 mål nr P 1489-16)

I en dom prövade Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, bygglov för nybyggnad av tryckökningsstation som skulle placeras på allmän platsmark avsedd för park eller plantering. Tryckökningsstationen hade en byggnadsarea på cirka 46 m2 och en nockhöjd på cirka 3 meter. Området som var avsett för park eller plantering var cirka 2 300 m2. MÖD konstaterade att åtgärden inte stämde överens med planens användningsbestämmelse men ansåg att en tryckökningsstation är en allmännyttig åtgärd. MÖD ansåg att byggnaden genom sin storlek och placering skulle bli väl synlig i omgivningen. Domstolen ansåg även att den genom sin storlek skulle påverka möjligheterna att använda marken för det avsedda ändamålet i en omfattning som inte var obetydlig. Åtgärden var därför inte en liten avvikelse som kunde godtas. Att marken inte hade ianspråktagits för någon parkanläggning eller liknande påverkade inte bedömningen. (MÖD 2013-11-22 mål nr P 6078-13)

I en dom prövade MÖD bygglov för tillbyggnad av ett hem för vård eller boende. Den aktuella fastigheten fick endast användas för bostadsändamål enigt gällande detaljplan. MÖD ansåg att det huvudsakliga ändamålet med verksamheten var behandling och inte boende. Användningen avvek därför från gällande detaljplan. MÖD konstaterade att det i förarbeten bland annat angetts att avvikelser som får konsekvenser för ett större område bör belysas genom planändring samt att möjligheten att bevilja bygglov med liten avvikelse från planens bestämmelser inte är tillämpligt, om någon vill använda marken för ett i planen inte avsett ändamål. Mot bakgrund av förarbetsuttalandet ansåg MÖD att avvikelsen från detaljplanens bestämmelse om markanvändning inte var en liten avvikelse. Bygglov kunde därför inte ges. (MÖD 2012-07-05 mål nr P 15-12/2012:25)

I en annan dom prövade MÖD bygglov för att ta en byggnad i anspråk som behandlingshem för drogfri verksamhet. Enligt detaljplanen fick området endast användas för bostadsändamål. Där det prövades lämpligt kunde även samlingslokaler och lokaler för handel och hantverk tillåtas. MÖD konstaterade att verksamheten avvek från användningen i detaljplanen. MÖD ansåg att avvikelsen inte var liten och att bygglov därför inte kunde ges. (MÖD 2014-10-28 mål nr P 4246-14)

I flera fall har MÖD ansett att uppförande av telemast på natur- eller parkmark eller mark avsedd för plantering har varit en liten avvikelse och förenlig med detaljplanens syfte. Detta framförallt eftersom åtgärden har ett allmännyttigt ändamål då den utgör en del av det nationella nätet för elektronisk kommunikation. Masterna har inte heller ansetts inskränka på markanvändningen på ett sådant sätt att den förhindrat nyttjanden av området som natur- eller parkmark.  (MÖD 2015-05-18 mål nr P 7611-14, MÖD 2015-09-23 mål nr P 10330-14 och MÖD 2017-02-09 mål nr P 1489-16)

I följande dom kom dock MÖD fram till en annan slutsats. Ärendet gällde bygglov för uppförande av ett 42 meter högt teletorn och en teknikbod, som skulle placeras på mark som var planlagd som naturpark. Åtgärden avvek därmed från markanvändningen enligt gällande detaljplan. Domstolen konstaterade att en avvikelse som innebär att marken ska användas för ett ändamål som inte är avsett i detaljplanen normalt inte är en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Enligt praxis kan dock uppförande av teletorn på natur- eller parkmark vara förenligt med planens syfte om åtgärden har ett allmännyttigt ändamål. Det aktuella teletornet och teknikboden utgjorde en del av det nationella nätet för elektronisk kommunikation och skulle betjäna det omkringliggande samhället. MÖD konstaterade därför att åtgärden hade ett allmännyttigt ändamål. Vid bedömningen av om åtgärden kunde godtas som en liten avvikelse från den planlagda användningen skulle den påverkan som åtgärden skulle få på naturparkens användning som rekreationsyta och dess naturvärden beaktas. I samband med detaljplanens framtagande hade kommunen gjort bedömningen att planen kunde antas innebära betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning hade upprättats. Skälen till bedömningen var att planen kunde anses medföra negativa effekter för bland annat naturmiljön, rekreation, trafik och dagvatten. MÖD konstaterade att naturparksområdets omfattning och utformning hade varit centrala vid planläggningen och ställningstagandet till markens användning. Tornet och teknikboden skulle placeras där naturparksområdet var som smalast. MÖD ansåg, mot bakgrund av hur naturparksområdet beskrivits i detaljplanen, att det hade ett uttalat värde som natur- och rekreationsområde. Uppförande av aktuell åtgärd skulle inverka negativt på dess funktion och på upplevelsen i området. Domstolen konstaterade att det allmännyttiga intresset av att förse området med elektronisk kommunikation inte hade redovisats på ett sådant sätt att det kunde utläsas att intresset endast kunde tillgodoses med den föreslagna placeringen och utformningen. Vid en avvägning mellan de två allmänna intressena ansåg MÖD att intresset av den sökta åtgärden inte var tillräckligt starkt i förhållande till intresset av att värna de värden som beskrevs i detaljplanen. Domstolen konstaterade därför att åtgärden inte kunde godtas som en liten avvikelse. (MÖD 2018-01-17 mål nr P 2185-17/2018:17)

I en annan dom prövade MÖD bygglov för uppförande av en 36 meter hög telemast och en teknikbod, som skulle placeras på naturmark enligt gällande detaljplan. Åtgärden avvek från planen och byggnadsnämnden hade avslagit ansökan om bygglov. MÖD konstaterade att för att det allmänna intresset av väl fungerande telekommunikationer ska kunna tillgodoses utan att det kommunala planmonopolet onödigtvis urholkas, bör det krävas att den som ansöker om bygglov för en telemast eller liknande på mark som inte är planlagd för detta ändamål presenterar en utredning om möjliga alternativa placeringar. En sådan utredning gör det möjligt att väga det allmänna intresset av telekommunikation mot det allmänna intresset av den markanvändning som bestämts i detaljplanen. Enligt sökanden fanns ett behov av att öka kapaciteten för datatrafik i området. Domstolen hade ingen anledning att ifrågasätta detta. Sökande hade även uppgett att det inte fanns förutsättningar att tillgodose detta behov genom att placera masten på någon annan plats än den aktuella. Ett flertal alternativa lokaliseringar hade undersökts, men visat sig inte var möjliga att utnyttja, bland annat eftersom man inte lyckats teckna nödvändiga avtal med berörda fastighetsägare. Någon närmare förklaring till varför det inte hade gått att teckna sådant avtal hade dock inte lämnats. Frågan om det fanns förutsättningar att säkra nödvändig markåtkomst genom ledningsrätt hade inte heller berörts.  I brist på utredning och förklaringar från sökanden i dessa avseenden ansåg MÖD att det inte framgick att telemasten behövde uppföras på den sökta platsen för att det allmänna intresset av fungerande mobil telekommunikation ska kunna tillgodoses. MÖD konstaterade därför att det inte var en liten avvikelse och att bygglov inte kunde ges. MÖD bedömde att det var av vikt för rättstillämpningen att domen fick överklagas till högsta instans och öppnade därför ventil för överklagande till Högsta Domstolen, HD. HD har gett prövningstillstånd men ärendet har ännu inte avgjorts. (MÖD 2019-12-19 mål nr P 10659-18)

I en dom prövade MÖD en bygglovsansökan för nybyggnad av en serveringsbyggnad vid en minigolfbana. På platsen fanns redan en kiosk. Serveringsbyggnaden skulle erbjuda servering av enklare maträtter och det skulle även finnas toaletter i byggnaden. Platsen där byggnaden skulle uppföras utgjorde allmän plats, park eller plantering, enligt detaljplanen. MÖD konstaterade att området som var allmän plats, park och plantering, enligt detaljplanen upptog ett stort grönområde. I området fanns några mindre fiskebodar samt byggnader med offentliga toaletter. MÖD konstaterade även att det i förarbeten framförts att en utplacering av byggnader för att tillgodose allmänna nyttan eller trevnaden, till exempel transformatorstationer, toaletter, kiosker eller uteserveringar, i många fall bör kunna bedömas som liten avvikelse under förutsättningar att läget inte är så känsligt att en planändring behövs. I det aktuella fallet ansåg domstolen att platsen där serveringsbyggnaden skulle uppföras även i fortsättningen skulle vara tillgänglig för allmänheten. Byggnaden skulle placeras i utkanten av ett relativt stort park- och naturområde och hade en anspråkslös utformning. MÖD bedömde därför att avvikelsen från detaljplanens användning var liten och bygglov kunde ges. (MÖD 2012-05-23 mål nr P 9357-11)

I en dom prövade MÖD ett bygglov för en biltvättsanläggning som skulle placeras på mark som enligt gällande detaljplan endast fick användas för trafikändamål. Domstolen konstaterade att åtgärden avvek från användningsbestämmelsen. MÖD ansåg att åtgärden inte var förenlig med detaljplanens syfte och inte var ett allmännyttigt ändamål. Åtgärden var därför inte en liten avvikelse som kunde godtas. Bygglovsansökan skulle därför avslås. (MÖD 2014-02-11 mål nr P 7040-13)

MÖD prövade i en annan dom ett bygglov för en befintlig biltvättsanläggning. Anläggningen hade fått bygglov 2007 men detta beslut överklagades 2017 och blev då upphävt av länsstyrelsen. Ett nytt bygglov beviljades 2018, vilket även det överklagades. I det aktuella målet konstaterade domstolen att åtgärden avvek från detaljplanen eftersom anläggningen var placerad på mark som skulle användas för småindustri av icke störande karaktär. Syftet med den aktuella detaljplanen var att skapa ett större sammanhängande småindustriområde. Av planbeskrivningen framgick att planområdet huvudsakligen innehöll lager- och kontorsbyggnader samt en bensinstation i planområdets södra del. Det fanns inget uttalat syfte att ändra de befintliga förhållandena. Den aktuella fastigheten hade sedan lång tid tillbaka använts som bensinstation eller någon form av biltvättsanläggning. Användningen av fastigheten som bensinstation var känd när detaljplanen antogs och inga förändringar avseende fastigheten angavs i planbeskrivningen. MÖD ansåg att även om åtgärden inte var planenlig, var den omgivningspåverkan som en biltvättsanläggning genererar likvärdig med andra typer av verksamheter som kunde tillåtas med stöd av användningsbestämmelsen. Domstolen gjorde därför, med hänsyn till den tid som gått sedan nämndens upphävda bygglov meddelades 2007, den sammanvägda bedömningen att avvikelsen var liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov kunde därför ges. (MÖD 2019-10-11 mål nr P 10914-18)

I en dom prövade MÖD ett bygglov som hade beviljats för anordnande av 7 parkeringsplatser på en fastighet som var planlagd för bostadsändamål. På fastigheten hade en verksamhet bedrivits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov. Förlängning av det tidsbegränsade bygglovet hade avslagits och användningen av fastigheten hade återgått till bostadsändamål. Parkeringsplatserna var till den verksamhet som hade bedrivits på fastigheten, men sökanden framförde att parkeringsplatserna även skulle komma fastigheten till godo när den används som bostadsändamål. MÖD ansåg dock att parkeringen med 7 platser inte var förenlig med användningen av marken enligt detaljplanen. Domstolen konstaterade att avvikelsen inte var liten och bygglovet skulle därför upphävas. (MÖD 2014-11-14 mål nr P 2070-14)

MÖD prövade i en dom ett bygglov för nybyggnad av en restaurangbyggnad som skulle placeras på allmän plats. Åtgärden avvek från användningen i detaljplan. MÖD konstaterade att avvikelsen inte var liten och att bygglov därför inte kunde ges. Även i en dom där ett bostadshus delvis placerades på allmän plats konstaterade MÖD att det inte var fråga om en liten avvikelse och att bygglov därför inte kunde ges. (MÖD 2014-06-05 mål nr P 11590-13 och MÖD 2018-11-01 mål nr P 1160-18)

I en dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage. Domstolen konstaterade att enbostadshuset var planstridigt avseende avstånd till tomtgräns och att bygglov därför inte kunde ges för bostadshuset. MÖD prövade även om bygglov kunde ges enbart för garaget. Enligt detaljplanen fick området endast bebyggas för bostadsändamål. MÖD ansåg att ett garage som inte utgör komplement till ett bostadshus inte kan räknas till bostadsändamål. Garaget stred därför mot användningen i detaljplanen. Avvikelsen kunde inte ses som liten och bygglov för garaget kunde därför inte heller ges. (MÖD 2014-09-17 mål nr P 3262-14)

I en dom prövade MÖD bygglov för en brygga som var 64 m2. Bryggan hade redan uppförts och utgjorde en del av en småbåtshamn. 49,5 m2 av bryggan hade uppförts på vattenområde som enligt detaljplanen skulle vara öppet vattenområde. MÖD konstaterade att denna del av bryggan avvek från detaljplanens bestämmelse eftersom det skulle vara öppet vatten. Med hänsyn till att området för öppet vatten togs i anspråk för annat ändamål än det avsedda och att avvikelsen inte var obetydlig ansåg domstolen att avvikelsen inte var liten. Bygglov i efterhand kunde därför inte ges. (MÖD 2014-12-09 mål nr P 5880-14)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen