På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anstånd med att avgöra lov och förhandsbesked

Granskad:

Byggnadsnämnden kan i vissa fall avvakta med att avgöra en ansökan om lov eller förhandsbesked genom att besluta om anstånd. Det kan göras antingen om det har påbörjats ett planarbete eller om det finns en ansökan om expropriationstillstånd.

Om det kommer in en ansökan om lov eller förhandsbesked på en plats där det har påbörjats ett planarbete kan det var olämpligt att ta ett beslut om lov eller förhandsbesked innan detaljplanen är färdig eller områdesbestämmelserna är klara. Ett lov eller ett förhandsbesked inom planområdet kan försvåra planarbetet särskilt om anledningen till planen eller områdesbestämmelserna är att få en helhetssyn över området. Om byggnadsnämnden beslutar om anstånd har en tidsfrist skapats som gör att beslutet om lov- eller förhandsbeskedet inte behöver tas förrän planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avgjort planärendet inom 2 år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked lämnades in ska ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras omedelbart.

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Beslut om anstånd kan även tas om det finns en ansökan om tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan om lov eller förhandsbesked avser. Även i det fallet kan det vara olämpligt att bevilja en ansökan om lov eller ett förhandsbesked innan expropriationsärendet har avgjorts.

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Beslut om anstånd kan tas för både permanenta och tidsbegränsade bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. Ett anståndsbeslut får överklagas.

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

3 §
  Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i
1-2 a §§ får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252) .

Anståndsbeslut med anledning av ett påbörjat planarbete

Ett anståndsbeslut kan tas om det har påbörjats ett arbete med en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser som berör en byggnad eller mark som en ansökan om lov eller förhandsbesked avser. Det kan även göras om arbete med att ändra eller upphäva en befintlig detaljplan eller befintliga områdesbestämmelser har påbörjats. I sitt beslut om anstånd bör byggnadsnämnden ange skälet till att ärendet inte kan avgöras genast. En sådan upplysning är av stort värde för sökanden eftersom anståndsbeslutet kan överklagas. Även under genomförandetiden för en detaljplan kan byggnadsnämnden besluta om anstånd i väntan på planändring. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 733-734)

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Det går inte att ge något entydigt svar på vad som avses med att påbörja planarbetet. Ibland finns det protokollförda beslut som visar att ett planuppdrag har getts till förvaltningen. Om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har vidtagits i form av utredningar, förslag till program eller liknande. Beslut om att påbörja planarbete kan fattas vid samma tillfälle som beslut om anstånd. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 734)

Om kommunen inte har avgjort planärendet inom 2 år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked lämnades in ska ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras omedelbart. Ärendet ska då avgöras med utgångspunkt från gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Det räcker att kommunen fattar sitt planbeslut inom den föreskrivna fristen på 2 år. Det krävs alltså inte att planärendet har vunnit laga kraft inom tidsfristen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 734)

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Anståndsbeslut på grund av ansökan om expropriationstillstånd

Beslut om anstånd kan även tas om det finns en ansökan om tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan om lov eller förhandsbesked avser. Med expropriation menas att ägandet överlåts med tvång, mot ekonomisk ersättning, till en annan ägare för att tillgodose ett allmänt intresse. Ett sådant beslut kan meddelas även om någon annan än kommunen har ansökt om expropriationstillstånd. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 734)

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Byggnadsnämnden får besluta om anstånd tills dess att frågan om expropriationstillståndet har avgjorts. För expropriationsärenden finns det alltså ingen tidsgräns på 2 år så som det finns för planärenden.

28 §
  Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen