Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram åtgärder för att hantera risker i regionplanering

Granskad:

På en regional och mellankommunal nivå kan frågor aktualiseras som får stor betydelse och ger förutsättningar för kommunernas bebyggelseutveckling. Det kan vara nödvändigt att vidta åtgärder i ett tidigt skede för att möjliggöra den bebyggelseutveckling som önskas. På regionplanenivå handlar det inte om detaljerade åtgärder men väl om åtgärder på övergripande nivå som det kan vara bra att dra upp riktlinjerna för i regionen.

Lokalisering och strategier i stora drag

Det kan till exempel handla om lokalisering och strategier för större industrier, transportinfrastruktur eller elkraftnät. Trafikslag och trafikbelastning påverkar förhållandena rörande hälsa och säkerhet till exempel genom att generera buller, luftföroreningar och risker med farligt gods. Större kraftledningar kan bli en barriär för tillkommande bebyggelse och tätortsutveckling. Större industrier kan behöva stora avstånd mellan sig och bebyggelse, vilket begränsar möjligheten att bygga. Andra frågor som också kan innebära behov av riskhantering på mellankommunal nivå är översvämningsfrågor, där vattenflöden kan behöva fördröjas och regleras i samverkan mellan kommuner inom ett avrinningsområde.

Regionplanen gör det möjligt att ta fram strategier för förebyggande arbete kring olika riskfrågor över kommungränser och dessutom samordna strategierna med det hittillsvarande regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Frågor som kan ha en regional omfattning och ingå i en regional fysisk planering kan du läsa mer om på sidan Regional fysisk planering.

Regional fysisk planering 

Åtgärder för att hantera risker kan du läsa mer om under Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Åtgärder

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen