På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verkställbarhet av lov, startbesked och slutbesked

Granskad:

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får normalt verkställas, det vill säga genomföras, fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Startbesked och slutbesked får verkställas omedelbart även om de inte har fått laga kraft. Startbesked för lovpliktiga åtgärder kan dock i praktiken verkställas först när lovbeslutet får verkställas.

Enligt förvaltningslagen är beslut som får överklagas inom viss tid inte verkställbara förrän de har fått laga kraft. Det gäller om det inte anges något annat i en annan lag eller förordning. Beslut som inte får överklagas eller som får överklagas utan tidsbegränsning omfattas inte av bestämmelsens tillämpningsområde och kan därför verkställas omedelbart. Även beslut som inte går någon emot, så kallade gynnande beslut, kan verkställas omedelbart. Exempel på det är om ett beslut innebär att en ansökan beviljas och beslutet inte drabbar eller påverkar någon annans ställning på sådant sätt att denne har rätt att överklaga beslutet. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 212 och 217-218)

4 §
  Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen.

35 §
  Ett beslut som får överklagas inom en viss tid får verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats.

Ett beslut får alltid verkställas omedelbart, om
   1. beslutet gäller anställning av någon,
   2. beslutet gäller endast tillfälligt, eller
   3. kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut.

En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund av
   1. att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild,
   2. att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller
   3. någon annan omständighet.

Verkställbarhet av lovbeslut

När ett beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas är reglerat i PBL. Det innebär att de bestämmelserna gäller istället för förvaltningslagens bestämmelser.

42 a §
  Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag (2018:674) .

4 §
  Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen.

När får lovbeslut verkställas?

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Om åtgärden påbörjas innan beslutet har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan bli upphävt. Om beslutet överklagas och dessutom inhiberas av en överinstans får beslutet inte verkställas förrän det är slutligt prövat.

42 a §
  Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag (2018:674) .

48 §
  Överinstansen får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

26 §
  Om det är av synnerlig vikt, får domstolen för tiden intill dess att ärendet har avgjorts besluta om sådana åtgärder som säkerställer det som ärendet gäller. Den som åtgärden rör skall dessförinnan ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål. Beslutet får när som helst ändras.

En domstol som skall pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas och även i övrigt besluta tills vidare rörande saken.

Möjlighet att verkställa lovbeslut tidigare

Byggnadsnämnden får bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Med uttrycket väsentligt allmänt intresse avses sådana angelägna samhällsintressen som till exempel avvärjande av akut fara för någons liv eller hälsa. Med uttrycket väsentligt enskilt intresse avses exempelvis enskildas intresse av skydd för betydande egendomsvärden, dock inte rena ekonomiska intressen av att få verkställa beslutet tidigare. Det kan bland annat handla om åtgärder till följd av en naturkatastrof, en skogsbrand eller en allvarlig olycka. Exempel på sådana åtgärder är att fälla stormskadade träd, riva en brandskadad byggnad eller vidta markåtgärder för att hindra att skador uppstår på grund av översvämning. En avvägning mellan de motstående enskilda och allmänna intressen som finns måste göras i varje enskilt fall. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 13-14)

42 a §
  Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag (2018:674) .

Sanktion

Det finns ingen sanktionsavgift kopplad till bestämmelsen om att ett lovbeslut inte får verkställas förrän fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Byggnadsnämnden får däremot stoppa arbetet eller åtgärden om den har påbörjats innan fyraveckorsfristen har löpt ut.

31 §
  Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd strider mot denna lag eller en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.

Verkställbarhet av startbesked

Lovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Det finns inga bestämmelser i PBL om när startbesked får verkställas. Eftersom startbesked i de allra flesta fall är gynnande beslut som endast får överklagas av sökanden i ett lovärende eller anmälaren i ett anmälningsärende omfattas de inte heller av förvaltningslagens bestämmelse om att beslut får verkställas först när de har fått laga kraft. Sådana beslut får därmed verkställas direkt. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 7 och jfr prop. 2016/17:180 sid. 217-218)

35 §
  Ett beslut som får överklagas inom en viss tid får verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats.

Ett beslut får alltid verkställas omedelbart, om
   1. beslutet gäller anställning av någon,
   2. beslutet gäller endast tillfälligt, eller
   3. kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut.

En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund av
   1. att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild,
   2. att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller
   3. någon annan omständighet.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har visserligen i flera avgöranden fastslagit att startbesked för anmälningspliktiga åtgärder under vissa förutsättningar får överklagas av andra än anmälaren och därmed inte är ett enbart gynnande beslut. MÖD har med hänvisning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gett grannar rätt till domstolsprövning om deras civila rättigheter berörs av beslutet om startbesked. I de fall sådana startbesked får överklagas finns det dock ingen tidsgräns för hur länge de får överklagas. Det innebär att inte heller sådana startbesked omfattas av förvaltningslagens bestämmelse om att beslut får verkställas först när de har fått laga kraft. De får därmed också verkställas direkt. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 212, MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17)

När får lovpliktiga åtgärder påbörjas?

Ett startbesked kan ges samtidigt som lovbeslutet eller senare. Även om startbesked för lovpliktiga åtgärder får verkställas direkt kan åtgärderna i praktiken inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, om inte byggnadsnämnden beslutat att lovbeslutet får verkställas tidigare.

42 a §
  Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft.

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Lag (2018:674) .

3 §
  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

22 §
  Om det enligt 14 § inte behövs något tekniskt samråd, ska byggnadsnämnden i beslutet om lov eller snarast möjligt därefter eller efter det att anmälan har kommit in
   1. ge startbesked, eller
   2. förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för nämndens prövning i frågan om startbesked.

Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska nämnden upplysa byggherren om detta.

När får anmälningspliktiga åtgärder påbörjas?

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder får det verkställas direkt. Det innebär att åtgärderna får påbörjas omedelbart. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 7 och jfr prop. 2016/17:180 sid. 217-218)

35 §
  Ett beslut som får överklagas inom en viss tid får verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats.

Ett beslut får alltid verkställas omedelbart, om
   1. beslutet gäller anställning av någon,
   2. beslutet gäller endast tillfälligt, eller
   3. kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut.

En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund av
   1. att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild,
   2. att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller
   3. någon annan omständighet.

Påbörja på egen risk

Om byggnadsnämnden har beviljat lov och gett startbesked för en lovpliktig åtgärd, får byggherren påbörja åtgärden även om beslutet inte har fått laga kraft, det vill säga om överklagandetiden ännu inte har gått ut eller om beslutet har överklagats. Det gäller också om byggnadsnämnden har gett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd som kan komma att få överklagas. Byggherren påbörjar i så fall åtgärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas. Om beslutet upphävs blir åtgärden olovlig och då är det byggherrens ansvar att återställa det utförda. Om beslutet överklagas och dessutom inhiberas får beslutet inte verkställas förrän det är slutligt prövat. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 13)

3 §
  En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
   1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
   2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

48 §
  Överinstansen får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

26 §
  Om det är av synnerlig vikt, får domstolen för tiden intill dess att ärendet har avgjorts besluta om sådana åtgärder som säkerställer det som ärendet gäller. Den som åtgärden rör skall dessförinnan ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål. Beslutet får när som helst ändras.

En domstol som skall pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas och även i övrigt besluta tills vidare rörande saken.

Verkställbarhet av slutbesked

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Det finns inga bestämmelser i PBL om när slutbesked får verkställas. Eftersom slutbesked normalt sett är ett gynnande beslut omfattas de inte heller av förvaltningslagens bestämmelse om att beslut får verkställas först när de har fått laga kraft. Det innebär att slutbesked får verkställas direkt, oavsett om beskedet gäller en lovpliktig eller anmälningspliktig åtgärd. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 217-218)

4 §
  Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

35 §
  Ett beslut som får överklagas inom en viss tid får verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats.

Ett beslut får alltid verkställas omedelbart, om
   1. beslutet gäller anställning av någon,
   2. beslutet gäller endast tillfälligt, eller
   3. kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut.

En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund av
   1. att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild,
   2. att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller
   3. någon annan omständighet.

Verkställbarhet av förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att någon åtgärd får göras utan läggs till grund för ett senare avgörande i ett bygglovsärende. Ett beslut om förhandsbesked kan därmed inte verkställas och omfattas inte av verkställighetsreglerna i förvaltningslagen.

17 §
  Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

18 §
  Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

39 §
  Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla
   1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
   2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
   3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen