På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dessa byggnader ska energideklareras

Det finns krav på när byggnader ska energideklareras och vissa byggnader är undantagna från att energideklareras. Här kan du läsa vad som gäller för den typen av byggnad du äger eller ska köpa, eller på annat sätt är intresserad av.

Illustration av de fyra skyldigheterna att energideklarera
Illustration: Boverket / Altefur Development

Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

 • När byggnader är nya.
 • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.
 • När byggnader upplåts med nyttjanderätt.
 • När byggnader säljs.

Vissa byggnader omfattas inte av kravet på energideklaration. Byggnader som inte är uppvärmda till mer än tio grader behöver exempelvis inte energideklareras. Det finns även generella undantag från kravet på att energideklarera vissa byggnader.

Läs mer om byggnader som inte behöver energideklareras

En energideklaration är giltig i tio år. Därefter är byggnadsägaren skyldig att upprätta en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av bostadsrättsförening) behöver inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.

Nya byggnader ska energideklareras

Illustration av en ny byggnad
Illustration: Boverket / Altefur Development

Vid nybyggnation är det byggherren som ska se till att en energideklaration upprättas. Deklarationen kan ses som ett kvitto på att byggnaden behöver så mycket energi som var avsett när den planerades. Energideklarationen kan även användas för att verifiera byggnadens primärenergital, vilket krävs enligt Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 9:25).

Om en byggnad ska energideklareras innan det finns uppmätta värden av energianvändningen får deklarationen upprättas på beräknade värden.

Byggnader som alltid ska ha en energideklaration

Byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en energideklaration när den börjar användas. Nya byggnader ska energideklareras så fort en hyresgäst flyttar in. För vissa andra byggnader gäller att energideklarationen ska vara klar senast två år efter att byggnaden tagits i bruk. Nedan kan du läsa vilket som gäller för olika slags byggnader. 

Byggnader som ska energideklareras innan de används

För följande typer av byggnader ska det finnas en energideklaration redan när byggnaden börjar användas.

Byggnader för allmänheten

Illustration av byggnad som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten
Illustration: Boverket / Altefur Development

Här handlar det om byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten, exempelvis bibliotek eller köpcentrum. En sådan byggnad ska ha en energideklaration när den börjar användas.

Nyttjanderätter

Illustration av en byggnad som upplåts med nyttjanderätt, exempelvis ett bostadshus
Illustration: Boverket / Altefur Development

Det ska alltid finnas en energideklaration när den första hyresgästen eller bostadsrättsägaren flyttar in i en byggnad som upplåts med nyttjanderätt. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätt är hyra av bostad eller avgift till bostadsrättsförening.

Byggnader som ska energideklareras inom två år

Följande typer av byggnader ska energideklareras senast två år från det att byggnaden tagits i bruk första gången.

Egnahem

Ett egnahem är exempelvis en villa eller ett radhus. Vanligtvis räcker det att energideklarationen är klar inom två år från det att huset tagits i bruk.

Mindre byggnader för allmänheten

Det avser byggnader som inte upplåts med nyttjanderätt (hyrs ut), det vill säga byggnader som är 250 kvadratmeter eller mindre, och/eller som inte ofta besöks av allmänheten.

Byggnader som ska energideklareras innan de hyrs ut eller säljs

Det ska alltid upprättas en energideklaration innan en byggnad säljs, eller upplåts med nyttjanderätt, och det gäller även om byggnaden är ny.

Så här gör du som ska energideklarera en ny byggnad

Följ de här stegen om du ska låta upprätta en energideklaration:

 1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid och beställ en energideklaration.
 2. Energiexperten upprättar energideklarationen och lägger in den i Boverkets energideklarationsregister. Du får den upprättade energideklarationen av din energiexpert. Det är också möjligt att hämta energideklarationen direkt från Boverkets webbsida.
 3. Lämna energideklarationen till byggnadsnämnden i din kommun. De kommer då att verifiera den energiprestanda som energiexperten har angett som byggnadens primärenergital(länk till ordlista). Detta krävs enligt Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 9:25)

Hitta en certifierad energiexpert

Hämta en upprättad energideklaration

Byggnader som hyrs ut ska ha en energideklaration

Illustration av en byggnad som upplåts med nyttjanderätt, exempelvis ett bostadshus
Illustration: Boverket / Altefur Development

Byggnadsägare som hyr ut eller på annat sätt upplåter en byggnad med nyttjanderätt, exempelvis en hyresrätt, bostadsrätt eller lokal, ska se till att det alltid finns en giltig energideklaration för byggnaden. Det gäller även om ägaren bara hyr ut en del av byggnaden.

Den som ska hyra en bostad eller lokal har rätt att få se en giltig energideklaration innan han eller hon bestämmer sig. Energideklarationen är till för att hjälpa dig jämföra olika byggnader med varandra. I energideklarationen finns information om hur mycket energi byggnaden använder. Om radonmätning och ventilationskontroll är utförda finns resultaten av dem i energideklarationen.

Energideklarationen ska finnas uppsatt på en väl synlig plats i huset, exempelvis i entrén. Den ska också finnas till hands vid en visning av bostaden eller lokalen. Du kan även kontrollera på Boverkets webbplats om den byggnad, lägenhet eller lokal som du vill hyra har en energideklaration.

Hämta en upprättad energideklaration

Så här energideklarerar du som hyr ut eller på annat sätt upplåter med nyttjanderätt

Den som äger en byggnad som upplåts helt eller delvis med nyttjanderätt måste upprätta en energideklaration. Följ de här stegen för att upprätta en energideklaration:

 1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan byggnaden upplåts med nyttjanderätt.
 2. Energiexperten upprättar energideklarationen och lägger in den i Boverkets energideklarationsregister. Du får den upprättade energideklarationen av energiexperten. Det är också möjligt att hämta energideklarationen direkt från Boverkets webbsida.
 3. Sätt upp en sammanfattning av energideklarationen på en väl synlig plats i byggnaden. Entrén är ofta en naturlig sådan plats.
 4. Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten. Det kan göras vid visningen.
 5. Lämna över energideklarationen i sin helhet till hyresgästen när den tillträder.

När en bostadsrätt ska säljas är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en gällande energideklaration för byggnaden, men det är säljaren av bostadsrätten som ansvarar för att energiklassen visas i annonsen och att energideklarationen visas upp och lämnas över till spekulanten/köparen.

Hitta information om annonsering

Hämta en upprättad energideklaration

Hitta en certifierad energiexpert

Definition av begreppet nyttjanderätt

Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan.

Byggnadsägaren är ansvarig för att energideklaration upprättas för byggnader som omfattas av nyttjanderätt. För bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig eftersom det är bostadsrättsföreningen som är byggnadsägare.

Exempel på verksamheter som omfattas av upplåtelseformen nyttjanderätt

Exempel på nyttjanderätter är arrende, hyra, lån av fast egendom, hyresrätter, bostadsrätter, lokaler, en- och tvåbostadshus som hyrs ut, internat, vårdhem och gruppboende.

Dessa byggnader ska alltid ha en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Det är ingen skillnad om upplåtelsen är i kommunal, privat eller statlig regi.

Det finns inget undantag från skyldigheten att energideklarera om upplåtelsen av en byggnad, eller en del av en byggnad, är säsongsbetonad utom i det fall när byggnaden finns med bland de generella undantagen.

Läsa mer om de generella undantagen

Byggnader som säljs ska ha en energideklaration

Illustration av byggnad som ska säljas
Illustration: Boverket / Altefur Development

Den som säljer en byggnad ansvarar för att byggnaden har en giltig energideklaration. Finns det redan en giltig energideklaration kan den användas, men den får inte vara äldre än tio år. Deklarationen ska göras för hela byggnaden även om bara en del av den säljs.

Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration innan köpet av en bostad eller lokal. Det gäller även vid köp av en del av en byggnad. Energideklarationen är till för att kunna jämföra olika byggnader med varandra. I energideklarationen finns bland annat information om hur mycket energi byggnaden använder. Där anges också om radonmätning och ventilationskontroll är utförda och resultatet av dem.

Om köparen begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen rätt att inom sex månader efter tillträdet upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Du kan kontrollera om den byggnad som du vill köpa har en energideklaration.

Hämta en upprättad energideklaration

Så här gör du som ska sälja

Den som säljer en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden inför försäljningen. Följ de här stegen för att upprätta och registrera en energideklaration:

 1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan försäljningen.
 2. Energiexperten upprättar energideklarationen och registrerar den i Boverkets energideklarationsregister. Du får den registrerade energideklarationen av energiexperten. Det är också möjligt att hämta energideklarationen direkt från Boverkets webbsida.
 3. Den energiklass som din byggnad fått i energideklarationen ska visas i försäljningsannonsen.
 4. Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten innan försäljningen. Du kan till exempel göra det vid visningen av huset eller genom att skicka deklarationen till spekulanten.
 5. Lämna över energideklarationen till den nya ägaren vid tillträdet.

Hitta information om annonsering

Hitta en certifierad energiexpert

Hämta en upprättad energideklaration

Särskilt om bostadsrätter

Vid många försäljningar är byggnadens ägare och säljaren en och samma person, men så är det inte för bostadsrätter. Här är det i stället bostadsrättsföreningen som är ägaren och bostadsrättsinnehavaren som är säljaren.

När en bostadsrätt säljs är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en gällande energideklaration för byggnaden, men det är säljaren av bostadsrätten som ansvarar för att energiklassen finns med i annonsen och att energideklarationen visas upp och lämnas över till spekulant/köpare.

Det är alltså inte som vid andra försäljningar, där byggnadens ägare både ansvarar för att en energideklaration görs och att spekulanten får information om den.

När köparen får upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad

Det är säljaren (byggnadsägaren) som ansvarar för att byggnaden har en giltig energideklaration. Om säljaren, trots köparens begäran, inte upprättar en energideklaration har köparen rätt att i efterhand låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Det måste i så fall göras inom sex månader från och med tillträdesdagen.

Om köparen inte utnyttjar denna möjlighet har köparen förverkat sin rätt. Köparen måste då i sin tur upprätta en energideklaration för byggnaden vid en senare försäljning eller upplåtelse med nyttjanderätt (uthyrning). Detta gäller även för byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.

Lagen är tvingande, vilket innebär att den inte ger någon möjlighet för parterna att avtala bort skyldigheten att ha en energideklaration för byggnader som säljs.

Äganderätten övergår vanligtvis till köparen den dag köpebrevet upprättas. Det går inte för köparen att först efter att köpebrevet är påskrivet begära att få ut en energideklaration. Det måste göras innan köpebrevet skrivs under.

Benämningen köpebrev är i detta sammanhang inte samma sak som köpekontrakt eller köpeavtal.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej