Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreskrifter och allmänna råd i Boverkets byggregler

Granskad:

I Boverkets byggregler, BBR, finns både föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter ska följas medan ett allmänt råd anger ett sätt att uppfylla en bindande regel, till exempel föreskrift.

Funktionskrav

BBR innehåller funktionskrav. Det innebär att det i föreskriften anges vilken funktion som ska uppnås. Hur kravet i föreskriften bör eller kan uppnås finns det regler om i allmänna råd. Anledningen till detta upplägg är att Boverket inte vill hindra den tekniska utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler.

Föreskrifter och allmänna råd

BBR innehåller regler i form av både föreskrifter och allmänna råd. För att Boverket ska ha rätt att skriva föreskrifter krävs det ett bemyndigande från regeringen. På byggområdet har Boverket ett omfattande bemyndigande. Boverket får utan något bemyndigande ge ut allmänna råd inom sitt verksamhetsområde.

I BBR kan man se skillnaden mellan vad som är föreskrifter och allmänna råd genom att de allmänna råden är tryckta med mindre och indragen text och föregås av texten Allmänt råd.

Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd

Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är inte bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till.

Byggherren måste inte följa allmänna råd. Men om byggherren gör som det står i det allmänna rådet får denne anses ha uppfyllt den bindande regel som rådet hör till. Om byggherren gör på annat sätt ska denne kunna visa att den bindande regeln ändå uppfylls. Det är alltså byggherren som ska bevisa för byggnadsnämnden att den bindande regeln ändå uppfylls. Hur byggherren kan visa detta skiljer sig åt beroende på vilken regel det handlar om. Det bör diskuteras innan byggprojektet påbörjas, lämpligen vid det tekniska samrådet inför startbeskedet. Om det är tomtkrav eller utformningskrav behöver det diskuteras innan beslut om bygglov.

För brandskydd finns exempelvis ett allmänt råd om hur kravet på säker utrymning kan uppfyllas genom ett längsta avstånd till närmaste utrymningsväg. Om man genom beräkningar kan visa att tiden för utrymning är kortare än tiden innan utrymmande personer utsätts för kritiska förhållanden i form av rök och värme kan ett längre avstånd istället användas.

För varmvattenberedare finns exempelvis ett allmänt råd om att temperaturen inte bör understiga 60 grader Celsius för att uppfylla kravet på att minimera tillväxt av skadliga legionellabakterier. Till exempel kan tillväxten av legionellabakterier också minimeras genom att med jämna mellanrum automatiskt värma upp varmvattenberedaren till betydligt högre temperatur än 60 grader, även om temperaturen däremellan är lägre.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen