Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vem som har fattat beslutet i beslut om åtgärdsföreläggande

Granskad:

Ett beslut om åtgärdsföreläggande ska innehålla en uppgift om vem som har fattat beslutet. Rätten att fatta beslut om åtgärdsföreläggande får inte delegeras om det förenas med verkställighetsmedel.

Beslutsfattare

Det ska framgå av ett beslut om föreläggande vem som är beslutsfattare.

Rätten att fatta beslut om åtgärdsföreläggande får inte delegeras om det förenas med verkställighetsmedel utan ska då fattas av byggnadsnämnden.

Alla andra beslut om åtgärdsföreläggande eller beslut om att avskriva ett ärende om åtgärdsföreläggande får däremot delegeras. Byggnadsnämndens beslut om åtgärdsföreläggande redovisas i ett sammanträdesprotokoll som justeras och tillkännages efter sammanträdet. I protokollet ska bland annat anges vilka ledamöter som tjänstgjort, vilka ledamöter som deltagit i respektive beslut och hur de har röstat vid öppna omröstningar samt vilka reservationer som anmälts mot besluten.

5 §
  En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

27 §
  Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

28 §
  Byggnadsnämnden får besluta om genomförande enligt 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.

Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.

37 §
  Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26 b eller 26 c § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30,
31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. Lag (2022:1122) .

6 §
  Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § och 37 § andra stycket kommunallagen
(2017:725) får, utöver det som följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att
   1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
   2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite,
   3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller
   4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. Lag (2018:578) .

35 §
  Vid ett sammanträde ska protokoll föras.

I fråga om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages ska 5 kap. 65-67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § tillämpas.

66 §
  Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har handlagts.

67 §
  Protokollet ska för varje ärende redovisa
   1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
   2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,
   3. genomförda omröstningar och resultaten av dem,
   4. vilka beslut som har fattats,
   5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, och
   6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen