På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verkställbarhet av lov, startbesked och slutbesked

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får normalt verkställas, det vill säga genomföras, fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Startbesked och slutbesked får verkställas omedelbart även om de inte har fått laga kraft. Startbesked för lovpliktiga åtgärder kan dock i praktiken verkställas först när lovbeslutet får verkställas.

Enligt förvaltningslagen är beslut som får överklagas inom viss tid inte verkställbara förrän de har fått laga kraft. Det gäller om det inte anges något annat i en annan lag eller förordning. Beslut som inte får överklagas eller som får överklagas utan tidsbegränsning omfattas inte av bestämmelsens tillämpningsområde och kan därför verkställas omedelbart. Även beslut som inte går någon emot, så kallade gynnande beslut, kan verkställas omedelbart. Exempel på det är om ett beslut innebär att en ansökan beviljas och beslutet inte drabbar eller påverkar någon annans ställning på sådant sätt att denne har rätt att överklaga beslutet. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 212 och 217-218)

Verkställbarhet av lovbeslut

När ett beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas är reglerat i PBL. Det innebär att de bestämmelserna gäller istället för förvaltningslagens bestämmelser.

När får lovbeslut verkställas?

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt. Om beslutet överklagas och dessutom inhiberas av en överinstans får beslutet inte verkställas förrän det är slutligt prövat.

Möjlighet att verkställa lovbeslut tidigare

Byggnadsnämnden får bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Med uttrycket väsentligt allmänt intresse avses sådana angelägna samhällsintressen som till exempel avvärjande av akut fara för någons liv eller hälsa. Med uttrycket väsentligt enskilt intresse avses exempelvis enskildas intresse av skydd för betydande egendomsvärden, dock inte rena ekonomiska intressen av att få verkställa beslutet tidigare. Det kan bland annat handla om åtgärder till följd av en naturkatastrof, en skogsbrand eller en allvarlig olycka. Exempel på sådana åtgärder är att fälla stormskadade träd, riva en brandskadad byggnad eller vidta markåtgärder för att hindra att skador uppstår på grund av översvämning. En avvägning mellan de motstående enskilda och allmänna intressen som finns måste göras i varje enskilt fall. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 13-14)

Sanktion

Det finns ingen sanktionsavgift kopplad till bestämmelsen om att ett lovbeslut inte får verkställas förrän fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Byggnadsnämnden får däremot stoppa arbetet eller åtgärden om den har påbörjats innan fyraveckorsfristen har löpt ut.

Verkställbarhet av startbesked

Lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Det finns inga bestämmelser i PBL om när startbesked får verkställas. Eftersom startbesked i de allra flesta fall är gynnande beslut som endast får överklagas av sökanden i ett lovärende eller anmälaren i ett anmälningsärende omfattas de inte heller av förvaltningslagens bestämmelse om att beslut får verkställas först när de har fått laga kraft. Sådana beslut får därmed verkställas direkt. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 7 och jfr prop. 2016/17:180 sid. 217-218)

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har visserligen i flera avgöranden fastslagit att startbesked för anmälningspliktiga åtgärder under vissa förutsättningar får överklagas av andra än anmälaren och därmed inte är ett enbart gynnande beslut. MÖD har med hänvisning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gett grannar rätt till domstolsprövning om deras civila rättigheter berörs av beslutet om startbesked. I de fall sådana startbesked får överklagas finns det dock ingen tidsgräns för hur länge de får överklagas. Det innebär att inte heller sådana startbesked omfattas av förvaltningslagens bestämmelse om att beslut får verkställas först när de har fått laga kraft. De får därmed också verkställas direkt. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 212, MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17)

När får lovpliktiga åtgärder påbörjas?

Ett startbesked kan ges samtidigt som lovbeslutet eller senare. Även om startbesked för lovpliktiga åtgärder får verkställas direkt kan åtgärderna i praktiken inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, om inte byggnadsnämnden beslutat att lovbeslutet får verkställas tidigare.

När får anmälningspliktiga åtgärder påbörjas?

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder får det verkställas direkt. Det innebär att åtgärderna får påbörjas omedelbart. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 7 och jfr prop. 2016/17:180 sid. 217-218)

Påbörja på egen risk

Om byggnadsnämnden har beviljat lov och gett startbesked för en lovpliktig åtgärd, får byggherren påbörja åtgärden även om beslutet inte har fått laga kraft, det vill säga om överklagandetiden ännu inte har gått ut eller om beslutet har överklagats. Det gäller också om byggnadsnämnden har gett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd som kan komma att få överklagas. Byggherren påbörjar i så fall åtgärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas. Om beslutet upphävs blir åtgärden olovlig och då är det byggherrens ansvar att återställa det utförda. Om beslutet överklagas och dessutom inhiberas får beslutet inte verkställas förrän det är slutligt prövat. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 13)

Verkställbarhet av slutbesked

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Det finns inga bestämmelser i PBL om när slutbesked får verkställas. Eftersom slutbesked normalt sett är ett gynnande beslut omfattas de inte heller av förvaltningslagens bestämmelse om att beslut får verkställas först när de har fått laga kraft. Det innebär att slutbesked får verkställas direkt, oavsett om beskedet gäller en lovpliktig eller anmälningspliktig åtgärd. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 217-218)

Verkställbarhet av förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att någon åtgärd får göras utan läggs till grund för ett senare avgörande i ett bygglovsärende. Ett beslut om förhandsbesked kan därmed inte verkställas och omfattas inte av verkställighetsreglerna i förvaltningslagen.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej