Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inget bidrag för att åtgärda eftersatt underhåll

Granskad:

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras på grund av eftersatt underhåll. Däremot kan bostadsanpassningsbidrag beviljas om sökandens funktionsnedsättning är orsaken till att inredning har gått sönder eller slitits. Dessutom finns ett särskilt reparationsbidrag som kan beviljas i vissa fall för anordningar och inredning som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Inget bidrag för att åtgärda eftersatt underhåll

8 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:
   1. byggnadstekniska brister,
   2. eftersatt underhåll,
   3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
   4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller
   1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av,
   2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit utföra ändringar i, eller
   3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i.

Bostadsanpassningsbidrag ska inte beviljas om den åtgärd som bidrag söks för skulle innebära att ett eftersatt underhåll blir åtgärdat (8 § första stycket punkten 2 lagen om bostadsanpassningsbidrag).

En vanlig anpassning är att ta bort badkaret och ordna så att sökanden kan duscha i stället. Vid bedömningen av om det föreligger ett eftersatt underhåll ska de delar som påverkas av en eventuell anpassning bedömas utifrån användningen före anpassningen. Har till exempel väggarna fungerat för att använda badkaret? 

Att omodernt är ingen avslagsgrund

I propositionen till lagen uttalas att hela och fungerande funktioner inte ska medföra att sökanden går miste om bostadsanpassningsbidrag, även om funktionerna är omoderna och avviker från hur moderna bostäder utrustas. Följande exempel ges. Ett äldre kök med lägre diskbänk, som sökanden utan svårighet använde innan sökanden fick en funktionsnedsättning, bör kunna anpassas med bostadsanpassningsbidrag om sökanden inte längre kan använda diskbänken. Kommunen ska i varje enskilt ärende bedöma vad som är en rimlig anpassningsåtgärd för att tillgodose sökandens behov. (Proposition 2017/18:80 sid. 35 och 72.)

Referat om eftersatt underhåll

Här följer ett referat av en kammarrättsdom. Domstolen kom fram till att ojämna plattor framför bostaden och garaget skulle ses som eftersatt underhåll. Bidrag skulle därför inte lämnas för att anpassa eller lägga om plattorna.

Rättsfall om omläggning av plattor

En person ansökte om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa eller lägga om marken framför bostaden och garaget. Plattorna hade rört på sig och var ojämna. 

Kommunen
Kommunen avslog ansökan. Kommunen motiverade beslutet med att det är normalt att plattläggning rör på sig över tid och att man som fastighetsägare behöver lägga om plattorna. Problemet med de ojämna plattorna berodde enligt kommunen på eftersatt underhåll.

Förvaltningsrätten
Sökanden överklagade till förvaltningsrätten. Hon anförde bland annat att ingen hade varit på plats och besiktigat marken. Hon framförde även att det inte var normalt att mark rörde på sig i en sådan grad att konstruktionen på yttertrappan, som bostadsanpassades 2015,  nu hängde i luften vid ena sidan på grund av att marken rört sig 3-4 centimeter. När trappan var färdig inspekterades den och några markförändringar påtalades inte då. Något normalt underhåll av marken hade inte behövt planeras, eftersom det inte hade funnits något behov av det. Eftersom markförändringarna inte var normala kunde markens underhåll inte vara eftersatt. 

Förvaltningsrätten redogjorde för 8 § första stycket lagen om bostadsanpassningsbidrag där det i punkten 2 anges att bostadsanpassningsbidrag inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver utföras på grund av eftersatt underhåll. Förvaltningsrätten ansåg att de åtgärder som bidrag sökts för i första hand fick anses behöva utföras på grund av eftersatt underhåll än för att bostaden skulle vara ändamålsenlig för sökanden. Domstolen avslog överklagandet.

Kammarrätten
Sökanden överklagade till kammarrätten och anförde bland annat att den sökta åtgärden behövdes på grund av hennes hälsa. Kammarrätten delade förvaltningsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Kammarrätten i Jönköping, dom 2019-09-06, målnummer 2014-19.

Om inredningen är sliten eller sönder på grund av funktionsnedsättningen 

Enligt en kammarrättsdom som prövades utifrån 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag ansågs sökanden berättigad till bostadsanpassningsbidrag för att reparera golvmattor i vardagsrum och badrum. Sökanden var utvecklingsstörd och hade ett självskadande beteende, och därför ansågs åtgärderna nödvändiga till följd av sökandens funktionsnedsättning. Boverket bedömer att avgörandet är relevant också enligt 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. (Kammarrätten i Sundsvall, dom 1996-09-09, målnummer 4001-95.) 

Reparationsbidrag för inredning som installerats med bostadsanpassningsbidrag

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag reglerar även ett reparationsbidrag som under vissa förutsättningar kan beviljas för anordning eller inredning som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Villkoren för detta reparationsbidrag framgår av lagens 11 §. Du kan läsa mer om detta bidrag under "Reparationsbidrag" i huvudmenyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen